Oznamujeme žiakom školského internátu pri Gymnáziu Jozefa Miloslava Hurbana, že nástup na školský internát bude 2. septembra 2019 (t. j. pondelok) od 07:30 do 10:00 hod.

Pri nástupe je potrebné odovzdať:

  1. rozhodnutie o prijatí žiaka do ŠI,
  2. lekárske potvrdenie ošetrujúceho lekára, že zdravotný stav dcéry - syna je vyhovujúci pre ubytovanie v kolektívnom zariadení. V prípade zhoršeného stavu (alergia, astma.....) nás treba upovedomiť,
  3. priložené Vyhlásenie o bezinfekčnosti prostredia,
  4. fotografia 1ks (3,5 x 4,5 len žiaci prvých ročníkov),
  5. pri nástupe na školský internát sa žiak preukáže dokladom o zaplatení poplatkov za stravu a ubytovanie (výpis z účtu, ústrižok šekovej poukážky).,
  6. žiak musí mať pri sebe občiansky preukaz a kartičku poistenca,
  7. prihlášku na stravovanie s pokynmi riadne podpísanú.

Prosím všetkých žiakov ubytovaných v školskom internáte, aby v mesiaci december 2018 nerealizovali platby za ubytovanie. Ďalšia platba za mesiac január 2019 sa bude uhrádzať až v mesiaci január (za mesiac január a február 2019) a to vo výške 70,36 €.

Mgr. Danka Bazelidesová

Na základe rozhodnutia riaditeľky školy bude školský internát v dňoch 01.05.2018 a 08.05.2018 (štátne sviatky) zatvorený.

Prosím všetkých žiakov 5. ročníka, aby v mesiaci máj 2018 nerealizovali platby za ubytovanie a stravovanie, prípadne zrušili trvalé príkazy na ubytovanie a stravovanie. Preplatky za stravovanie budú všetkým žiakom vrátené v mesiaci júl 2018.

Mgr. Dana Bazelidesová
vedúca vychovávateľka

Prosím všetkých žiakov ubytovaných v školskom internáte, aby v mesiaci december 2017 nerealizovali platby za ubytovanie. Ďalšia platba za mesiac január 2018 sa bude uhrádzať až v mesiaci január (za mesiace január a február 2018) a to vo výške 70,36 €.

Naša stránka používa cookies. Ak sa chcete o nich dozvedieť viac a prípadne aj ako ich odstrániť, prečítajte si zásady používania cookies..

Akceptujem cookies z tejto webovej lokality. Súhlasím.