Úvodná stránka

Gymcadca EDUPage

MOODLE

Student's Portal

 

Aktualizovaný učebný plán pre päťročné štúdium - záväzný pre II. - V. ročník v školskom roku 2015/ 2016

13október 2015

Vzdelávacia oblasť / Predmet / Ročník

I.

 

II.

 

III.

 

IV.

 

V.

 

SPOLU

Jazyk a komunikácia

Slovenský jazyk a literatúra

3

 

3

 

3

 

4

 

 

 

13

Druhý vyučovací jazyk = Anglický jazyk a literatúra

10

 

4

 

4

 

4

 

 

 

22

Cudzí jazyk

 

 

3

 

3

 

4

 

4

 

14

Človek a príroda

Fyzika

2

 

2

 

3

 

 

 

 

 

7

Chémia

2

 

2

 

3

 

 

 

 

 

7

Biológia

2

 

3

 

2

 

 

 

 

 

7

Človek a spoločnosť

Dejepis

2

 

2

 

2

 

 

 

 

 

6

Geografia

2

 

2

 

2

 

 

 

 

 

6

Občianska náuka

 

 

 

 

1

 

2

 

 

 

3

Človek  a hodnoty

Etická / náboženská výchova

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

2

Psychosociálny tréning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matematika a práca s informáciami

Matematika

4

 

3

 

4

 

 

 

 

 

11

Informatika

2

 

2

 

 

 

 

 

 

 

4

Umenie a kultúra

Umenie a kultúra

 

 

2

 

2

 

 

 

 

 

4

Zdravie a pohyb

Telesná výchova

2

 

2

 

2

 

2

 

2

 

10

Spolu povinná časť

32

 

31

 

31

 

16

 

6

 

116

 

Voliteľné hodiny

 

 

 

 

 

 

14

 

22

 

36

Spolu: povinná časť + voliteľné hodiny

32

 

31

 

31

 

30

 

28

 

152