Gymnázium Jozefa Miloslava Hurbana má viac než 67-ročnú tradíciu v stredoškolskom vzdelávaní v Čadci a okolí Kysúc a z tohto dôvodu je prirodzeným centrom pre vzdelávanie talentovanej mládeže zo širokého okolia.

Dátum založenia:

 • 1. september 1948

Stupeň vzdelania:

 • úplné stredné odborné vzdelanie (vyššie sekundárne) ISCED 3 A, ktoré sa ukončuje maturitnou skúškou

Študijné odbory:

 • 7902 J GYMNÁZIUM (4-ročné štúdium)
 • 7902 J GYMNÁZIUM (8-ročné štúdium)
 • 7902 J 74 GYMNÁZIUM – bilingválne štúdium (5-ročné štúdium)

Možnosti ďalšieho štúdia:

 • pomaturitné kvalifikačné štúdium a vyššie odborné štúdium na stredných odborných školách a štúdium na vysokej škole

Vybavenosť školy:

 • učebne vybavené modernou výpočtovou technikou
 • laboratóriá chémie, fyziky a biológie
 • odborné učebne pre výučbu humanitných a prírodovedných predmetov
 • 7 špecializovaných jazykových učební
 • 2 telocvične, posilňovňa, gymnastická telocvičňa
 • 2 auly
 • veľká oddychová zelená plocha okolo budov

Mimovyučovacie možnosti:

 • prístup k internetu
 • žiacka knižnica
 • práca v krúžkoch
 • účasť na prírodovedných, humanitných a športových súťažiach a olympiádach
 • spolupráca s KERIC‑om

Ubytovanie:

 • školský internát v areáli školy

Stravovanie:

 • školská jedáleň v budove školy

Možnosti občerstvenia:

 • bufet v hlavnej budove školy
 • nápojový automat v hlavnej budove
 • bufet v budove bilingválnej sekcie

Prezentácia školy (PowerPoint, 5 MB)

Vzdelávanie na Gymnáziu Jozefa Miloslava Hurbana má všeobecný charakter zameraný  na prípravu absolventa  na vysokoškolské štúdium a súčasne mu poskytuje prípravu na jeho uplatnenie v spoločenskej  praxi. Počas štúdia absolvent našej školy cieľavedomou a systematickou prípravou získava predpoklady pre nadväzujúce štúdium na domácich a zahraničných vysokých školách tým, že v ponuke vlastného zamerania štúdia voľbou voliteľných predmetov má preferenčné zastúpenie jeho cielená špecializovaná príprava na štúdium na zvolenej vysokej škole.

Sme škola, ktorá si je vedomá svojej úlohy aj v oblasti výchovy. Preto sa snažíme, aby náš absolvent bol aj samostatný, svedomitý, usilovný, sebakritický, primerane sebavedomý a čestný človek. Poslaním gymnázia je poskytnúť žiakom úplné stredné všeobecné vzdelanie. Štúdium na gymnáziu sa končí úspešným ukončením zvoleného počtu (8, 4, 5) ročníkov a vykonaním maturitnej skúšky podľa aktuálnych predpisov vydaných MŠVVaŠ SR.

Základné (kľúčové)požiadavky na absolventa

 • má osvojené funkčné znalosti a kompetencie z oblasti prírodných a spoločenských vied, ktoré sú vymedzené vzdelávacími štandardami
 • efektívne komunikuje v materinskom, resp. vo vyučovacom jazyku a vo dvoch cudzích jazykoch
 • má osvojené matematické princípy a postupy tak, že ich dokáže využiť v praktickom živote a pri ďalšom štúdiu/pracovnom zaradení
 • ovláda a využíva pri svojom vzdelávaní a tvorbe súčasné informačno-komunikačné technológie
 • vie vyhodnotiť a zaujať kritický postoj k informáciám, vrátane masmediálnych informácií
 • uvedomuje si svoje schopnosti, silné a slabé stránky a v súlade s nimi sa rozhoduje pre ďalšie/celoživotné vzdelávanie a svoju budúcu profesiu
 • akceptuje a uplatňuje ľudské práva vo vzťahu k sebe a iným, rešpektuje inakosť v spoločnosti
 • je si vedomý svojich občianskych práv a povinností, uvedomuje si význam a potrebu občianskej angažovanosti v národnom a globálnom kontexte
 • uznáva a je pripravený v praxi aplikovať demokratické princípy spoločnosti
 • zaujíma sa o svet a ľudí okolo seba, je pripravený aktívne chrániť ľudské a kultúrne hodnoty a životné prostredie na Zemi

