V nadväznosti na novoprijaté opatrenia a rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR vydalo MŠVVaŠ nadstavbu platných opatrení v súlade a aktuálnymi hygienicko-epidemiologickými nariadeniami, ktoré nájdete: https://www.minedu.sk/stredne-skoly-aktualizovane-1692020/ a https://www.minedu.sk/oznam-ruska-na-skolach/.

Zároveň chceme upriamiť Vašu pozornosť najmä na:

 1. Vstup cudzím osobám do priestorov školy je možný len s výnimkou potvrdenou riaditeľom školy a čestným prehlásením o bezinfekčnosti danej osoby (pod cudzou osobu sa rozumie akákoľvek iná osoba okrem zamestnanca školy, žiaka a osôb uvedených vo vyššie spomínanom dokumente).
 2. Na komunikáciu externých osôb so školou počas úradných (stránkových) hodín budeme využívať distančný spôsob komunikácie (telefonický, písomný, maily a pod.)
 3. ZÁKONNÝ ZÁSTUPCA:
  1. Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň minimálne dve rúška (náhradné, musí mať pri sebe v prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky.
  2. Dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky konkrétnej strednej školy na školský rok 2020/2021.
  3. Predkladá po každom prerušení dochádzky žiaka do strednej školy v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie o bezinfekčnosti o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia. Pri prerušení viac ako 5 pracovných dní (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast. Počet podaných Vyhlásení o bezinfekčnosti a Potvrdení o chorobe nie je limitovaný.
  4. V prípade, že má u svojho dieťaťa podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je žiakovi prerušená dochádzka do školy. Ak ide o žiakov, ubytovaných v školskom internáte, uvedené povinnosti na nevyhnutne potrebný čas plní školský internát, a to aj v prípade plnoletých ubytovaných žiakov.
  5. Ak ide o plnoletých žiakov, plnia uvedené povinnosti osobne.
 4. Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest) nesmie vstúpiť do priestorov strednej školy alebo školského internátu.
 5. Organizácia stužkových slávnosti sa riadi aktuálnymi usmerneniami mieste príslušného RÚVZ.
 6. Do konca 30. 9. 2020:
  1. Žiaci povinne nosia rúško všade vo vnútorných priestoroch strednej školy, vrátane svojej triedy v interných priestoroch školy.
  2. Pedagogický zamestnanec nosí rúško alebo ochranný štít.
  3. Telesná výchova sa realizuje jedine v exteriéri (telocvičňa a ostatné vnútorné priestory na šport sa do 30.9. 2020 nevyužívajú).

Naša stránka používa cookies. Ak sa chcete o nich dozvedieť viac a prípadne aj ako ich odstrániť, prečítajte si zásady používania cookies..

Akceptujem cookies z tejto webovej lokality. Súhlasím.