Úvodná stránka

Gymcadca EDUPage

MOODLE

Student's Portal

 

Zaslanie prihlášok - štvorročné štúdium

27január 2016

Prihlášky na štúdium na strednú školu sa podávajú na riaditeľstve základnej školy. Riaditeľ základnej školy ich prijíma od zákonných zástupcov žiaka na predpísanom tlačive v zmysle § 63 zákona NR SR č.245/2008 Z.z. (školský zákon). Posledným termínom pre záujemcov o štvorročné štúdium je 10. apríl 2016.

Každý žiak 9. ročníka ZŠ alebo aj žiak kvinty osemročného gymnázia si môže podať dve prihlášky na štúdium na strednej škole – buď na dve rôzne stredné školy alebo na dva rôzne odbory tej istej strednej školy.

Na každej prihláške musí byť vyznačený termín konania prijímacej skúšky: buď I. termín – 9. máj 2016 alebo II. termín – 12. máj 2016.