Úvodná stránka

Gymcadca EDUPage

MOODLE

Student's Portal

 

Kritériá prijímacích skúšok - 7902 5 74 GYMNÁZIUM - bilingválne štúdium na školský rok 2016/2017

27január 2016

Stiahnite PDFPDF verzia na stiahnutie (veľkosť 223 kB)


V súlade s ustanoveniami zákona č. 245/ 2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s vyhláškou MŠ SR č. 282/ 2009 Z. z. o stredných školách

 1. Všetci žiaci robia prijímacie skúšky.
 2. Žiaci môžu na prijímacích skúškach získať maximálne 75 bodov (25 bodov z psychologického testu, 25 bodov z vedomostného testu z vyučovacieho (materinského) jazyka a 25 bodov z vedomostného testu z matematiky).
 3. K bodovému zisku za prijímacie skúšky môžu žiaci získať bonus:
  1. 3 body, ak počas štúdia v posledných dvoch ročníkoch dosiahli priemerný prospech z predmetov vyučovací jazyk, cudzí jazyk, dejepis, geografia, matematika, fyzika, biológia, chémia  1,00;
  2. 2 body, ak počas štúdia v posledných dvoch ročníkoch dosiahli priemerný prospech z predmetov vyučovací jazyk, cudzí jazyk, dejepis, geografia, matematika, fyzika, biológia, chémia od 1,01 do 1,10;
  3. 1 bod, ak počas štúdia v posledných dvoch ročníkoch dosiahli priemerný prospech z predmetov vyučovací jazyk, cudzí jazyk, dejepis, geografia, matematika, fyzika, biológia, chémia od 1,11 do 1,20;
  4. 3 body, ak sa počas štúdia v posledných troch ročníkoch umiestnili na 1., 2. alebo 3. mieste krajského, národného alebo medzinárodného kola vedomostných súťaží*; pričom maximálny zisk za súťaže je limitovaný na 9 bodov.
   (* Vedomostnými súťažami sú olympiády z vyučovacieho jazyka, cudzích jazykov, DEJ, GEG/ZEM, MAT, INF, FYZ, CHE a BIO/PRI.)
 4. Prijatí budú uchádzači, ktorí získajú najvyšší celkový súčet bodov.
 5. Riaditeľ SŠ prijme prednostne uchádzača, ktorý má podľa rozhodnutia posudkovej komisie sociálneho zabezpečenia zmenenú pracovnú schopnosť, pred uchádzačmi, ktorí rovnako vyhovujú prijímacím podmienkam. (§ 67, ods. 3 citovaného zákona)
 6. Pri rovnosti celkového súčtu bodov bude prijatý uchádzač s vyšším súčtom bodov dosiahnutých z prijímacích skúšok.
 7. V prípade rovnosti súčtu bodov z prijímacích skúšok bude prijatý uchádzač s vyšším bodovým ziskom z psychologického testu.
 8. Ak sa prijatý uchádzač nezapíše na štúdium v určenom termíne, voľné miesto bude ponúknuté ďalšiemu uchádzačovi v bodovom poradí.
 9. Dokladom o umiestnení v súťaži je originál diplomu priložený k prihláške na štúdium, ktorý bude uchádzačovi vrátený s rozhodnutím o prijatí alebo neprijatí na štúdium.

 

V Čadci dňa 25. januára 2016

 

Mgr. Ingrid Mikovčáková
riaditeľka školy