Úvodná stránka

Gymcadca EDUPage

MOODLE

Student's Portal

 

Výsledky prijímacích skúšok na štvorročné štúdium

16máj 2016

Výsledky

Oznam

Dňa 24. mája 2016 od 07.00 do 14.00 hod. v kancelárii školy (č.530, V. poschodie) sa koná zápis prijatých žiakov na 4-ročné štúdium. Zákonný zástupca žiaka je povinný priniesť vyplnený zápisný lístok žiaka, ktorý vydáva príslušná základná škola.

V  Čadci dňa 16. mája 2016

Mgr. Ingrid Mikovčáková
riaditeľka školy