Slovensko-anglická bilingválna sekcia
Budova sekcie, internátu a telocvične
Komplex okolo hlavnej budovy
Hlavná budova, telocvičňa, jedáleň
Hlavná budova školy
Budova bilingválnej sekcie
Aula hlavnej budovy (autor: Ing. Gabriel Horos)
Telocvičňa pri hlavnej budove (autor: Ing. Gabriel Horos)
Konferenčná miestnosť
Deň otvorených dverí (autor: Ing. Gabriel Horos)

Dôležité oznamy

Stravovanie - oznam na máj 2024

Jedáleň

Preplatky, ktoré vzniknú stravníkovi z odhlásenia stravy sa prenášajú do nasledujúceho mesiaca a prihlasujú sa z nich obedy alebo raňajky v nasledujúcom mesiaci. Stravník, ktorý nechodí na stravu sa musí odhlasovať inak má z preplatkov...  

Dve percentá

Krátke oznamy

Vážení rodičia,

oslovujeme Vás v súvislosti s možnosťou, ako prispieť na Neziskovú organizáciu pri Gymnáziu J. M. Hurbana v Čadci, ktorá poskytuje podporu a organizovanie výchovno-vzdelávacieho procesu, mimoškolskej činnosti a pomoc pri obstarávaní a modernizácii učebných pomôcok.

Naša...  

Stravovanie - oznam na marec 2024

Jedáleň

Preplatky, ktoré vzniknú stravníkovi z odhlásenia stravy sa prenášajú do nasledujúceho mesiaca a prihlasujú sa z nich obedy alebo raňajky v nasledujúcom mesiaci. Stravník, ktorý nechodí na stravu sa musí odhlasovať inak má z preplatkov...  

Konečne sú tu!

Projekty

Gymnázium Jozefa Miloslava Hurbana získalo v rámci Národného projektu NP edIT 1 digitálne vybavenie pre učiteľov a žiakov našej školy. Hlavným zámerom projektu je zlepšiť technologické vybavenie škôl na úroveň spĺňajúcu európske...  

Krajské kolo OAJ

Úspechy zo súťaží

Vo februári naša škola už tradične organizovala krajské kolo olympiády v anglickom jazyku. Výsledky sú k dispozícii cez Edupage a pozrieť si ich môžete aj tu (Google Drive).

Žiaci našej...  

Všetky dôležité oznamy

Moodle

Elearningový systém

EduPage

Známky, dochádzka, správy pre rodičov

2% pre školu

Prispejte na rozvoj našej školy!

Rozvrh

Rozvrhy tried

Stará stránka

Ak chcete navštíviť staršiu verziu

Školská knižnica

Odkaz na knižničný systém našej školy

PDF Školský vzdelávací program Gymnázia Jozefa Miloslava Hurbana (3163 kB) Platnosť dokumentu: od 01.09. 2023; s aktualizáciami platnými od školského roku 2023/2024

Vyučovanie

UdalosťDátum

September

Oficiálny začiatok školského roka 1. september 2022
Slávnostné otvorenie školského roka
5. september 2022

Október

Jesenné prázdniny 28. - 31. október 2022 (nástup 2. novembra 2022 - streda)

November

December

Vianočné prázdniny 23. december 2022 - 7. január 2023 (nástup 9. januára 2023 - pondelok)

Január

Začiatok vyučovania po vianočných prázdninách 9. január 2023

Koniec vyučovania v 1. polroku

28. január 2022

Február

 
Začiatok vyučovania v 2. polroku 1. február 2023

Deň otvorených dverí

  • štvorročná forma štúdia - od 8.30
  • päťročná bilingválna forma štúdia - od 10.30
  • osemročná forma štúdia - od 15.00
8. február 2023
Naša škola zverejní kritériá na všetky odbory (súčasne zašle SŠ tieto kritériá v elektronickej podobe vo formáte PDF do príslušného ŠVS, kde sa tieto kritériá zverejnia aj na web stránkach ŠVS za celé Slovensko) do 28. februára 2023
Jarné prázdniny 27. február - 3. marec 2023 (nástup 6. marca 2023)

Marec

Maturitná skúška 2021 - slovenský jazyk a literatúra (EČ a PFIČ) 14. marec 2023
Maturitná skúška 2021 - cudzie jazyky (EČ a PFIČ)
15. marec 2023
Maturitná skúška 2021 - matematika (EČ) 16. marec 2023
Zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi SŠ (pozor, už nie prostredníctvom základnej školy!)
do 20.marca 2023
Testovanie 9 2022 (matematika, slovenský jazyk a literatúra) - Kvarta 22. marca 2023

