Úvodná stránka

Gymcadca EDUPage

MOODLE

Student's Portal

 

Neprehliadnite

Prijímacie skúšky 2014 - štvorročné a osemročné štúdium

Termíny prijímacích skúšok pre štvorročné a osemročné štúdium:

 • 1. termín - prijímacie skúšky budú 12. mája 2014 (pondelok)
 • 2. termín - prijímacie skúšky budú 15. mája 2014

Maturitná skúška 2014 - zoznam predmetov

Prosím všetkých maturantov, ktorí podávali prihlášky na maturitnú skúšku 2014 (MS 2014), aby si vo vlastnom záujme skontrolovali predmety, v prípade jazykov aj priradenú úroveň, ktoré majú nastavené v informačnom systéme.

Učiteľ fyziky (FYZ) v anglickom jazyku

Gymnázium Jozefa Miloslava Hurbana príjme do pracovného pomeru:

Kategória PZ:           učiteľ FYZ v ANJ

Podkategória PZ:     učiteľ strednej školy

Osobnosť Kysúc 2013 - RNDr. Anna Čerchlová

Kysucká nadácia so sídlom v Bratislave a predstavitelia kysuckých samospráv každoročne udeľuje titul OSOBNOSŤ KYSÚC. Tento rok bola medzi ocenenými aj naša pani riaditeľka RNDr. Anna Čerchlová, ktorá dostala ocenenie za celoživotné dielo. Sme nesmierne hrdí, že získala toto ocenenie, ktoré jej právom patrí, pretože to ako naša škola dnes vyzerá, je jej veľká zásluha. Škole obetovala veľkú časť svojho života a darovala jej aj svoje srdce.

Maturita 2014 - termíny

 • 31. január 2014 – najneskorší termín, dokedy môže riaditeľ školy v osobitných prípadoch povoliť iný termín, zmenu predmetov, ich úrovne alebo špeciálnych potrieb, najmä ak ide o žiaka, ktorý má dlhodobý pobyt v zahraničí alebo mu to nedovoľuje jeho zdravotný stav (zákon č. 245/2008 Z. z. § 75 ods. 3).
 • Časový harmonogram externej časti a písomnej formy internej časti:
  - 18. marec 2014 - slovenský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a slovenská literatúra (školy s vyučovacím jazykom maďarským) - EČ a PFIČ,
  - 19. marec 2014 - v predmetoch anglický jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk, francúzsky jazyk, španielsky jazyk, taliansky jazyk - EČ a PFIČ,
  - 20. marec 2014 - matematika - EČ.

Dobrovoľníci z gymnázia upratujú lesy

V týždni od 13. do 19. mája 2013 sa gymnazisti pustili do neľahkej úlohy: upratať lesy v okolí školy a odstrániť z nich odpadky. Tie tam určite nevyrástli samé od seba a ani ich tam zrejme nikto nepriviezol z Bratislavy... Ľahostajnosť, s akou samotní Kysučania špinia a ubíjajú svoje krásne lesy, je zarážajúca! Vďaka iniciatívnym študentom a učiteľom z Gymnázia Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci však aspoň sčasti môže príroda dýchať čistejšie.

Informatické a programátorské súťaže

iBobor logo

V roku 2004 vznikla v Litve nová informatická súťaž Bebras - Informatický bobor. Úspešná súťaž sa odvtedy rozšírila do ďalších európskych krajín.

Okrem Litvy sa v školskom roku 2009/2010 konala súťaž v Lotyšsku, Estónsku, Poľsku, Rakúsku, Nemecku, Holandsku, Taliansku, Česku, na Slovensku a na Ukrajine.

Aktuálne

Internát nudu nepozná

18. apríl 2014

Internát nudu nepozná

My - študenti, ktorí bývame na internáte sa cez rok nenudíme. Naše pani vychovávateľky nám vedia zabezpečiť vždy nejakú aktivitu, prednášku, súťaž či hocičo iné, pri čom sa vieme zabaviť alebo aj niečomu novému priučiť. Od začiatku roka sme toho už veľa postíhali. V druhej polovici septembra sme navštívili plaváreň a poriadne sa vybláznili, že chlór z nás bol cítiť ešte týždeň :-). O pár dní neskôr sme sa zúčastnili besedy s odborníkmi v Dome kultúry o agresivite, šikanovaní a drogách, o alkoholovom syndróme FAS. Počuli sme  výstrahy a veľa cenných rád do života. Dozvedeli  sme sa ako rozpoznať človeka, ktorý požíva drogu a ako mu pomôcť.

celý článok ...

