Úvodná stránka

Gymcadca EDUPage

MOODLE

Student's Portal

 

Plán výkonov na školský rok 2016/2017

27január 2016

Počty žiakov, ktorí môžu byť prijatí pre školský rok 2016/2017.

Štúdium

Študijný odbor

Počet tried

Počet študentov

Štvorročné

7902 J gymnázium

3 triedy

72 študentov

Päťročné bilingválne

7902 J 74 gymnázium

2 triedy

56 študentov

Osemročné

7902 J gymnázium

1 trieda

30 študentov