Apríl

Veľkonočné prázdniny 6. - 11. apríla 2023 (nástup 12. apríla 2023)

Máj

1. kolo 1. termín talentových skúšok - päťročné bilingválne štúdium
2. máj 2023 (v prípade potreby,
vzhľadom na počet uchádzačov, aj
3. máj 2023 a 28. apríl 2023)
1. kolo 1. termín prijímacích skúšok (štvorročná a osemročná forma štúdia) 4. máj 2023 (v prípade potreby,
vzhľadom na počet uchádzačov, aj
5. máj 2023)
1. kolo 2. termín prijímacích skúšok (štvorročná a osemročná forma štúdia) 9. máj 2023 (v prípade potreby,
vzhľadom na počet uchádzačov, aj 10
. máj 2023)

1. kolo 2. termín talentových skúšok - päťročné bilingválne štúdium 11. máj 2023 (v prípade potreby,
vzhľadom na počet uchádzačov, aj 12
. máj 2023 a 15. máj 2023)
Riaditeľ strednej školy zverejní na výveske školy a na webovom sídle školy zoznam
uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania
19. máj 2023
Uchádzač alebo zákonný zástupca neplnoletého uchádzača písomne potvrdí strednej škole prijatie na vzdelávanie do 24. mája 2023
Obdobie, kedy prebieha ústna časť maturitnej skúšky - presný termín bude zverejnený po jeho určení príslušným orgánom verejnej správy 22. máj - 9. jún 2023

Jún

Koniec vyučovania v 2. polroku 2022/2023 30. jún 2023
Letné prázdniny 1. júl - 31. august 2023 (nástup 4. septembra 2023)

Milí žiaci, v začínajúcom školskom roku si môžete vybrať z nasledovnej ponuky krúžkov. Bližšie informácie týkajúce sa toho, ako si krúžok môžete zvoliť, dostanete od svojich triednych profesorov. Činnosť krúžkov začína obykle od 1. 10.; to, kedy a kde sa bude daný krúžok konať, sa dozviete po zistení záujmu o jednotlivé krúžky.

Vyučovanie

Dátumy udalostí sú upravené podľa pokynov MŠVVaŠ SR, ktoré boli vydané 4.1.2021.

Vzhľadom na nedávne prijatie zákona 415/2021 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, budeme musieť aktualizovať informácie o priebehu a termínoch týkajúcich sa prijímacieho konania.

UdalosťDátum

September

Oficiálny začiatok školského roka 1. september 2021
Slávnostné otvorenie školského roka (presný priebeh bude upresnený) 2. september 2021

Október

Jesenné prázdniny 28. - 29. október 2021 (nástup 2. novembra 2021)

November

Týždeň vedy a techniky 8. - 14. november 2021

December

Vianočné prázdniny 23. december 2021 - 7. január 2022 (nástup 10. januára 2022)

Január

Začiatok vyučovania po vianočných prázdninách 7. január 2022

Koniec vyučovania v 1. polroku

28. január 2022

Február

 
Polročné prázdniny 4. február 2022
Začiatok vyučovania v 2. polroku 7. február 2022
Naša škola zverejní kritériá na všetky odbory (súčasne zašle SŠ tieto kritériá v elektronickej podobe vo formáte PDF do príslušného ŠVS, kde sa tieto kritériá zverejnia aj na web stránkach ŠVS za celé Slovensko) do 28. februára 2022

Marec

Jarné prázdniny 7. - 11. marec 2022 (nástup 14. marca 2022)
Maturitná skúška 2021 - slovenský jazyk a literatúra (EČ a PFIČ) 15. marec 2022
Maturitná skúška 2021 - cudzie jazyky (EČ a PFIČ)
16. marec 2022
Maturitná skúška 2021 - matematika (EČ) 17. marec 2022
Zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi SŠ (pozor, už nie prostredníctvom základnej školy!)
do 20.marca 2022

Apríl

Testovanie 9 2022 (matematika, slovenský jazyk a literatúra) - Kvarta 6. apríl 2022
Veľkonočné prázdniny 14. - 19. apríl 2022 (nástup 20. apríla 2022)

