Preplatky, ktoré vzniknú stravníkovi z odhlásenia stravy sa prenášajú do nasledujúceho mesiaca a prihlasujú sa z nich obedy alebo raňajky v nasledujúcom mesiaci. Stravník, ktorý nechodí na stravu sa musí odhlasovať inak má z preplatkov prihlásené raňajky, alebo obedy.

Platba za stravné

  1. Bezhotovostne – zadaním trvalého príkazu z Vášho účtu na účet školskej jedálne IBAN : SK68 8180 0000 0070 0012 3846 – uskutočňuje sa formou paušálneho preddavku (trvalý príkaz na úhradu obmedzený na čas od augusta do mája). Výška mesačnej platby stravného je stanovená na sumu zodpovedajúcu 20 stravným dňom a príslušnej vekovej skupine stravníka. Pred uskutočnením 1.bezhotovostnej platby je potrebné vyžiadať si od vedúcej školskej jedálne variabilný symbol. Termín realizácie platby je najneskôr do 20. dňa v mesiaci,  ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa strava uhrádza.
  2. Bezhotovostne – cez internetbanking.
  3. Poštovou poukážkou  - úhrada stravného do 20. dňa v mesiaci, ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa strava uhrádza.

Platby na marec

Poštovou poukážkou alebo cez internetbanking

Internát

raňajky

0,71x 16

11,36 €

obedy

1,19 x 16

19,04 €

spolu

-

30,40 €

Obedy

11 - 15 r. (Prima, Sekunda, Tercia, Kvarta)

1,09 x 16

17,44 €

15 – 19 r.

1,19 x 16

19,04 €

Zamestnanci

0,95 x 16

15,20 €

Cudzí

2,52 x 16

40,32 €

Trvalým príkazom

Internát

raňajky

0,71x 20

14,20 €

obedy

1,19 x 20

23,80 €

spolu

-

38,00 €

Obedy

11 - 15 r.

1,09 x 20

21,80 €

15 – 19 r.

1,19 x 20

23,80 €

Zamestnanci

0,95 x 20

19,00 €

Cudzí

2,52 x 20

50,40 €

HN

0,09 x 20

1,80 €

Uprednostnite možnosť bezhotovostných platieb formou trvalých platobných príkazov, je to pre Vás najjednoduchšia forma úhrady.

Vyúčtovanie preplatkov sa uskutoční 1 x ročne v 7. mesiaci na účet stravníka.

Odhlasovanie  zo stravy

  • obedy do 14.45 hod. deň vopred,
  • raňajky do 9.00 hod. deň vopred,

a to

  • v jedálni pri boxe / počítač/
  • telefonicky  na č. t. 041/4334581 / deň vopred /
  • prostredníctvom internetu  na stránke www.strava.cz – o prístup treba požiadať v kancelárii školskej jedálne.