Úvodná stránka

Gymcadca EDUPage

MOODLE

Student's Portal

 

Neprehliadnite

Nadácia Volkswagen Slovakia podporila náš projekt

Spolu so žiakmi našej školy sme vypracovali projekt s názvom „Nemčina v kysuckých nárečiach“. Chceli sme, aby si mladí ľudia v praxi overili, aké množstvo slov v kysuckých nárečiach má nemecký pôvod. Naši žiaci mali za úlohu osloviť svojich starých rodičov, ostatných starších príbuzných a známych a povypytovať sa na „germanizmy“, ktoré sú v našich nárečiach stále „živé“.

Rozvrhy

Od 3. februára 2015 platí nový rozvrh hodín. Ak máte záujem, pozrite si alebo stiahnite si jeho aktuálnu verziu.

Vyhodnotenie – vykonanie odborných prehliadok a skúšok technických zariadení elektrických

Jediným kritériom pre výber úspešného uchádzača bola cena. Uchádzač JTB s.r.o. Mlynská 834, 034 95 Likavka ponúkol najnižšiu cenu za celý predmet obstarávania, pri splnení podmienok určených verejným obstarávateľom, a preto bola jeho ponuka vyhodnotená ako úspešná.

Výzva - vykonanie odborných prehliadok a skúšok technických zariadení elektrických

Vykonanie odborných prehliadok a skúšok technických zariadení elektrických počas prevádzky v zmysle Vyhl.MPSVaR SR č.508/2009 §9 ods. 1 písmeno a) zákona č.124/2006 Z.z.

Kamenné gule – Kysucký div sveta

Pod týmto názvom Nadácia Orange (v rámci grantového programu Šanca pre váš región) podporila projekt podaný skupinou iniciatívnych ľudí. Autorom projektu je Mgr. Radoslav Kačur, ktorý spolu s PaedDr. Ankou Zeljenkovou a štyridsiatkou študentov nášho gymnázia (Kvarta, III. D) lokalitu v Megoňkách na Milošovej pozná už dôvernejšie. V spolupráci s pracovníkmi Chránenej krajinnej oblasti Kysuce v utorok, 30. septembra, začali čistiť kamenný lom ...

Maturita 2015 - termíny

  • 15. október 2014 – najneskorší termín, dokedy môže žiak písomne oznámiť triednemu učiteľovi zmenu predmetov, ich úrovne alebo špeciálnych potrieb.
     
  • 31. január 2015 – najneskorší termín, dokedy môže riaditeľ školy v osobitných prípadoch povoliť iný termín, zmenu predmetov, ich úrovne alebo špeciálnych potrieb, najmä ak ide o žiaka, ktorý má dlhodobý pobyt v zahraničí alebo mu to nedovoľuje jeho zdravotný stav (zákon č. 245/2008 Z. z. § 75 ods. 3).

Bezhotovostný systém platenia stravy

Vážení rodičia, milí stravníci,

od 1.9.2014 zavádzame nový program pre Školskú jedáleň. Prejdeme  na bezhotovostný systém platenia stravy a možnosť odhlasovania cez internet a SMS správou. Platba za stravné bude vždy do 25. dňa v mesiaci dopredu, a to bezhotovostne – zadaním trvalého príkazu z Vášho účtu, cez Internet banking alebo poštovou poukážkou. Nebudú už stravné lístky, ale nahradia ich čipy alebo ISIC karty.

Prijímacie skúšky 2015 - štvorročné a osemročné štúdium

Termíny prijímacích skúšok pre štvorročné a osemročné štúdium:

  • 1. termín - prijímacie skúšky budú 11. mája 2015 (pondelok)
  • 2. termín - prijímacie skúšky budú 14. mája 2015 (štvrtok)

Informatické a programátorské súťaže

iBobor logo

V roku 2004 vznikla v Litve nová informatická súťaž Bebras - Informatický bobor. Úspešná súťaž sa odvtedy rozšírila do ďalších európskych krajín.

Okrem Litvy sa v školskom roku 2009/2010 konala súťaž v Lotyšsku, Estónsku, Poľsku, Rakúsku, Nemecku, Holandsku, Taliansku, Česku, na Slovensku a na Ukrajine.

Aktuálne

Výsledky prijímacích skúšok na bilingválne štúdium

17. apríl 2015

Výsledky prijímacích skúšok na bilingválne štúdium

Výsledky prijímacích skúšok v roku 2015 na slovensko-anglickú bilingválnu sekciu pri Gymnáziu Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci:

celý článok ...

Zápis žiakov na slovensko-anglickú bilingválnu sekciu

16. apríl 2015

Zápis žiakov na slovensko-anglickú bilingválnu sekciu

Dňa 24. apríla 2015 (piatok) o 13.00 hodine v aule hlavnej budovy školy sa koná zápis prijatých žiakov do slovensko-anglickej bilingválnej sekcie školy. Na zápis je potrebné priniesť vyplnený zápisný lístok žiaka, ktorý vydáva príslušná základná škola.

Rodičia na zápise zároveň dostanú informácie ...

celý článok ...

