Oznamujeme žiakom školského internátu pri Gymnáziu Jozefa Miloslava Hurbana, že nástup na školský internát bude 4. septembra 2017 (t.j. pondelok) od 07:30 do 10:00 hod.

Pri nástupe je potrebné odovzdať:

  1. rozhodnutie o prijatí žiaka na školský internát;
  2. lekárske potvrdenie ošetrujúceho lekára, že zdravotný stav dcéry - syna je vyhovujúci pre ubytovanie v kolektívnom zariadení. V prípade zhoršeného stavu (alergia, astma.....) nás treba upovedomiť;
  3. priložené Vyhlásenie o bezinfekčnosti prostredia;
  4. fotografia 1ks (3,5 x 4,5 – len žiaci prvých ročníkov);
  5. pri nástupe na školský internát sa žiak preukáže dokladom o zaplatení poplatkov za stravu a ubytovanie (výpis z účtu, ústrižok šekovej poukážky);
  6. žiak musí mať pri sebe občiansky preukaz a kartičku poistenca;
  7. prihlášku na stravovanie s pokynmi, riadne podpísanú.

Oznamujeme žiakom školského internátu pri Gymnáziu Jozefa Miloslava Hurbana, že nástup na školský internát bude 5. septembra 2016 (t.j. pondelok) od 07:30 do 10:00 hod.

Pri nástupe je potrebné odovzdať:

Prosím všetkých žiakov ubytovaných v školskom internáte, aby v mesiaci december 2017 nerealizovali platby za ubytovanie. Ďalšia platba za mesiac január 2018 sa bude uhrádzať až v mesiaci január (za mesiace január a február 2018) a to vo výške 70,36 €.

Prijatí žiaci do Školského internátu Gymnázia Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci uhrádzajú stanovený mesačný poplatok vo výške 35,18 € bezhotovostným spôsobom vopred do 20. dňa kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa príspevok uhrádza. Pri nástupe i počas školského roka je potrebné, aby sa ubytovaný žiak k uvedenému dátumu preukázal dokladom o jeho úhrade.

Naša stránka používa cookies. Ak sa chcete o nich dozvedieť viac a prípadne aj ako ich odstrániť, prečítajte si zásady používania cookies..

Akceptujem cookies z tejto webovej lokality. Súhlasím.