Úvodná stránka

Gymcadca EDUPage

MOODLE

Student's Portal

 

Neprehliadnite

Rozvrhy

Od 4. septembra 2014 platí nový rozvrh hodín. Ak máte záujem, pozrite si alebo stiahnite si jeho aktuálnu verziu.

Bezhotovostný systém platenia stravy

Vážení rodičia, milí stravníci,

od 1.9.2014 zavádzame nový program pre Školskú jedáleň. Prejdeme  na bezhotovostný systém platenia stravy a možnosť odhlasovania cez internet a SMS správou. Platba za stravné bude vždy do 25. dňa v mesiaci dopredu, a to bezhotovostne – zadaním trvalého príkazu z Vášho účtu, cez Internet banking alebo poštovou poukážkou. Nebudú už stravné lístky, ale nahradia ich čipy alebo ISIC karty.

Prijímacie skúšky 2014 - štvorročné a osemročné štúdium

Termíny prijímacích skúšok pre štvorročné a osemročné štúdium:

 • 1. termín - prijímacie skúšky budú 12. mája 2014 (pondelok)
 • 2. termín - prijímacie skúšky budú 15. mája 2014

Učiteľ fyziky (FYZ) v anglickom jazyku

Gymnázium Jozefa Miloslava Hurbana príjme do pracovného pomeru:

Kategória PZ:           učiteľ FYZ v ANJ

Podkategória PZ:     učiteľ strednej školy

Osobnosť Kysúc 2013 - RNDr. Anna Čerchlová

Kysucká nadácia so sídlom v Bratislave a predstavitelia kysuckých samospráv každoročne udeľuje titul OSOBNOSŤ KYSÚC. Tento rok bola medzi ocenenými aj naša pani riaditeľka RNDr. Anna Čerchlová, ktorá dostala ocenenie za celoživotné dielo. Sme nesmierne hrdí, že získala toto ocenenie, ktoré jej právom patrí, pretože to ako naša škola dnes vyzerá, je jej veľká zásluha. Škole obetovala veľkú časť svojho života a darovala jej aj svoje srdce.

Maturita 2014 - termíny

 • 31. január 2014 – najneskorší termín, dokedy môže riaditeľ školy v osobitných prípadoch povoliť iný termín, zmenu predmetov, ich úrovne alebo špeciálnych potrieb, najmä ak ide o žiaka, ktorý má dlhodobý pobyt v zahraničí alebo mu to nedovoľuje jeho zdravotný stav (zákon č. 245/2008 Z. z. § 75 ods. 3).
 • Časový harmonogram externej časti a písomnej formy internej časti:
  - 18. marec 2014 - slovenský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a slovenská literatúra (školy s vyučovacím jazykom maďarským) - EČ a PFIČ,
  - 19. marec 2014 - v predmetoch anglický jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk, francúzsky jazyk, španielsky jazyk, taliansky jazyk - EČ a PFIČ,
  - 20. marec 2014 - matematika - EČ.

Dobrovoľníci z gymnázia upratujú lesy

V týždni od 13. do 19. mája 2013 sa gymnazisti pustili do neľahkej úlohy: upratať lesy v okolí školy a odstrániť z nich odpadky. Tie tam určite nevyrástli samé od seba a ani ich tam zrejme nikto nepriviezol z Bratislavy... Ľahostajnosť, s akou samotní Kysučania špinia a ubíjajú svoje krásne lesy, je zarážajúca! Vďaka iniciatívnym študentom a učiteľom z Gymnázia Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci však aspoň sčasti môže príroda dýchať čistejšie.

Informatické a programátorské súťaže

iBobor logo

V roku 2004 vznikla v Litve nová informatická súťaž Bebras - Informatický bobor. Úspešná súťaž sa odvtedy rozšírila do ďalších európskych krajín.

Okrem Litvy sa v školskom roku 2009/2010 konala súťaž v Lotyšsku, Estónsku, Poľsku, Rakúsku, Nemecku, Holandsku, Taliansku, Česku, na Slovensku a na Ukrajine.

Aktuálne

Platba za stravné na Október 2014

17. september 2014

Platba za stravné na Október 2014

Bezhotovostne – zadaním trvalého príkazu z Vášho účtu na účet školskej jedálne IBAN : SK68 8180 0000 0070 0012 3846 – uskutočňuje sa formou paušálneho preddavku /trvalý príkaz na úhradu obmedzený na čas od augusta do mája /

celý článok ...

