Milí stravníci, v našej školskej jedálni je nainštalovaný elektronický systém výdaja a objednávania stravy  s využitím identifikačných čipov a autobusových kariet, ktoré nahradili stravné lístky. Tieto čipy a autobusové  karty je potrebné identifikovať v kancelárii školy a od 22.8.2019 v kancelárii školskej jedálne (ide o nových stravníkov).

Cena stravného lístka na obedy  sa zvyšuje o 0,07 Eura a cena za  raňajky s desiatou o 0,48 Eura, preto prosíme o navýšenie platieb za stravné. Žiadame rodičov o úpravu trvalých príkazov a platieb za stravné.

Žiadame budúcich prvákov, aby si prišli  identifikovať autobusové  karty a vyzdvihnúť šeky spolu s variabilným symbolom  k platbe. Obedy treba čo  najskôr zaplatiť,  aby ste nemali problémy s obedmi prvé dni mesiaca, a to v čase :

 • od 19.8.2019 do 21.8.2019 v kancelárii školy v čase od 10.00 – 12.00 hod.
 • od 22.8.2019 v kancelárii Školskej jedálne v čase od 10.00 – 12.00 hod.
 • dňa 30.8.2019 - nestránkový deň na stravné.

Obedy a raňajky  sa budú variť pre žiakov od 03.09.2019. Každý stravník, ktorý zašle včas platbu na dole uvedené číslo účtu spolu s prideleným variabilným symbolom bude mať obedy od 03.09.2019.

Platba za stravné

 1. Bezhotovostne – zadaním trvalého príkazu z Vášho účtu na účet školskej jedálne IBAN : SK68 8180 0000 0070 0012 3846 – uskutočňuje sa formou paušálneho preddavku (trvalý príkaz na úhradu obmedzený na čas od augusta do mája). Výška mesačnej platby stravného je stanovená na sumu zodpovedajúcu 20 stravným dňom a príslušnej vekovej skupine stravníka.
  Pred uskutočnením 1.bezhotovostnej platby je potrebné vyžiadať si od vedúcej školskej jedálne variabilný symbol. Termín realizácie platby je najneskôr do 20. dňa v mesiaci,  ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa strava uhrádza.
 2. Bezhotovostne – cez internetbanking.
 3. Poštovou poukážkou  - úhrada stravného do 20. dňa v mesiaci, ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa strava uhrádza.

Platby na september 2019

Poštovou poukážkou alebo cez internetbanking

Internát

raňajky, desiata

1,19 x 20

23,80 €

obedy

1,26 x 20

25,20 €

spolu

-

49,00 €

Obedy

11 - 15 r.

1,16 x 20

23,20 €

15 – 19 r.

1,26 x 20

25,20 €

Zamestnanci

0,99 x 21

20,79 €

Cudzí

2,59 x 20

51,80 €

Trvalým príkazom

Internát

raňajky, desiata

1,19 x 20

23,80 €

obedy

1,26 x 20

25,20 €

spolu

-

49,00 €

Obedy

11 - 15 r.

1,16 x 20

23,20 €

15 – 19 r.

1,26 x 20

25,20 €

Zamestnanci

0,99 x 21

20,79 €

Cudzí

2,59 x 20

51,80 €

Uprednostnite možnosť bezhotovostných platieb formou trvalých platobných príkazov, je to pre Vás najjednoduchšia forma úhrady.

Vyúčtovanie preplatkov sa uskutoční 1 x ročne v 7. mesiaci na účet stravníka.

Odhlasovanie  zo stravy

 • obedy do 14.45 hod. deň vopred,
 • raňajky do 9.00 hod. deň vopred,

a to

 • v jedálni pri boxe (počítač)
 • telefonicky  na č. t. 041/4334581 (deň vopred)
 • prostredníctvom internetu  na stránke www.strava.cz – o prístup treba požiadať v kancelárii školskej jedálne.

Naša stránka používa cookies. Ak sa chcete o nich dozvedieť viac a prípadne aj ako ich odstrániť, prečítajte si zásady používania cookies..

Akceptujem cookies z tejto webovej lokality. Súhlasím.