• Kritériá prijímacích skúšok pre školský rok 2019/2020 - bilingválne štúdium

  V súlade s ustanoveniami zákona č. 245/ 2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

  1. Všetci žiaci konajú prijímacie skúšky.
  2. Prijímacia skúška

   Prijímacia skúška sa koná 24. apríla 2019 z predmetov matematika a slovenský jazyk a literatúra a talentovej časti – psychologický test.

   1. psychologický test trvá 60 minút,
   2. písomná skúška z matematiky trvá 60 minút,
   3. písomná skúška zo slovenského jazyka a literatúry trvá 60 minút.

   Žiaci môžu na prijímacích skúškach získať maximálne 75 bodov za výsledky prijímacích skúšok (25 bodov zo psychologického testu, 25 bodov z vedomostného testu z SJL a 25 bodov z vedomostného testu z MAT) a bodový bonus podľa bodu 3.

   Read More

  3. Kritériá prijímacích skúšok v roku 2018 - osemročné štúdium

   Pozor - informácie uvedené na týchto stránkach sú z minulého školského roku (2017/2018) - aktualizované informácie budú zverejnené, akonáhle budú stanovené príslušné termíny a podmienky prijímacích skúšok.

   Kritériá prijímacích skúšok pre prijatie uchádzačov o štúdium pre školský rok 2018/2019 v súlade s ustanoveniami zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

   7902 J  gymnázium OSEMROČNÉ ŠTÚDIUM

   Read More

  4. Kritériá prijímacích skúšok v roku 2018 - štvorročné štúdium

   Pozor - informácie uvedené na týchto stránkach sú z minulého školského roku (2017/2018) - aktualizované informácie budú zverejnené, akonáhle budú stanovené príslušné termíny a podmienky prijímacích skúšok.

   Kritériá prijímacích skúšok pre prijatie uchádzačov o štúdium pre školský rok 2018/2019 v súlade s ustanoveniami zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

   7902 J  gymnázium ŠTVORROČNÉ ŠTÚDIUM

   Read More

  5. Postup po prijimacom konaní

   Výsledky prijímacieho konania po prvom kole bývajú zverejnené na výveske školy a na webovom sídle školy. Oficiálne výsledky spolu s rozhodnutím dostane každý uchádzač písomne. Žiaci majú právo podať prihlášky na dve stredné školy, resp. dva odbory tej istej školy (okrem odborov, ktoré vyžadujú talentové skúšky). Následný postup sa preto môže líšiť.

   Prvou možnosťou je, že uchádzač bol úspešný na oboch prijímacích skúškach. V takom prípade sa musí rozhodnúť, na ktorej škole, resp. odbore bude študovať a toto potvrdiť písomne zápisom. Druhej škole by mal čo najskôr nahlásiť, že neakceptuje ponuku na prijatie. Tým uvoľní svoje miesto a pomôže menej úspešným uchádzačom, ktorí sa ocitli tzv. „pod čiarou“ - na uvoľnené miesto môže byť prijatý uchádzač , ktorý bol úspešný pri prijímacom konaní, no pôvodne naň nevyšlo miesto limitované tzv. plánom výkonov.

   Read More

Naša stránka používa cookies. Ak sa chcete o nich dozvedieť viac a prípadne aj ako ich odstrániť, prečítajte si zásady používania cookies..

Akceptujem cookies z tejto webovej lokality. Súhlasím.