Finančné vzdelávanie tvorí dôležitú súčasť vyučovacieho procesu. Je to jedna zo základných potrieb, ktorú je nutné rozvíjať a prispievať tak k podpore finančnej kultúry u mladých ľudí.         

Vďaka tomu sa zrodil jedinečný projekt nadácie Slovenskej sporiteľne, ktorý v sebe spája mnohé prvky, ktoré budú prospešné a prispejú k rozvoju mnohých kompetencií.

Prečo názov FinQ? Je to jednoduchá rovnica: IQ + EQ + FinQ = 3Q pre život. Nadácia Slovenskej sporiteľne oslovila 4300 škôl, na výzvu zareagovalo 200 škôl a vybraných bolo 25 škôl. Špecifikom sú školy základné s veľkým počtom žiakov, málotriedne školy. Typická je i pestrosť odborných škôl, gymnázii s viacerými formami štúdia.

Medzi vybranými školami bolo aj Gymnázium Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci, ktoré je jedinečné v tom, že spája osemročnú, štvorročnú formu štúdia, ale aj bilingválnu sekciu s anglickým vyučovacím jazykom.

Na úvodnom metodickom seminári projekt detailne predstavili, konkrétne správkyňa nadácie Slovenskej sporiteľne Danica Lacová. Mgr. Darina De Jaegher, hlavná expertka programu FinQ zase objasnila hlavnú filozofiu projektu. V praxi to bude znamenať, že žiaci sa budú na hodinách učiť o financiách napríklad na dejepise, literatúre, matematike či občianskej náuke, anglickom jazyku.

FinQ projektFinQ projekt

Odborným garantom projektu bude doc. PaeDr. Viliam Kratochvíl, PhD. Ten prítomným učiteľom predstavil rôzne metódy, pri ktorých vychádzal z metafory stromu. Tá sa používala už od čias Jána Amosa Komenského a je stále aktuálna aj v dnešnej dobe.

FinQ projekt

Projekt FinQ poskytuje nové možnosti, ktoré prispejú k skvalitneniu vyučovacieho procesu. Prínosný je nielen pre žiakov, ale aj učiteľov. Tento projekt sa môže realizovať najmä vďaka podpore a angažovanosti pani riaditeľky Gymnázia Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci Mgr. Ingrid Mikovčákovej. Na programe sa budú podieľať aj 10 učitelia školy.

Mgr. Gabriela Chalupková

Naša stránka používa cookies. Ak sa chcete o nich dozvedieť viac a prípadne aj ako ich odstrániť, prečítajte si zásady používania cookies..

Akceptujem cookies z tejto webovej lokality. Súhlasím.