Rodičovské združenie

16. apríl 2014

Rodičovské združenie

Pozývame rodičov žiakov štvorročného, osemročného a bilingválneho štúdia našej školy na rodičovské združenie, ktoré bude 24. apríla 2014 (štvrtok). Združenie bude mať dve časti:

 • konzultácie s vyučujúcimi jednotlivých predmetov (od 15.00 hod)
 • triedne rodičovské združenia (od 16.30 hod).

celý článok ...

Výsledky prijímacích skúšok na bilingválne štúdium

10. apríl 2014

Výsledky prijímacích skúšok na bilingválne štúdium

Opravený odkaz na zoznam prijatých žiakov Výsledky prijímacích skúšok v roku 2014 na slovensko-anglickú bilingválnu sekciu pri Gymnáziu Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci:

Zápis

Dňa 23. apríla 2014 (streda) o 14.00 hodine v aule hlavnej budovy školy sa koná zápis prijatých žiakov do slovensko-anglickej bilingválnej sekcie školy. Na zápis je potrebné priniesť vyplnený zápisný lístok žiaka, ktorý vydáva príslušná základná škola.

celý článok ...

Vyhodnotenie - poistenie

02. apríl 2014

Vyhodnotenie - poistenie

Jediným kritériom pre výber úspešného uchádzača bola cena. Uchádzač Generali poisťovňa, a.s.,  ponúkol najnižšiu cenu za jednotlivé položky obstarávania i za celkový predmet obstarávania  a súčasne splnil všetky podmienky verejného obstarávateľa stanovené vo výzve. Preto bola jeho ponuka vyhodnotená ako úspešná.Vrámci najlacnejšej ponuky ponúkol i pripoistenie: vandalizmus.

celý článok ...

Krajské kolo Dejepisnej olympiády - 6. ročník

01. apríl 2014

Krajské kolo Dejepisnej olympiády - 6. ročník

Prvý apríl je deň, kedy sa dejú zvláštne veci, cieľom ktorých je vyvolať úsmev na tvári, urobiť si z druhého žart. Deň kedy veci fungujú inak, jednoducho povedané prvý apríl.

Aj žiaci Gymnázia Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci zažili takýto deň, keď sa zúčastnili Dejepisnej olympiády, ktorá sa uskutočnila na pôde Gymnázia Viliama Paulinyho-Tótha v Martine.

celý článok ...

Ocenenie Gorazdovou medailou

01. apríl 2014

Ocenenie Gorazdovou medailou

Desiatky pedagógov a osobností z oblasti školstva si dnes z rúk ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušana Čaploviča prevzali Veľké a Malé medaily sv. Gorazda a ďakovné listy. Slávnostné podujatie, ktoré sa konalo pri príležitosti Dňa učiteľov, sa uskutočnilo v priestoroch Hotela Bôrik v Bratislave.

celý článok ...

Lyžiarsky výcvik

31. marec 2014

Lyžiarsky výcvik

Žiaci prvého ročníka  Gymnázia J.M. Hurbana sa zúčastnili lyžiarskeho výcviku od 24. do 28. februára 2014 v  lyžiarskom stredisku Veľká Rača v Oščadnici. Sprevádzaní svojimi vyučujúcimi v rolách inštruktorov lyžovania sa  smelo vrhli na svah. Ako videli svoj lyžiarsky kurz práve  spomínaní  prváci?  V  skratke  nám  o  ňom  porozprávali  Terézia Kultánová a Jana Urbánková.

celý článok ...

Výzva

31. marec 2014

Výzva

Gymnázium Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci ako verejný ostarávateľ v zmysle § 6 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej zákon o verejnom obstarávaní) zasiela v rámci zadávania zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní výzvu na predloženie ponuky:

celý článok ...

Kritéria prijímacich skúšok - osemročné štúdium (pre školský rok 2014/2015)

31. marec 2014

Kritéria prijímacich skúšok - osemročné štúdium (pre školský rok 2014/2015)

V súlade s ustanoveniami zákona č. 245/ 2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s vyhláškou MŠ SR č. 282/2009 Z.z.o stredných školách v znení neskorších zmien a doplnkov

1)Všetci žiaci konajú prijímacie skúšky.

2) Žiaci môžu na prijímacích skúškach získať maximálne 50 bodov za výsledky prijímacích skúšok (25 bodov zo SJL a 25 bodov z MAT).

celý článok ...

Kritériá prijímacich skúšok - štvorročné štúdium (pre školský rok 2014/2015)

31. marec 2014

Kritériá prijímacich skúšok - štvorročné štúdium (pre školský rok 2014/2015)

V súlade s ustanoveniami zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s vyhláškou MŠ SR č. 282/2009 Z.z. o stredných školách v znení neskorších zmien a doplnkov

 1. bez prijímacej skúšky budú prijatí uchádzači, ktorí ...

celý článok ...