Logo školy

Termín konania súťaže: 10.02.2021

Prihlášky: zaslať najneskôr do 27.02.2021 27. 01. 2021 (oprava) vrátane, na olympiada(zavináč)gymcadca.eu

Forma: online, do ústnej časti postupuje 6 najlepších z písomnej časti

Prihlasovanie: online (nájdete v pokynoch Iuventy)

Bližšie informácie: https://www.iuventa.sk/sk/Olympiady/olympiady/OAJ/31-rocnik-oaj-2020-2021.alej

 

Ďalšie informácie budeme zverejňovať priebežne. 

Na základe informácií zverejnených na webovom sídle Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky bude vyučovanie v 1. polroku pokračovať nasledovne - všetky termíny sú predpokladané a môžu byť zmenené podľa situácie:

  1. V pracovnom týždni od 11. do 15. januára pokračujú všetky ročníky v dištančnom vyučovaní.
  2. V pracovnom týždni od 18. do 22. januára sa môžu začať vyučovať prezenčne posledné ročníky za predpokladu pretestovania zamestnancov školy, žiakov posledných ročníkov a prípadne ich zákonných zástupcov. Naša škola túto možnosť nebude realizovať.
  3. Na dni 22. až 24. januára je naplánované testovanie.
  4. Od 25. januára prezenčné vyučovanie pre všetky ročníky po testovaní zamestnancov školy, žiakov a ich zákonných zástupcov.

Ďalšie úpravy sa týkajú dôležitých udalostí v 2. polroku:

Na základe prijatého uznesenia vlády č. 678 k návrhu na rozšírenie opatrení v rámci vyhláseného núdzového stavu prechádzajú aj žiaci Prímy A, Sekundy A, Tercie A a Kvarty A od 26.10.2020 na dištančnú formu vyučovania. Tým pádom od pondelka 26. 10. 2020 platí pre všetky formy štúdia na našej škole, že výchovno-vzdelávací proces sa bude organizovať dištančne. Časť hodín (polovica) bude realizovaná online formou (výnimkou je telesná a športová výchova, náboženská výchova, etická výchova, výtvarná výchova a hudobná výchova) a časť offline (zadaním problémových, tvorivých úloh, projektov zameraných na upevňovanie a precvičovanie učiva ...). Za vypracovanie úloh či aktivít v oboch prípadoch dostanú žiaci spätnú väzbu v podobe slovného hodnotenia alebo známky od svojho učiteľa.

Vážení priatelia Gymnázia Miloslava Hurbana v Čadci, milí rodičia, kolegovia, absolventi, milí žiaci,

atmosféra týchto dní nenechávajú nikoho z nás ľahostajným. Menia sa nám plány, nenapĺňajú očakávania. Napriek tomu, život ide ďalej a my sa snažíme pracovať tak, ako nám to okolnosti a momentálna situácia dovoľuje.

Dovoľte nám, aby sme Vám aj napriek tomu ponúkli náš i Váš Kalendár Gymnázia Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci, kalendár na nasledujúci rok - rok 2021, ktorý, podobne ako tie pred ním, ponúka fotodokumentárne svedectvo o predchádzajúcom školskom roku.

Na nedeľnej tlačovej besede ohlásil minister školstva Branislav Gröhling zmeny, ktoré sa týkajú fungovania základných a stredných škôl. Podľa poskytnutých informácií:

  • stredné školy prejdú na dištančné vzdelávanie od pondelka 12.10.2020, a to až do odvolania,
  • nižšie ročníky osemročných gymnázií, ktoré korešpondujú s ročníkmi na základnej škole (t.j. Príma, Sekunda, Tercia, Kvarta), budú fungovať v normálnom režime (prezenčnej výučbe) s povinným nosením rúšok.

Doplnené: riaditeľka školy Mgr. Ingrid Mikovčáková udeľuje riaditeľské voľno žiakom Prímy A, Sekundy A, Tercie A a Kvarty A na pondelok 12.10. 2020 z organizačno-prevádzkových dôvodov, ako i pre potreby zosúladenia prezenčnej a dištančnej formy výučby všetkých foriem štúdia (osemročná, štvorročná a päťročná bilingválna).

Triedy Príma A, Sekunda A a Tercia A pokračujú od 13.10. 2020 v prezenčnej forme vyučovania. Trieda Kvarta A sa k nim pripojí akonáhle budú známe výsledky testu žiaka s podozrením na COVID-19 v súlade s usmernením RÚVZ Čadca.

Celý text opatrení nájdete na stránke https://www.minedu.sk/minister-skolstva-oznamil-nove-opatrenia-v-skolach-platne-od-12-oktobra/.

Doplnené 2: po 17.00 bolo zverejnené úplné znenie Rozhodnutia č. 2020/17294:1-A1810 (PDF, 463 kB)

Naša stránka používa cookies. Ak sa chcete o nich dozvedieť viac a prípadne aj ako ich odstrániť, prečítajte si zásady používania cookies..

Akceptujem cookies z tejto webovej lokality. Súhlasím.