V tejto nesmierne náročnej dobe nás veľmi potešili úspechy našej študentky Lucii Cengelovej z V. F triedy, ktorá sa zúčastnila Festivalu vedy a techniky AMAVET 2021 a za svoju prácu "Výpočetný dizajn a experimentálna konštrukcia stabilných enzýmov" získala Cenu dekana Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach a postúpila do medzinárodného kola prestížnej súťaže ISEF (Regeneron International Science and Engineering Fair) v USA.

Svoju cestu k úspechu Lucka opísala takto:

Na Gymnázium Jozefa Miloslava Hurbana som prišla ako mladá študentka s cieľom úspešne zvládnuť nasledujúcich päť ročníkov a dostať sa na vysokú školu. Zo začiatku som si myslela, že moje cesty povedú smerom biológie a chémie. Neskôr som vďaka úžasným učiteľom, ktorí sú na tejto škole našla vášeň aj v informatike a matematike. V treťom ročníku som sa začala zaujímať a rozmýšľať, akým smerom sa vydať. Vždy ma veľmi fascinovalo spojenie vedy a techniky s cieľom vylepšenia a hľadania nových možností pre medicínu. Myšlienka práce na výskume a zapojenia sa do súťaže AMAVET  prišla zo strany pani profesorky Ing. Evy Körmedyovej, PhD. Nakoľko som sa v tomto období zaujímala práve o bioinformatiku, vtedy ešte len v teoretickej rovine, pokúsila som sa nájsť možnosť, ako ju skúsiť v praxi. Rozposlaním motivačného listu a CV-čka som sa dostala do Loschmidt Laboratories v Brne, ktoré sú pod vedením prof. Mgr. Jiřího Damborského, Dr. Počas leta 2021 som pracovala na praktickej - chemickej časti projektu a programovacej časti projektu.

21. októbra 2021 ma čakalo prvé, krajské kolo súťaže AMAVET, z ktorého som postúpila na celoslovenské kolo do Bratislavy. Celoslovenské kolo sa uskutočnilo v dňoch 7. - 9. novembra 2021. Účasť na tomto kole bola pre mňa veľkou skúškou. Spoznala som tam mnoho nových ľudí s úžasnými prácami a najmä vysokými cieľmi. Stretla som aj ľudí, ktorých nezaujala daná problematika alebo mali negatívne pripomienky. Samozrejme, bolo tam mnoho ľudí s pozitívnym názorom, ktorí mi povedali krásne a povzbudzujúce slová. Tie si ponesiem so sebou ešte veľmi dlhý čas. Nakoniec celá súťaž dopadla nad moje očakávania.

 

Ako prvú som získala Cenu dekana Prírodovedeckej fakulty UPJŠ, druhou cenou je postup na celosvetovú súťaž ISEF (Regeneron International Science and Engineering Fair) v Atlante, USA. ISEF je najväčšia medzinárodná stredoškolská vedecká súťaž na svete.

Diplom dekana Prírodovedeckej fakulty UPJŠ

Diplom za postup na Regeneron International and Scientific Fair

Ale o čom vlastne bol môj projekt “Výpočetný dizajn a experimentálna konštrukcia stabilných enzýmov”? Proteíny sú základnou stavebnou jednotkou každého živého organizmu. V ľudskom tele zohrávajú mnoho dôležitých funkcií ako je imunita, bunková komunikácia alebo správne fungovanie metabolizmu. Aktuálne sa vo výskume kladie veľký dôraz na optimalizáciu proteínov, a to z viacerých dôvodov. Terajšie podmienky vytvorili niekoľko problémov spojených so stabilitou proteínov, agregáciou, stratou ich funkcie alebo samotnej štruktúry. Príčinou je vystavenie sa nežiadúcim podmienkam ako je vysoké pH, extrémne teploty, prítomnosť chemických denaturantov alebo mutácií. Pokiaľ sú proteíny vystavené takýmto podmienkam, ich štruktúra sa môže začať meniť a prejsť až do denaturovaného, nefunkčného stavu. Ak by sa proteíny dostali do nefunkčného stavu, nie je možné ich naďalej použiť a tým pádom strácajú svoju funkciu. To môže viesť k vzniku niektorých závažných ochorení ako je Alzheimerova, Parkinsonova a Huntingtonova choroba alebo priónové ochorenia. Všetky zmeny a vylepšenia týkajúce sa proteínov sú vykonávané pomocou proteínového inžinierstva. Výhodou je vysoká presnosť navrhnutých algoritmov a rýchlosť, akou sa simulácie dokážu vypočítať. Cieľom tejto práce bolo skúmanie stability enzýmov – halogenalkandehalogenáz, konkrétne variantov vytvorených bioinformatickým nástrojom FireProt v Loschmidt Laboratories. Je to webový server vyvinutý pre automatizovaný dizajn termostabilných proteínov so zámerom zvýšenia stability proteínov. Varianty, ktoré preukážu lepšie výsledky, si nachádzajú uplatnenie v biomedicíne alebo v biotechnológii, najmä pri eliminácii toxických látok v prostredí. Proces získavania informácií o stabilite zahŕňal prípravu proteínov, meranie ich stability a konečnej aktivity proteínov.

Je to pre mňa i ľudí, ktorí mi venovali svoj čas, poznatky, podporovali ma a verili vo mňa, obrovský úspech.“

Ďakujeme Lucii za reprezentáciu našej školy a tiež Ing. Eve Körmendyovej, PhD. za pomoc pri odbornej príprave.

Mgr. Jana Nečedová
zástupkyňa riaditeľky školy pre bilingválnu sekciu

Naša stránka používa cookies. Ak sa chcete o nich dozvedieť viac a prípadne aj ako ich odstrániť, prečítajte si zásady používania cookies..

Akceptujem cookies z tejto webovej lokality. Súhlasím.