Úžasný začiatok prázdnin

09. september 2014

Úžasný začiatok prázdnin

Žiaci 2. E triedy Gymnázia Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci sa zúčastnili plaveckého výcviku od 20. do 29. júna 2014 v Chorvátsku . Zažili nezabudnuteľný týždeň so svojimi učiteľmi.

celý článok ...

Rozvrhy

09. september 2014

Rozvrhy

Od 4. septembra 2014 platí nový rozvrh hodín. Ak máte záujem, pozrite si alebo stiahnite si jeho aktuálnu verziu.

celý článok ...

Nový systém platby stravy - podrobnosti

12. august 2014

Nový systém platby stravy - podrobnosti

Od 1.8.2014 prechádzame na nový program v školskej jedálni pri Gymnáziu Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci. V školskej jedálni je nainštalovaný elektronický systém výdaja a objednávania stravy  s využitím identifikačných čipov, autobusových kariet, alebo ISIC kariet, ktoré nahradia stravné lístky, a tieto je potrebné identifikovať v kancelárii Školskej jedálne.

celý článok ...

Vyhodnotenie výzvy - poistenie

15. júl 2014

Vyhodnotenie výzvy - poistenie

Jediným kritériom pre výber úspešného uchádzača bola cena. Uchádzač Komunálna poisťovňa, a.s.,  ponúkol najnižšiu cenu za jednotlivé položky obstarávania i za celkový predmet obstarávania  a súčasne splnil všetky podmienky verejného obstarávateľa stanovené vo výzve. Preto bola jeho ponuka vyhodnotená ako úspešná.

celý článok ...

Oznam pre ubytovaných žiakov v školskom roku 2014/2015 o úhrade poplatku za ubytovanie a stravovanie

10. júl 2014

Oznam pre ubytovaných žiakov v školskom roku 2014/2015 o úhrade poplatku za ubytovanie a stravovanie

Prijatí žiaci do Školského internátu Gymnázia Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci v školskom roku 2014/2015 uhrádzajú stanovený mesačný poplatok vo výške 35,18 € bezhotovostným spôsobom vopred do 20. dňa kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa príspevok uhrádza. Pri nástupe i počas školského roka je potrebné, aby sa ubytovaný žiak  k uvedenému dátumu preukázal dokladom o jeho úhrade.

celý článok ...

Výzva - poistenie majetku

10. júl 2014

Výzva - poistenie majetku

Predmetom zákazky je poistenie výpočtovej techniky:

 • 1 ks interaktívna tabuľa........cena 1.800,00€
 • 1 ks Notebook......................cena 696,00€
 • 1 ks WiFi router...................cena 120,00€
 • 20 ks tabletov.......................cena 9.120,00€
Vo Vašom návrhu uvádzajte cenu s DPH. Výsledkom výberu dodávateľa je uzatvorenie Poistnej zmluvy do dobu určitú - na obdobie 2 rokov.

celý článok ...

Vyhodnotenie - nákup kotlov

03. júl 2014

Vyhodnotenie - nákup kotlov

Jediným kritériom pre výber úspešného uchádzača bola cena. Uchádzač Gastrolux, s.r.o. Žilina ponúkol najnižšiu cenu za celý predmet obstarávania, pri splnení podmienok určených verejným obstarávateľom, a preto bola jeho ponuka vyhodnotená ako úspešná.

celý článok ...

Úradné hodiny počas prázdnin

03. júl 2014

Úradné hodiny počas prázdnin

V pracovných dňoch počas prázdnin (30.06.2014 - 29.08.2014) bude služba v kancelárii školy k dispozícii v čase od 9:30 do 11:30.

celý článok ...

Výzva - nákup 2 ks elektrických varných kotlov

30. jún 2014

Výzva - nákup 2 ks elektrických varných kotlov

Nákup 2 ks elektrických varných kotlov do školskej jedálne vrátane dopravy, montáže a zaškolenia.

Vo Vašom návrhu uvádzajte cenu s DPH za dodanie objednaného tovaru. Výsledkom výberu dodávateľa je vystavenie zmluvy. Predávajúci poskytuje záruku na dodaný tovar 2 roky dňom prevzatia tovaru kupujúcim.

celý článok ...