Prijatí žiaci do Školského internátu Gymnázia Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci uhrádzajú stanovený mesačný poplatok vo výške 35,18 € bezhotovostným spôsobom vopred do 20. dňa kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa príspevok uhrádza. Pri nástupe i počas školského roka je potrebné, aby sa ubytovaný žiak k uvedenému dátumu preukázal dokladom o jeho úhrade.

Číslo účtu: 7000153180/8180

IBAN: SK55 8180 0000 0070 0015 3180

BIC: SPSRSKBA

Variabilný symbol: /ktorý bol žiakovi pridelený/

Poznámka: priezvisko žiaka

Stanovený poplatok za ubytovanie v školskom roku 2016/2017 sa uhrádza vopred v stanovenom termíne vykonaním prevodného príkazu na uvedené číslo účtu alebo uhradením predtlačeného poštového poukazu, ktorý na požiadanie vydá vedúca školského internátu za jednotlivé mesiace školského roku:

ROK 2016

  • do 20. augusta 2016 za mesiac september 2016,
  • do 20. septembra 2016 za mesiac október 2016,
  • do 20. októbra 2016 za mesiac november 2016,
  • do 20. novembra 2016 za mesiac december 2016.

V mesiaci december sa platba za ubytovanie nerealizuje.

ROK 2017

  • do 20. januára 2017 za mesiac január a február 2017 vo výške 70,36 € ,
  • do 20. februára 2017 za mesiac marec 2017,
  • do 20. marca 2017 za mesiac apríl 2017,
  • do 20. apríla 2017 za mesiac máj 2017,
  • do 20. mája 2017 za mesiac jún 2017.

Naša stránka používa cookies. Ak sa chcete o nich dozvedieť viac a prípadne aj ako ich odstrániť, prečítajte si zásady používania cookies..

Akceptujem cookies z tejto webovej lokality. Súhlasím.