Na základe prijatého uznesenia vlády č. 678 k návrhu na rozšírenie opatrení v rámci vyhláseného núdzového stavu prechádzajú aj žiaci Prímy A, Sekundy A, Tercie A a Kvarty A od 26.10.2020 na dištančnú formu vyučovania. Tým pádom od pondelka 26. 10. 2020 platí pre všetky formy štúdia na našej škole, že výchovno-vzdelávací proces sa bude organizovať dištančne. Časť hodín (polovica) bude realizovaná online formou (výnimkou je telesná a športová výchova, náboženská výchova, etická výchova, výtvarná výchova a hudobná výchova) a časť offline (zadaním problémových, tvorivých úloh, projektov zameraných na upevňovanie a precvičovanie učiva ...). Za vypracovanie úloh či aktivít v oboch prípadoch dostanú žiaci spätnú väzbu v podobe slovného hodnotenia alebo známky od svojho učiteľa.

Dištančné vyučovanie bude prebiehať podľa aktuálne platného rozvrhu, hodiny realizované online budú vyznačené (malá modrá kamera pri hodine) v Edupage triednej knihe, ktoré si môžete pozrieť na https://gymcadca.edupage.org/ alebo v aplikácii Edupage na svojom mobilnom zariadení.

Účasť na online hodinách je pre všetkých žiakov našej školy povinná, keďže ide len o zmenu organizačnej formy vyučovania a nejedná sa o prerušenie vyučovania. V prípade, že sa žiak nezúčastní takejto hodiny, je jeho zákonný zástupca alebo plnoletý žiak sám povinný takúto absenciu prostredníctvom triedneho učiteľa ospravedlniť (v zmysle Školského poriadku Gymnázia J.M. Hurbana v Čadci) a zároveň informovať i vyučujúceho danej online hodiny o neúčasti.Online hodiny budú realizované v prostredí Webex.

O ďalších informáciách k priebehu dištančného vzdelávania na Gymnáziu Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci budete priebežne informovaní.

Mgr. Ivana Zemiaková
zástupkyňa riaditeľky školy pre pedagogickú činnosť,
koordinátorka MS a T-9, administrátorka e-triednej knihy

Doplnené: rozhodnutie ministra 2020/17949:1-A1810 (PDF, 473 kB) týkajúce sa organizácie vyučovania a zmeny termínu jesenných prázdnin

Naša stránka používa cookies. Ak sa chcete o nich dozvedieť viac a prípadne aj ako ich odstrániť, prečítajte si zásady používania cookies..

Akceptujem cookies z tejto webovej lokality. Súhlasím.