Podujatie bolo zorganizované k Medzinárodnému dňu školských knižníc 22. októbra 2018 na tému „Skutočné knižnice – skutočné vzdelávanie: 100 rokov od vzniku Česko-Slovenska“.

Vznik ČSR malo výrazný politický, hospodársky, kultúrny, umelecký význam, samozrejme aj v oblasti školstva a rozvoja vzdelanosti. Vytvorili sa podmienky na kvalitnejší a priaznivejší kultúrny rozvoj a poznávanie národných tradícií. Uvedomovali sme si náročnosť témy, a preto sme sa ju snažili žiakom sprostredkovať netradičnou, hravou formou, ale dôraz sme kládli na samostatné a vzájomné  vzdelávanie žiakov.

Skutočné knižnice – skutočné vzdelávanie

Naše podujatie sa zameralo na skutočné vzdelávanie sa žiakov v školskej knižnici, v konferenčnej miestnosti, v čitateľských kútikoch, v triedach, v aule školy, vychádzali z odborných prameňov, časopisov, zborníkov a zároveň mali možnosť podeliť sa z vlastnými postrehmi písomnou aj ústnou formou. Všetky triedy absolvovali vlastné aktivity, ktoré vyústili do historickej a kultúrnej konferencie so zaujímavými propagačnými materiálmi, ktoré si žiaci svojpomocne vytvorili. Tie boli zrkadlom nielen tvorivosti žiakov, ale hlavne ich snahy sa odborne prezentovať a vyjadriť. Žiaci Prímy a Sekundy tvorili záložky s rozprávkovými slovenskými a českými motívmi a list pre družobnú školu. Žiaci Tercie a Kvarty vytvárali historické leporelo, žiaci prvého a druhého ročníka pracovali na tvorbe plagátov, projektov, záložiek so zobrazením slovenských a českých osobností a pripravovali sa na Kultúrnu konferenciu diskusnými príspevkami. Žiaci tretieho ročníka pripravovali historické noviny a žiaci štvrtého ročníka pripravovali  odbornú historickú časť konferencie pre mladších spolužiakov.

Skutočné knižnice – skutočné vzdelávanie

Výsledkom konferencie je bohatý zborník príspevkov. Konferencia bola obohatená o súťažné aktivity, kvíz a čítanie s porozumením. Zastúpené bolo využitie naozaj všetkých jazykových štýlov: náučného, umeleckého, hovorového, publicistického, administratívneho, rečníckeho, esejistického štýlu.  Do  konferencie sa zapojili aj učitelia dejepisu a hostia z Kysuckej knižnice, Archívu, týždenníka Kysuce a pozvaní rodičia.

Skutočné knižnice – skutočné vzdelávanie

Skutočné knižnice – skutočné vzdelávanie

Žiaci pracovali na konkrétnych témach alebo si zvolili témy podľa záujmu s dôrazom na vznik ČSR a vzťahy medzi Slovákmi a Čechmi v minulosti a aj v súčasnosti.

Zaujímavá bola tvorba leporela, ktoré sa skladá z 50-tich častí a na záver bolo leporelo zviazané a umiestnené ako lemovanie schodiska na prvom a druhom poschodí.

Leporelo obsahuje témy, ktoré zároveň maturanti odborne prezentovali na historickej konferencii mladším žiakom: Životopis a úloha pri vzniku ČSR osobností ako T. G. Masaryk, M. R. Štefánik, Edvard Beneš, Vavro Šrobár, Ferdinand Juriga. Clevelandská dohoda, Pittsburgská dohoda, Washingtonská deklarácia, Martinská deklarácia, Československé légie, Vzbura v Kragujevaci, Ferdinand Juriga, Prvá svetová vojna a rok 1914, 1915, 1916, 1917, 1918, 28. Október 1918 – vznik ČSR, Domáci český a slovenský odboj, Zahraničný český a slovenský odboj, Karel Kramář,  Martin Mičura, Tomáš Baťa – životopis, Smrť M. R. Štefánika, Životopis Matúš Dula, Životopis Alojz Rašín, Životopis Martin Rázus. Mapa Československa, Prvá ústava ČSR, Československé štátne symboly.

Skutočné knižnice – skutočné vzdelávanie

Skutočné knižnice – skutočné vzdelávanie

Medzi kultúrno-literárne témy spracované ako leporelo patrili:  Začiatky slovenského filmu, MILO URBAN – život a tvorba,  ŽIVÝ BIČ – unanimistický román, Pavol Országh HVIEZDOSLAV ako živá spomienka, ,,Zdrojom vnútornej hodnoty  človeka je práca pre svoj národ“ – P. O. Hviezdoslav, Jaroslav HAŠEK – život a tvorba, Vojak Švejk v 21. storočí, Ivan KRASKO, B. S. TIMRAVA, Ťapákovci 21. storočia, Ľudmila PODJAVORINSKÁ,  Karel ČAPEK, Citáty autorov, Umelecké spracovanie témy 1. svetovej vojny, Význam dramatickej tvorby a divadelníctva.

Tvorba  historických novín bola určená pre tretí ročník, pretože sa na vyučovacích hodinách  už oboznámili s publicistickým štýlom. Ráno dostali balíček s výtvarnými pomôckami, v skupinách pracovali na jednotlivých stranách s využitím publicistických žánrov z oblasti politiky, kultúry, literatúry, vytvárali fiktívne rozhovory, vymysleli si vlastný názov novín a uviedli tiráž. Na záver pospájali všetky časti, odovzdali na konferencii a po odbornom a žiackom hlasovaní sa vyhlásila najlepšia redakcia novín. Vyhrali Histonoviny III. F triedy a Historické noviny III. C triedy.

