Nezisková organizácia bola založená 24. 8. 2004 zakladacou listinou o založení neziskovej organizácie  podľa z. č. 231/1997 Z. z. v znení neskorších predpisov a jej súčasťou je Štatút neziskovej organizácie, ktorý v priebehu roku 2011 nebol zmenený.

Ťažiskom všeobecne prospešných služieb Neziskovej organizácie je prispievať k vytvoreniu vhodných podmienok pre kvalitný výchovnovzdelávací proces na Gymnáziu J. M. Hurbana v Čadci.

Zo získaných prostriedkov prispieva Nezisková organizácia k obmedzeným zdrojom prostriedkov získavaným zo štátneho rozpočtu,  na modernizáciu a inováciu školských  priestorov, na ich materiálno-technické  vybavenie výchovno-vzdelávacieho procesu, na získavanie moderných učebných pomôcok, na obstarávanie nových učebných programov a metód a tiež na finančnú podporu výchovnovzdelávacej činnosti  a organizovanej mimoškolskej činnosti.

Naša Nezisková organizácia spĺňa zákonné podmienky na prijatie 2 % podielu zaplatenej dane podľa § 50 Zákona č. 595/2003 Z. z. o daniach z príjmov v znení neskorších noviel. Preto bola dňom 08.11.2022 registrovaná v Notárskom centrálnom registri určených právnických osôb pod spisovou značkou NCRls 37305/2022.

Ako môžem prispieť?

Prvou možnosťou je poukázanie 2% zaplatenej dane z príjmu. Ak ste zamestnanec a ročné zúčtovanie dane za Vás vykonal zamestnávateľ, stačí vyplniť tlačivo, ktoré si stiahnete z tejto stránky a odovzdať na daňovom úrade podľa Vášho bydliska. Ak ste rodičom nášho žiaka, vyplnené tlačivo môžete odovzdať triednemu učiteľovi prostredníctvom Vášho dieťaťa. Vyplnené tlačivá hromadne odovzdáme na príslušnom daňovom úrade.

Ak ste samostatne zárobkovo činná osoba alebo si vykonávate ročné zúčtovanie dane na príslušnom daňovom úrade, treba doplniť len v časti daňového priznania „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov právnickej osoby“ naše identifikačné údaje:

IČO: 37977725
právna forma: nezisková organizácia
obchodné meno: Nezisková organizácia pri Gymnáziu J. M. Hurbana v Čadci
sídlo: Čadca, Ulica 17. novembra 1296

Za účelom poznania našich podporovateľom Vás prosíme, aby ste v príslušnom tlačive zaškrtli súhlas so zaslaním Vašich údajov prijímateľovi (meno a adresa, NIE však poukázaná suma).

Informácie nájdete aj v ozname Dve percentá.

Druhou možnosťou je priamy príspevok na účet našej organizácie:

Nezisková organizácia pri Gymnáziu J. M. Hurbana v Čadci
IBAN: SK73 0900 0000 0003 1234 5964
SWIFT/BIC: GIBASKBX
Číslo účtu: 0312345964/0900
IČO: 37977725  

Za Vašu podporu Vám vopred ďakujeme.

Naša stránka používa cookies. Ak sa chcete o nich dozvedieť viac a prípadne aj ako ich odstrániť, prečítajte si zásady používania cookies..

Akceptujem cookies z tejto webovej lokality. Súhlasím.