Od 1.8.2014 prechádzame na nový program v školskej jedálni pri Gymnáziu Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci. V školskej jedálni je nainštalovaný elektronický systém výdaja a objednávania stravy  s využitím identifikačných čipov, autobusových kariet, alebo ISIC kariet, ktoré nahradia stravné lístky, a tieto je potrebné identifikovať v kancelárii Školskej jedálne.

Kto ešte nemá identifikované  karty, kúpené čipy, alebo nemá šeky  na platby stravného môže tak urobiť :

 • od  18.8.2014 - do 22.8.2014 v kancelárii školy v čase od 9.30 – 11.30 hod,
 • od 25.8.2014 - do 28.8. 2014 v kancelárii škols. jedálne  od 10.00 –12.00 hod,
 • a od 2.9.2014 v kancelárii Školskej jedálne. Šeky na platbu stravného je potrebné si vyzdvihnúť skôr spolu s prideleným variabilným symbolom, bez ktorého nebude platba za stravné  priradená.

Žiadame budúcich prvákov, aby tak urobili čo najskôr, aby mali zaplatené obedy a nemali problémy s obedmi  prvé dni mesiaca.

Platba za stravné

 1. Bezhotovostne – zadaním trvalého príkazu z Vášho účtu na účet školskej jedálne IBAN : SK6881800000007000123846 – uskutočňuje sa formou paušálneho preddavku (trvalý príkaz na úhradu obmedzený na čas od augusta do mája)

  Výška mesačnej platby stravného je stanovená na sumu zodpovedajúcu 20 stravných dní a príslušná veková skupina stravníka.

  Pred uskutočnením 1.bezhotovostnej platby je potrebné vyžiadať si od vedúcej školskej jedálne variabilný symbol. Termín realizácie platby je najneskôr do 25. dňa v mesiaci, ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa strava uhrádza.

  Internát raňajky 0,71x 20 14,20 €
  Internát obedy 1,19 x 20 23,80 €
  Internát spolu   38,00 €
        
  Obedy 11 - 15 r. 1,09 x 20 21,80 €
    15 – 19 r. 1,19 x 20 23,80 €
   
  Zamestnanci 0,93 x 20 18,60 €
  Cudzí 2,46 x 20 49,20 €
  HN 0,09 x 20 1,80 €
 2. Bezhotovostne -  cez internetbanking
 3. Poštovou poukážkou  - úhrada stravného do 20. dňa v mesiaci, ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa strava uhrádza.

Uprednostnite možnosť bezhotovostných platieb formou trvalých platobných príkazov, je to pre Vás najjednoduchšia forma úhrady.

Vyúčtovanie preplatkov sa uskutoční 1 x ročne na účet stravníka.

Odhlasovanie  zo stravy :  do 14.45 hod. deň vopred

 • v jedálni pri boxe (počítač)
 • telefonicky  na č. t. 041/4334581 (deň vopred)
 • prostredníctvom internetu  na stránke www.strava.cz – treba požiadať o prístup vedúcu ŠJ.

Kto si ešte nevybral preplatky zo starého programu za predchádzajúce obdobie, môže tak  urobiť  v uvedených termínoch, alebo v mesiaci september. Preplatky sa  neprenášajú do nového programu.

Naša stránka používa cookies. Ak sa chcete o nich dozvedieť viac a prípadne aj ako ich odstrániť, prečítajte si zásady používania cookies..

Akceptujem cookies z tejto webovej lokality. Súhlasím.