Modelové zasadnutie Rady EÚ

14. apríl 2015

Modelové zasadnutie Rady EÚ

Dňa 24. marca 2015 sa v priestoroch našej školy uskutočnil v poradí desiaty regionálny seminár v rámci projektu Rozhoduj o Európe. Cieľom podujatia bolo interaktívnym spôsobom zvýšiť informovanosť o európskej integrácii, o súčasných kľúčových otázkach s ňou spojených, prezentovať žiakom súčasnú podobu EÚ, ako aj otázku členstva SR v EÚ. 59 účastníkov z rôznych škôl Žilinského kraja mali možnosť aktívne sa zapojiť  do diskusií v rámci štruktúrovaného dialógu. Žiaci predstavili svoj pohľad na dlhotrvajúce problémy v rámci ich obce, regiónu, štátu i celej Európy.

celý článok ...

Platba za stravné na máj 2015

13. apríl 2015

Platba za stravné na máj 2015

Preplatky, ktoré vzniknú stravníkovi z odhlásenia stravy sa prenášajú do nasledujúceho mesiaca a prihlasujú sa z nich obedy alebo raňajky nasledujúcom mesiaci. Stravník, ktorý nechodí na stravu sa musí odhlasovať inak má z preplatkov prihlásené raňajky, alebo obedy.

celý článok ...

Primátor Čadce medzi mladými na Gymnáziu Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci

09. apríl 2015

Primátor Čadce medzi mladými na Gymnáziu Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci

Prvý deň mesiaca apríl patril na Gymnáziu Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci diskusii, otázkam, úsmevom... V tento deň medzi žiakov zavítal  primátor mesta Čadca- Ing. Milan Gura, ktorého privítala v konferenčnej miestnosti riaditeľka školy Mgr. Ingrid Mikovčáková, ktorá prejavila radosť zo stretnutia a  zaželala prítomným príjemný deň.

celý článok ...

Rodičovské združenie

09. apríl 2015

Rodičovské združenie

Pozývame rodičov žiakov štvorročného, osemročného a bilingválneho štúdia našej školy na rodičovské združenie, ktoré bude 21. apríla 2015 (utorok). Združenie bude mať dve časti:

  • konzultácie s vyučujúcimi jednotlivých predmetov (od 15.00 hod)
  • triedne rodičovské združenia (od 16.30 hod).

celý článok ...

Najšikovnejší Čadčan

09. apríl 2015

Najšikovnejší Čadčan

Najšikovnejším Čadčanom je žiak Gymnázia Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci- Kamil Bazelides.  Ako prišiel k tomuto oceneniu? Jednou z cien, ktoré mohli žiaci získať v 7. ročníku dejepisnej olympiády okresného kola, bolo aj ocenenie najšikovnejší Čadčan.

celý článok ...

Maturita – skúška dospelosti

06. apríl 2015

Maturita – skúška dospelosti

Každý rok, v približne rovnakom období, prúdia davy štvrtákov do škôl a tried, kde strávili jedinečné a nezabudnuteľné chvíle. Elegantne oblečení a v očakávaní, čo im tohtoročná písomná maturita prinesie, vstúpia na školskú pôdu trochu neistejší než zvyčajne. Ich cieľ je jasný. Urobiť prvý z mnohých krokov v ústrety budúcnosti. A tak zasadnú do známych školských lavíc, aby otestovali svoje nadobudnuté vedomosti. Preto 17. marec, 18. marec a 19. marec boli dni zvýraznené v kalendári snáď každého tohtoročného maturanta.

celý článok ...

Nadácia Volkswagen Slovakia podporila náš projekt

03. apríl 2015

Nadácia Volkswagen Slovakia podporila náš projekt

Spolu so žiakmi našej školy sme vypracovali projekt s názvom „Nemčina v kysuckých nárečiach“. Chceli sme, aby si mladí ľudia v praxi overili, aké množstvo slov v kysuckých nárečiach má nemecký pôvod. Naši žiaci mali za úlohu osloviť svojich starých rodičov, ostatných starších príbuzných a známych a povypytovať sa na „germanizmy“, ktoré sú v našich nárečiach stále „živé“.

celý článok ...

Symbol jari, symbol nádeje- žltý narcis

29. marec 2015

Symbol jari, symbol nádeje- žltý narcis

V mysli mnohých nás sa jar spája so žltou farbou, s narcisom. Tento jarný posol je aj poslom nádeje, viery v zmenu, je prejavom solidarity s ľuďmi, ktorí trpia touto zákernou chorobou. Už dlhé roky je ústredným motívom Ligy proti rakovine. Táto organizácia každoročne uskutočňuje zbierky, ktorými chce pomôcť tým, čo to najviac potrebujú. Počas jediného dňa v roku vyrážajú do ulíc miest a obcí  dobrovoľníci s pokladničkami, aby mala verejnosť možnosť vhodiť do nej ľubovoľný príspevok a mohla sa tak pridať k veľkej rodine „narciskov". Aj Gymnázium J. M. Hurbana sa dlhé roky zapája do tejto akcie.

celý článok ...