Na základe informácií, ktoré po rokovaní vlády SR uviedol minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling oznamujeme žiakom, uchádzačom o štúdium a rodičom:

  • Školské vyučovanie je naďalej prerušené - od 30. marca 2020 až do odvolania (presný termín ukončenia prerušenia zatiaľ nie je známy),
  • Externá časť (EČ) a písomná forma internej časti (PFIČ) maturitnej skúšky sa neuskutočnia,
  • Testovanie T9 v Kvarte sa neuskutoční,
  • Ústna forma internej časti (ÚFIČ) maturitnej skúšky sa uskutoční do dvoch týždňov od obnovenia výučby - mala by sa konať v termíne do 30. júna 2020,
  • Prihlášky na stredné školy je možné podať do 15. mája a k prihláške sa nebude vyžadovať potvrdenie od lekára.
  • Prijímacie pohovory na stredné školy sa uskutočnia najneskôr do 30. júna.

Sumár informácií bol zostavený na základe článku Vyučovanie na školách je prerušené do odvolania, písomné maturity sú zrušené zverejneného na stránke MŠVVaŠ SR.

Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 3 ods. 8 vyhlášky č. 231/2009 Z. z. Ministerstva školstva SR o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 prerušuje vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 vrátane.

Maturitné skúšky a prijímacie skúšky

Aktualizované informácie nájdete v novom článku.

Externá časť a písomná forma internej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2019/2020 sa presúva na obdobie od 31. marca 2020 do 3. apríla 2020. Náhradný termín pre žiakov, ktorí sú v tomto období práceneschopní alebo boli v karanténe v zmysle rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR publikované Verejnou vyhláškou č. SHHSRVSU/2448/2020 zo dňa 9. 3. 2020, sa presúva na obdobie od 15. apríla 2020 do 20. apríla 2020.

Termín konania internej časti maturitnej skúšky sa presúva na obdobie od 1. júna 2020 do 19. júna 2020.

Termíny prijímacích skúšok na stredné školy na overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania sa presúvajú na obdobie od 30. marca 2020 do 30. apríla 2020. Pre jednotlivé stredné školy konkrétne termíny určia okresné úrady, odbory školstva v spolupráci s riaditeľmi škôl.

Testovanie žiakov 9. ročníkov základných škôl a žiakov 4. ročníkov gymnázií s osemročným vzdelávacím programom sa uskutoční v pôvodnom termíne, t. j. 1. apríla 2020 a 2. apríla 2020.

Zdroj a celý text na: https://www.minedu.sk/usmernenie-ministerky-skolstva-vedy-vyskumu-a-sportu-sr-vo-veci-prerusenia-vyucovania-v-skolach-a-skolskych-zariadeniach/

Vážení rodičia,

oslovujeme Vás v súvislosti s možnosťou, ako prispieť na Neziskovú organizáciu pri Gymnáziu J. M. Hurbana v Čadci, ktorá poskytuje podporu a organizovanie výchovno-vzdelávacieho procesu, mimoškolskej činnosti a pomoc pri obstarávaní a modernizácii učebných pomôcok.

Naša Nezisková organizácia spĺňa zákonné podmienky na prijatie 2 % podielu zaplatenej dane podľa § 50 Zákona č. 595/2003 Z. z. o daniach z príjmov v znení neskorších noviel. Preto bola dňom 10.12.2019 registrovaná v Notárskom centrálnom registri určených právnických osôb pod spisovou značkou NCRpo 11783/2019.

CDC/ Alissa Eckert, MS; Dan Higgins, MAM / Public domain

Riaditeľka Gymnázia Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci oznamuje žiakom a ich rodičom, že v súlade s § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008  Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v nadväznosti na vyhlásenie krízového štábu mesta Čadca o prerušení vyučovania vo všetkých školách a školských zariadenia ich pôsobnosti, udeľuje riaditeľské voľno od 12.-13. marca 2020 (štvrtok a piatok) z dôvodu prevencie šírenia vírusov.

Riadne vyučovanie sa začne v pondelok 16. marca 2020. Na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 prerušuje vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 vrátane.

(Aktualizovaný zoznam účastníkov) Na základe poverenia Okresného úradu, odboru školstva, Vysokoškolákov 8556/33B 010 08  Žilina, pozývame víťazov okresných kôl všetkých kategórií na krajské kolo 30. ročníka Olympiády v anglickom jazyku, ktoré organizuje Gymnázium Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci.

Súťaž sa koná dňa 12. februára 2020 (streda) o 9.30 hod. v priestoroch slovensko-anglickej bilingválnej sekcie pri Gymnáziu Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci.

Prezentácia účastníkov a členov odborných komisií bude v čase od 8.50 - 9.20 hod.

Naša stránka používa cookies. Ak sa chcete o nich dozvedieť viac a prípadne aj ako ich odstrániť, prečítajte si zásady používania cookies..

Akceptujem cookies z tejto webovej lokality. Súhlasím.