Pokyny k realizácii platieb za ubytovanie a stravovanie

Číslo účtu - ubytovanie: IBAN SK55 8180 0000 0070 0015 3180

Číslo účtu - stravovanie: IBAN SK68 8180 0000 0070 0012 3846

Platby realizujte najlepšie trvalým príkazom, so splatnosťou najneskôr k 20. dňu v mesiaci. Vždy uvádzajte správny variabilný symbol a poznámku (resp. správu pre prijímateľa). Trvalé príkazy, šeky a iné spôsoby platieb žiadame uhradiť do 20.8.2024.

Z prevádzkových dôvodov Vás žiadame, aby ste poplatky za prvé obdobie a za stravu na mesiac september platili až v auguste 2024.

Usmernenia a požiadavky k nástupu žiaka do školského internátu

Ďakujeme Vám, že ste si vybrali ubytovanie v našom školskom internáte. My sa budeme snažiť nesklamať Vašu dôveru. Na úvod by sme Vám radi odovzdali informácie potrebné k nástupu do školského internátu Gymnázia Jozefa Miloslava Hurbana, ktorý bude 2. septembra 2024 (t. j. pondelok) od 07:00 do 10:00 hod. Pri príchode do školského internátu sa žiaci prezentujú podľa zoznamov a pokynov, ktoré sa budú nachádzať pri vchode do  školského internátu.

Príchod žiakov do školského internátu je organizovaný nasledovne:

 • I. ročník  -    nástup  v čase od 07:00 do 08:00 hod.,
 • II., III., IV., V. ročník - nástup v čase od 08:00 do 09:30 hod.,
 • cudzí žiaci – nástup v čase od 09:30 do 10:00 hod.

Pri nástupe do školského internátu je žiak povinný predložiť:

 1. rozhodnutie o prijatí žiaka do ŠI /podpísané rodičmi/zákonným zástupcom žiaka/.
 2. potvrdenie ošetrujúceho lekára o zdravotnej spôsobilosti, že zdravotný stav dcéry - syna je vyhovujúci pre ubytovanie v kolektívnom zariadení. V prípade zhoršeného stavu (alergia, astma.....) nás treba upovedomiť.
 3. priložené Vyhlásenie o bezinfekčnosti prostredia.
 4. fotografie 1ks /4x4 len žiaci prvých ročníkov .
 5. pri nástupe na internát sa žiak preukáže dokladom o zaplatení poplatkov za stravu a ubytovanie (výpis z účtu, ústrižok šekovej poukážky).
 6. žiak musí mať pri sebe občiansky preukaz a kartičku poistenca.
 7. zápisný lístok žiaka s pokynmi riadne podpísanú.
 8. prihlášku na stravovanie s pokynmi riadne podpísanú.

Bez lekárskeho potvrdenia nemôže byť žiak ubytovaný v školskom internáte. Ak lekár má dovolenku, určite ma svojho zastupujúceho lekára.

V školskom internáte je prísne zakázané fajčiť, používať alkohol, iné omamné látky a/alebo prísť pod vplyvom týchto látok.

Ďalšie administratívne a organizačné záležitosti budú žiakom poskytnuté pri nástupe do školského internátu. V prípade, že žiak do školského internátu nenastúpi, ste POVINNÝ nám to bezodkladne telefonicky, prostredníctvom edupage, alebo písomne oznámiť. Všetky potrebné informácie nájdete aj na našej webovej stránke www.gymcadca.sk v bloku školský internát.

Mgr. Dana Bazelidesová
vedúca vychovávateľka školského internátu

 

Kontakty

Škola

Mgr. Ingrid Mikovčáková, riaditeľka školy

☎ +421414322374

mikovcakova(zavináč)gymcadca.sk, kancelaria(zavináč)gymcadca.sk

 

Školský internát

Mgr. Dana Bazelidesová, vedúca vychovávateľka školského internátu

☎ +421414331292

 bazelidesova.dana(zavináč)gymcadca.eu

 

Školská jedáleň

Emília Slučiaková, vedúca školskej jedálne

kuchyna(zavináč)gymcadca.sk

 

 

Naša stránka používa cookies. Ak sa chcete o nich dozvedieť viac a prípadne aj ako ich odstrániť, prečítajte si zásady používania cookies..

Akceptujem cookies z tejto webovej lokality. Súhlasím.