Máj

1. kolo 1. termín prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií) 2. - 3. máj 2022
1. kolo 1. termín talentových skúšok 4. - 6. máj 2022
1. kolo 2. termín prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií) 9. - 10. máj 2022
1. kolo 2. termín talentových skúšok 11. - 13. máj 2022
Obdobie, kedy prebieha ústna časť maturitnej skúšky - presný termín bude zverejnený po jeho určení príslušným orgánom verejnej správy 23. máj - 10. jún 2022

Jún

Koniec vyučovania v 2. polroku 2021/2022 30. jún 2022

Vyučovanie

UdalosťDátum
Oficiálny začiatok školského roka 1. september 2019
Slávnostné otvorenie školského roka (10.00 - všetky formy štúdia) 2. september 2019
Týždeň vedy a techniky 4.-10. november 2019

Koniec vyučovania v 1. polroku

31. január 2020
Začiatok vyučovania v 2. polroku 4. február 2020
Deň otvorených dverí (od 9.00 štvorročné štúdium, od 15.00 osemročné) 6. február 2020
Zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na učebné a študijné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu do 20. februára 2020
Základná škola (nie zákonný zástupca) odošle prihlášky na stredné školy na učebné a študijné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu do 28. februára 2020
Zverejnenie kritérií prijímacích skúšok pre štvorročné a osemročné štúdium do 31. marca 2020
Testovanie 9-2020 (matematika, slovenský jazyk a literatúra) - Kvarta zrušené 1. apríl 2020 (streda)
Prijímacie skúšky pre päťročné bilingválne štúdium - termín bude určený okresným úradom, odborom školstva 20. apríl 2020 (pondelok)
Prijímacie skúšky pre štvorročné a osemročné štúdium - 1. termín - termín musí byť opätovne určený prerušenému vyučovaniu 11. máj 2020 (pondelok)
Prijímacie skúšky pre štvorročné a osemročné štúdium - 2. termín - termín musí byť opätovne určený prerušenému vyučovaniu 14. máj 2020 (štvrtok)
Koniec vyučovania v 2. polroku 30. jún 2020

Prázdniny

  Posledný deň
vyučovania pred začiatkom prázdnin
Termín prázdnin Začiatok vyučovania
po prázdninách
jesenné 29. 10. 2019 (utorok) 30. 10. 2019 – 31. 10. 2019 04. 11. 2019 (pondelok)
vianočné 20. 12. 2019 (piatok) 23. 12. 2019 – 07. 01. 2020 08. 01. 2020 (streda)
polročné 31. 01. 2020 (piatok) 03. 02. 2020 (pondelok) 04. 02. 2020 (utorok)
jarné 21. 02. 2020 (piatok) 24. 02. 2020 – 28. 02. 2020 02. 03. 2020 (pondelok)
veľkonočné 08. 04. 2020 (streda) 09. 04. 2020 – 14. 04. 2020 15. 04. 2020 (streda)
letné 30. 06. 2020 (utorok) 01. 07. 2020 – 31. 08. 2020 02. 09. 2020 (streda)

Akcie

UdalosťDátum
Deň študentov + imatrikulácia žiakov príma + prvácke ročníky15.11.2019
Medzinárodný deň ľudských práv10.12.2019
Christmas Party20.12.2019

Maturita

Zrušené - riadny termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky bude v predmetoch:

slovenský jazyk a literatúra 17. marca 2020 31. marca (utorok)
cudzie jazyky 18. marca 2020 1. apríla (streda)
matematika 19. marca 2020 2. apríla (štvrtok)

 Ústna časť maturitnej skúšky bude v týždni od 1. júna do 5. júna 2020 - termín musí byť opätovne určený prerušenému vyučovaniu.

"Súťažit? A prečo?" Ak sa ti objavila v hlave podobná otázka, odpovedí prečo áno je veľa ?:

  1. je to zábavné,
  2. spoznáš skvelých ľudí,
  3. získaš jedinečné skúsenosti,
  4. overíš, čo vieš a dokážeš
  5. zacestuješ si (a trochu uleješ zo školy ?)

Súťaží je veľa, stačí si vybrať a skúsiť!

IT

Matematika

Šport

Dejepis

Fyzika

Chémia

Biológia

Slovenský jazyk

 

Naša stránka používa cookies. Ak sa chcete o nich dozvedieť viac a prípadne aj ako ich odstrániť, prečítajte si zásady používania cookies..

Akceptujem cookies z tejto webovej lokality. Súhlasím.