Skutočné knižnice – skutočné vzdelávanie

Témy kultúrno-umeleckej časti konferencie veľmi zaujali všetkých žiakov. Boli vypracované po konzultácii s učiteľkou umenia a kultúry, ale niektoré si zvolili samostatne. Konferencia sa uskutočnila v aule školy:

Hospodársky rozvoj a ekonomika v Česku a na Slovensku od roku 1918

Prírodné krásy v Česku a na Slovensku

Úspechy Čechov a Slovákov v športe

Móda na začiatku storočia

Jazykové podobnosti a rozdielnosti

Čo by bolo, keby sme sa opäť spojili

Bolo Československo len zlým snom?

Vtipy a humorné príbehy

Unikátne vzťahy Čechov a Slovákov

České a slovenské rozprávky

Vplyv ČSR na históriu Slovenska

Dušan Jurkovič verzus Alfonz Mucha

Česká a slovenská hudobná produkcia

Moja rodina a príbuzní v Česku

Družobné vzťahy Gymnázia v Čadci od roku 1948

Témy historickej časti konferencie boli náročné na odborné spracovanie, ale maturanti boli

odborne pripravení,  prejavili sa ako výborní rečníci, po prednáškach dali spolužiakom priestor

na diskusiu.   

Žiaci poznajú základné informácie o vzniku ČSR, a preto sme sa rozhodli uskutočniť historickú konferenciu, ktorá by rozvíjala ich poznatky a priniesla  nové, netradičné pohľady. Využili sme najmä vzdelávanie „peer education“, čiže vyučovanie spolužiakov, rovesníkov, vzájomné pôsobenie, obohatenie sa.

Skutočné knižnice – skutočné vzdelávanie

Maturanti IV. FG a V. FG si pripravili odborné príspevky, ktoré odzneli na konferencii. Okrem prezentácie pripravili aj príspevok, ktorý bude súčasťou zborníka z konferencie. Takto si ho budú môcť pozrieť žiaci nielen našej školy, ale aj širšia verejnosť.

Celkovo si žiaci pripravili 30 príspevkov, ktoré prezentovali žiakom prvého, druhého ročníka a záujemcom v konferenčnej miestnosti. Odzneli príspevky, ktoré sa venovali svetovým dejinám – napr. prehľad Prvej svetovej vojny, nakoľko si pripomíname 100. výročie od ukončenia prvej svetovej vojny. Cieľom bolo poukázať na prepojenie svetových a národných dejín, zdôrazniť, že ČSR vznikalo na pozadí tohto svetového konfliktu.

Pri formovaní ČSR mal dôležitú úlohu domáci i zahraničný odboj, ktorý bol proti rakúsko-uhorskej monarchii. V príspevkoch poukázali na dôležité dokumenty, ktoré sa venovali myšlienke spojenia Čechov a Slovákov, napr. Clevelandská dohoda, Pittsburská dohoda, Washingtonská i Martinská deklarácia.

Skutočné knižnice – skutočné vzdelávanie

Aby žiaci nepočúvali len strohé fakty, predstavili zaujímavou formou aj osobnosti, ktoré stáli pri zrode týchto dokumentov, ako T. G. Masaryk, Edvard Beneš alebo M. R. Štefánik.  Snažili sa o svieže, dynamické príspevky, spomenuli zaujímavosti z ich osobného života, poukázaním na to, že to boli ľudia ako my, ktorí sa tešili, smútili, prežívali lásku i sklamanie.

Venovali sa aj menej známym osobnostiam, ktorých mnohí nepoznali. Spomenuli Alojza Rašína, ktorý zaviedol novú menu – československú korunu. Ďalej napríklad Martin Rázus a jeho úloha pri vzniku ČSR, prepojenie jeho literárnej i politickej činnosti. Pri zrode ČSR stál aj Vavro Šrobár, Slovák, ktorý aktívne bojoval za Slovákov a pokračoval v politickej činnosti počas I. ČSR, predstavili  aj Matúša Dulu a jeho úlohu pri vzniku Slovenskej národnej rady.

Skutočné knižnice – skutočné vzdelávanie

Okrem významných dejateľov pozornosť bola venovaná aj československým jednotkám – légiám. Práve tie svojou činnosťou aktívne prispeli k rozpadu Rakúsko – Uhorska a vyhláseniu ČSR. Osobitnou kapitolou boli i vzbury v armáde, napr. Kragujevacká vzbura, do ktorej sa zapojili aj mnohí Kysučania a tak žiaci poukázali aj na regionálne dejiny.

Skutočné knižnice – skutočné vzdelávanie

Prednášajúci žiaci, rovnako i poslucháči vytvorili spoločne živú knižnicu. Spokojnosť bola na strane čítajúcich, prednášajúcich aj počúvajúcich. Na záver konferencie sa uskutočnila diskusia, na ktorej žiaci ešte analyzovali neznáme informácie, podelili sa o svoje zážitky.

Školské podujatie bolo pozitívne hodnotené nielen zo strany žiakov, ale aj učiteľov a hostí. Obohatilo nielen ich vedomosti, ale ovplyvnilo aj ich osobnostný rozvoj. Splnilo vytýčený cieľ - zábavnou formou rozvíjať vzťah ku knihám, knižniciam a celoživotnému vzdelávaniu.

Hlavní organizátori podujatia: Mgr. Zuzana Straková, Mgr. Gabriela Chalupková, Mgr. Eva Kubalová

Naša stránka používa cookies. Ak sa chcete o nich dozvedieť viac a prípadne aj ako ich odstrániť, prečítajte si zásady používania cookies..

Akceptujem cookies z tejto webovej lokality. Súhlasím.