Gymnázium Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci sa snaží pružne reagovať na potreby dnešných žiakov a aj spoločnosti. Práve zapojením sa do projektu IT Akadémia – vzdelávanie  pre 21. storočie tento svoj postoj veľmi dobre prezentuje.

Čo je vlastne IT Akadémia? „IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie“ je národný projekt, ktorý reaguje na požiadavky IT sektora prispôsobiť vzdelávací systém aktuálnym a perspektívnym potrebám trhu práce. Jeho hlavným cieľom je „vytvorenie modelu vzdelávania a prípravy mladých ľudí pre aktuálne a perspektívne potreby vedomostnej spoločnosti a trhu práce so zameraním na informatiku a IKT“.

IT AkadémiaIT Akadémia

„Bádateľský prístup k vyučovaniu je predpokladom pre rozvoj vedeckej gramotnosti, informatického a tvorivého myslenia,“ to sú slová Jozefa Sekeráka, jedeného z odborných garantov aktivít projektu. Bádateľské metódy vyučovania zahŕňajú množstvo aktivít,  ako sú: formulovanie problémov, kritické experimentovanie, posudzovanie alternatív, plánované skúmanie a overovanie, vyvodzovanie záverov, vyhľadávanie informácií, vytváranie modelov študovaných dejov, diskusie s ostatnými a formovania koherentných argumentov. Je ozaj fascinujúce keď vidíte ako žiaci Sekundy dokážu vytvoriť mapu v programe na základe vlastných podkladov, ktoré si samostatne našli a dokážu následne svoj projekt vyhodnotiť. Práve v tom spočíva čaro bádateľského prístupu vo vyučovaní. Žiaci sa na základe svojich vedomostí a rôznych experimentov a skúmania dopátrajú k novým vedomosti, zručnostiam. Práve tieto vedomosti sú najviac udržateľné a žiaci si  na základe vlastného zážitku takto nadobudnuté vedomosti najviac pamätajú.

IT Akadémia

Do národného projektu sa mohli zapojiť žiaci, študenti a pedagogickí zamestnanci základných, stredných škôl a vysokých škôl mimo Bratislavského kraja. Túto šancu sme využili i my. Ponúkame žiakom 8-ročného , 4-ročného aj bilingválneho štúdia zažiť troška „iné“ hodiny. Hlavným cieľom tohto vzdelávania je prostredníctvom bádateľského prístupu objasniť žiakom nové vedomosti a zručnosti, pričom veľkým pomocníkom majú byť práve IT technológie. Zručnosť žiakov v tejto oblasti je na prvý pohľad veľmi dobrá, ale ak chceme aby tieto technológie využívali s rozumom a v správnej chvíli, treba ich to naučiť. Hlavným koordinátorom projektu na našej škole je pani zástupkyňa  Mgr. Ivana Zemiaková, ktorá spolu s ďalšími kolegami, ktorí sa podieľajú na výučbe matematiky, informatiky a prírodovedných predmetov zabezpečuje chod projektu. Práve v oblasti prírodných vied vidia vedci z vysokých škôl, s ktorými projekt veľmi úzko spolupracuje,  možnosť využitia IT technológii.

Čo ponúka IT Akadémia škole a žiakom:

  • využívanie metodík vytvorených pedagógmi vysokých škôl, kde sa využívajú inovatívne nástroje vo výučbe INF, MAT, FYZ, BIO a GEG
  • účasť na popularizačných a mimoškolských vzdelávacích aktivitách;
  • tvorbu inovatívnych nástrojov pre výučbu INF, MAT, prírodných vied;
  • účasť na tvorbe a overovaní inovatívnych nástrojov pre výučbu INF, MAT, prírodných vied;
  • vzdelávanie učiteľov;

„Ak vzdelávací systém nebude pružne reagovať na digitálnu transformáciu a potreby IT sektora, Slovensku hrozí výrazné zaostávanie za členskými krajinami EÚ.“

Sme radi, že sa naše Gymnázium  do tohto projektu zapojilo a dúfame, že v podobných aktivitách budeme s podporou pani riaditeľky Mgr. Ingrid Mikovčákovej i naďalej pokračovať.

PaedDr. Anna Zeljenková
overovateľka metodík IT Akadémie, učiteľka biológie a geografie

Naša stránka používa cookies. Ak sa chcete o nich dozvedieť viac a prípadne aj ako ich odstrániť, prečítajte si zásady používania cookies..

Akceptujem cookies z tejto webovej lokality. Súhlasím.