Milí stravníci, v našej školskej jedálni je nainštalovaný elektronický systém výdaja a objednávania stravy  s využitím identifikačných čipov a autobusových kariet, ktoré nahradili stravné lístky. Tieto čipy a autobusové  karty je potrebné identifikovať v kancelárii školy a od 22.8.2018 v kancelárii školskej jedálne.

Kto ešte nemá identifikované autobusové  karty, alebo nemá šeky  na platby stravného môže tak urobiť v čase (ide o nových stravníkov):

 • od 16.8.2018 do 21.8.2018 v kancelárii školy v čase od 10.00 – 12.00 hod.
 • dňa 20.8.2018 - nestránkový deň na stravné
 • od 22.8.2018 v kancelárii Školskej jedálne v čase od 10.00 – 12.00 hod.

Žiadame budúcich prvákov, aby si čo najskôr zaplatili obedy a nemali problémy s obedmi  prvé dni mesiaca.

Obedy a raňajky  sa budú variť pre žiakov od 04.09.2018. Každý stravník, ktorý zašle včas platbu na dole uvedené číslo účtu spolu s prideleným variabilným symbolom bude mať obedy od 04.09.2018.

Platba za stravné

 1. Bezhotovostne – zadaním trvalého príkazu z Vášho účtu na účet školskej jedálne IBAN : SK68 8180 0000 0070 0012 3846 – uskutočňuje sa formou paušálneho preddavku (trvalý príkaz na úhradu obmedzený na čas od augusta do mája). Výška mesačnej platby stravného je stanovená na sumu zodpovedajúcu 20 stravným dňom a príslušnej vekovej skupine stravníka. Pred uskutočnením 1.bezhotovostnej platby je potrebné vyžiadať si od vedúcej školskej jedálne variabilný symbol. Termín realizácie platby je najneskôr do 20. dňa v mesiaci,  ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa strava uhrádza.
 2. Bezhotovostne – cez internetbanking.
 3. Poštovou poukážkou  - úhrada stravného do 20. dňa v mesiaci, ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa strava uhrádza.

Platby na september

Poštovou poukážkou alebo cez internetbanking

Internát

raňajky

0,71x 19

13,49 €

obedy

1,19 x 19

22,61 €

spolu

-

36,10 €

Obedy

11 - 15 r.

1,09 x 19

20,71 €

15 – 19 r.

1,19 x 19

22,61 €

Zamestnanci

0,95 x 19

19,00 €

Cudzí

2,52 x 19

47,88 €

HN

0,09 x 19

1,71 €

Trvalým príkazom

Internát

raňajky

0,71x 20

14,20 €

obedy

1,19 x 20

23,80 €

spolu

-

38,00 €

Obedy

11 - 15 r.

1,09 x 20

21,80 €

15 – 19 r.

1,19 x 20

23,80 €

Zamestnanci

0,95 x 20

19,00 €

Cudzí

2,52 x 20

50,40 €

HN

0,09 x 20

1,80 €

Uprednostnite možnosť bezhotovostných platieb formou trvalých platobných príkazov, je to pre Vás najjednoduchšia forma úhrady.

Vyúčtovanie preplatkov sa uskutoční 1 x ročne v 7. mesiaci na účet stravníka.

Odhlasovanie  zo stravy

 • obedy do 14.45 hod. deň vopred,
 • raňajky do 9.00 hod. deň vopred,

a to

 • v jedálni pri boxe / počítač/
 • telefonicky  na č. t. 041/4334581 / deň vopred /
 • prostredníctvom internetu  na stránke www.strava.cz – o prístup treba požiadať v kancelárii školskej jedálne.

Naša stránka používa cookies. Ak sa chcete o nich dozvedieť viac a prípadne aj ako ich odstrániť, prečítajte si zásady používania cookies..

Akceptujem cookies z tejto webovej lokality. Súhlasím.