Vážení rodičia,

oslovujeme Vás v súvislosti s možnosťou, ako prispieť na Neziskovú organizáciu pri Gymnáziu J. M. Hurbana v Čadci, ktorá poskytuje podporu a organizovanie výchovno-vzdelávacieho procesu, mimoškolskej činnosti a pomoc pri obstarávaní a modernizácii učebných pomôcok.

Naša Nezisková organizácia spĺňa zákonné podmienky na prijatie 2 % podielu zaplatenej dane podľa § 50 Zákona č. 595/2003 Z. z. o daniach z príjmov v znení neskorších noviel. Preto bola dňom 25.10.2023 registrovaná v Notárskom centrálnom registri určených právnických osôb pod spisovou značkou NCRls 3925/2023.

Preto si Vás dovoľujeme požiadať, aby ste zvážili možnosť poukázať sumu zodpovedajúcu 2 % zaplatenej dane z Vášho príjmu na účet:

Nezisková organizácia pri Gymnáziu J. M. Hurbana v Čadci

Číslo účtu: 0312345964/0900

IBAN: SK73 0900 0000 0003 1234 5964

SWIFT/BIC: GIBASKBX

IČO: 37977725

a podporili tak našu Neziskovú organizáciu.

Potrebné tlačivá Vám môžeme na požiadanie poslať prostredníctvom Vášho dieťaťa, alebo si ich môžete stiahnuť z nášho webového sídla https://www.gymcadca.eu v záložke označenej 2 %. Ak ste zamestnanec a ročné zúčtovanie dane za Vás vykonal zamestnávateľ, vyplnené tlačivo môžete odovzdať triednemu učiteľovi prostredníctvom Vášho dieťaťa najneskôr do 24.04.2024. Vyplnené tlačivá hromadne odovzdáme na príslušnom daňovom úrade.

Ak ste samostatne zárobkovo činná osoba alebo si vykonávate ročné zúčtovanie dane na príslušnom daňovom úrade, treba doplniť len v časti daňového priznania „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov právnickej osoby“ naše identifikačné údaje (IČO: 37977725, právnu formu: nezisková organizácia, obchodné meno: Nezisková organizácia pri Gymnáziu J. M. Hurbana v Čadci, sídlo: Čadca, Ulica 17. novembra 1296.)

Za účelom poznania našich podporovateľom Vás prosíme, aby ste v príslušnom tlačive zaškrtli súhlas so zaslaním Vašich údajov prijímateľovi (meno a adresa... NIE však poukázaná suma).

Za Vašu podporu Vám vopred ďakujeme.

 

Mgrr. Gabriela Chalupková
riaditeľka NO

Mgr. Ingrid Mikovčáková
riaditeľka školy


Naša stránka používa cookies. Ak sa chcete o nich dozvedieť viac a prípadne aj ako ich odstrániť, prečítajte si zásady používania cookies..

Akceptujem cookies z tejto webovej lokality. Súhlasím.