Milí stravníci, v našej školskej jedálni je nainštalovaný elektronický systém výdaja a objednávania stravy  s využitím identifikačných čipov a autobusových kariet, ktoré nahradili stravné lístky. Autobusové  karty je potrebné identifikovať v kancelárii školy od 18.8.2020 v kancelárii školskej jedálne (ide o nových stravníkov).

Žiadame budúcich prvákov, aby si prišli identifikovať autobusové  karty a vyzdvihnúť šeky spolu s variabilným symbolom k platbe. Obedy treba čo najskôr zaplatiť, aby ste nemali problémy s obedmi prvé dni mesiaca, a to od 18.8.2020 do 28.8.2020 v kancelárii Školskej jedálne v čase od 8.30 – 12.00 hod. Pozor, dňa 31.8.2020 je nestránkový deň na stravné.

Obedy a raňajky  sa budú variť pre žiakov od 03.09.2020. Každý stravník, ktorý zašle včas platbu na dole uvedené číslo účtu spolu s prideleným variabilným symbolom, bude mať obedy od 03.09.2020.

Platba za stravné

  1. Bezhotovostne – zadaním trvalého príkazu z Vášho účtu na účet školskej jedálne IBAN : SK68 8180 0000 0070 0012 3846 – uskutočňuje sa formou paušálneho preddavku (trvalý príkaz na úhradu obmedzený na čas od augusta do mája). Výška mesačnej platby stravného je stanovená na sumu zodpovedajúcu 20 stravným dňom a príslušnej vekovej skupine stravníka.
    Pred uskutočnením 1. bezhotovostnej platby je potrebné vyžiadať si od vedúcej školskej jedálne variabilný symbol. Termín realizácie platby je najneskôr do 20. dňa v mesiaci,  ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa strava uhrádza.
  2. Bezhotovostne – cez internetbanking.
  3. Poštovou poukážkou  - úhrada stravného do 20. dňa v mesiaci, ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa strava uhrádza.

Platby na september 2020

Poštovou poukážkou alebo cez internetbanking

Internát

raňajky, desiata

1,19 x 19

22,61 €

obedy

1,26 x 19

23,94 €

spolu

-

46,55 €

Obedy

11 - 15 r.

1,16 x 19

22,04 €

15 – 19 r.

1,26 x 19

23,94 €

Zamestnanci

1,08 x 20

21,60 €

Cudzí

2,84 x 20

56,80 €

Trvalým príkazom

Internát

raňajky, desiata

1,19 x 20

23,80 €

obedy

1,26 x 20

25,20 €

spolu

-

49,00 €

Obedy

11 - 15 r.

1,16 x 20

23,20 €

15 – 19 r.

1,26 x 20

25,20 €

Zamestnanci

1,08 x 20

21,60 €

Cudzí

2,84 x 20

56,80 €

Uprednostnite možnosť bezhotovostných platieb formou trvalých platobných príkazov, je to pre Vás najjednoduchšia forma úhrady.

Vyúčtovanie preplatkov sa uskutoční 1 x ročne v 7. mesiaci na účet stravníka.

Odhlasovanie  zo stravy

  • obedy do 14.45 hod. deň vopred,
  • raňajky do 9.00 hod. deň vopred,

a to

  • v jedálni pri boxe (počítač)
  • telefonicky  na č. t. 041/4334581 (deň vopred)
  • prostredníctvom internetu  na stránke www.strava.cz – o prístup treba požiadať v kancelárii školskej jedálne.

Naša stránka používa cookies. Ak sa chcete o nich dozvedieť viac a prípadne aj ako ich odstrániť, prečítajte si zásady používania cookies..

Akceptujem cookies z tejto webovej lokality. Súhlasím.