Preplatky, ktoré vzniknú stravníkovi z odhlásenia stravy sa prenášajú do nasledujúceho mesiaca a prihlasujú sa z nich obedy alebo raňajky v nasledujúcom mesiaci. Stravník, ktorý nechodí na stravu sa musí odhlasovať inak má z preplatkov prihlásené raňajky, alebo obedy.

Platba za stravné

  1. Bezhotovostne – zadaním trvalého príkazu z Vášho účtu na účet školskej jedálne IBAN : SK68 8180 0000 0070 0012 3846 – uskutočňuje sa formou paušálneho preddavku (trvalý príkaz na úhradu obmedzený na čas od augusta do mája). Výška mesačnej platby stravného je stanovená na sumu zodpovedajúcu 20 stravným dňom a príslušnej vekovej skupine stravníka.
   Pred uskutočnením 1.bezhotovostnej platby je potrebné vyžiadať si od vedúcej školskej jedálne variabilný symbol. Termín realizácie platby je najneskôr do 20. dňa v mesiaci,  ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa strava uhrádza.
 1. Bezhotovostne – cez internetbanking.
 2. Poštovou poukážkou  - úhrada stravného do 20. dňa v mesiaci, ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa strava uhrádza.

Platby na jún 2024

Poštovou poukážkou alebo cez internetbanking

Internát

raňajky, desiata

1,55 x 20

31,00 €

obedy

1,80 x 19

34,20 €

spolu

-

65,20 €

Obedy

11 - 15 r.

1,60 x 19

30,40 €

15 – 19 r.

1,80 x 19

34,20 €

Zamestnanci

1,19 x 20

23,80 €

Cudzí

4,20 x 19

79,80 €

 

Cena za jedno odobraté jedlo od 01.02.2024 :

 • 1,60 € ( 1,50 € nákup potravín + 0,10 € réžijné náklady )
 • 1,80 € ( 1,70 € nákup potravín + 0,10 € réžijné náklady )
 • 4,20 € ( 2,00 € nákup potravín + 2,20 € réžijné náklady )

 

Trvalým príkazom

Internát

raňajky, desiata

1,55 x 20

31,00 €

obedy

1,80 x 20

36,00 €

spolu

-

67,00 €

Obedy

11 - 15 r.

1,60 x 20

32,00 €

15 – 19 r.

1,80 x 20

36,00 €

Zamestnanci

1,19 x 20

23,80 €

Cudzí

4,20 x 20

84,00 €

Uprednostnite možnosť bezhotovostných platieb formou trvalých platobných príkazov, je to pre Vás najjednoduchšia forma úhrady.

Vyúčtovanie preplatkov sa uskutoční 1 x ročne v 7. mesiaci na účet stravníka.

Odhlasovanie  zo stravy

 • obedy do 14.45 hod. deň vopred (pracovný deň),
 • raňajky do 9.00 hod. deň vopred (pracovný deň),

a to

 • v jedálni pri boxe (počítač)
 • telefonicky  na č. t. 041/4334581 (deň vopred)
 • prostredníctvom internetu  na stránke www.strava.czo prístup treba požiadať v kancelárii školskej jedálne.

Naša stránka používa cookies. Ak sa chcete o nich dozvedieť viac a prípadne aj ako ich odstrániť, prečítajte si zásady používania cookies..

Akceptujem cookies z tejto webovej lokality. Súhlasím.