Náš absolvent z hľadiska rozvoja osobnosti

 • je kultivovanou osobnosťou s dobrým spoločenským správaním a vystupovaním, vnímaním a chápaním umenia, akceptáciou etických noriem a princípov
 • vyznačuje sa pozitívnym myslením a tendenciou upevňovať svoje nadanie či talent a akceptovať princíp celoživotného vzdelávania
 • je flexibilnou, samostatnou osobnosťou schopnou individuálnej aj tímovej práce
 • je schopný tvorivej, kritickej a efektívnej práce
 • je schopný rozvíjať vlastnosti, ktoré sú základom pozitívneho a zdravého vzťahu k životu.

Náš absolvent z hľadiska predpokladov na štúdium

 • je vybavený veľmi dobrým všeobecným prehľadom vo všetkých vedných odboroch, chápe súvislosti a vzťahy jednotlivých odborov
 • je schopný rozvíjať svoje nadanie či talent v príslušnej oblasti po celú dobu štúdia
 • je schopný samostatne vyhľadávať a spracovávať informácie z odbornej literatúry, funkčne a efektívne využívať fondy knižníc a prostriedkov informačných technológií.

Náš absolvent z hľadiska komunikačných schopností

 • pozná materinský jazyk po stránke hovoreného a písaného prejavu, je schopný kultivovane vyjadrovať svoje myšlienky, spraviť výklad, viesť diskusiu a využívať aj ďalšie rečnícke prejavy
 • pri rozhovoroch vie počúvať, chápať postoje druhých, vhodne reagovať a správne a vecne argumentovať
 • vie zachádzať s faktami a domnienkami, správne ich interpretovať a používať
 • ovláda technické prostriedky, technologické postupy a formy komunikácie spojené so získavaním, vyhodnocovaním interpretáciou a prezentáciou informácií na báze vysokej gramotnosti pri ovládaní počítačových systémov a s nimi spojených komunikačných technológií.

Náš absolvent z hľadiska jazykových schopností

 • vie komunikovať s cudzincami v štandardných situáciách i v situáciách, kde sa rieši základná odborná problematika,
 • rozumie primerane náročným textom z krásnej, odbornej a populárno-vedeckej literatúry, dokáže napísať základné slohové útvary a preložiť primeraný text z materinského jazyka
 • je jazykovo vybavený pre ďalšiu profesijnú dráhu v zvolených študijných odboroch
 • ovláda svoj prvý cudzí jazyk tak, aby mal zodpovedajúce šance pre uplatnenie na európskom trhu práce
 • v triedach bilingválnych zvládne pred koncom štúdia aj základnú štátnu jazykovú skúšku z anglického jazyka.

Náš absolvent z hľadiska morálnych postojov

 • rešpektuje presvedčenie druhých ľudí, je tolerantný k odlišným kultúrnym a náboženským prejavom, odmieta útlak a hrubé zachádzanie
 • vychádza z princípov humanity, úcty k osobnosti i názorom partnera v dialógu
 • je schopný presadzovať ekologické prístupy pri riešení problémov, dodržiavať zdravý životný štýl a vyváženú starostlivosť o vlastnú telesnú zdatnosť
 • je schopný sa orientovať v medziľudských vzťahoch, citlivo pristupovať k individualite druhého
 • chráni kultúrne a historické dedičstvo, prírodu a jej subsystémy
  má primerané právne vedomie, sociálne cítenie a pozitívny vzťah k dodržiavaniu právnych noriem, ku kultúrnym odkazom a zvyklostiam.
Logo školy

Nezisková organizácia bola založená 24. 8. 2004 zakladacou listinou o založení neziskovej organizácie  podľa z. č. 231/1997 Z. z. v znení neskorších predpisov a jej súčasťou je Štatút neziskovej organizácie, ktorý v priebehu roku 2011 nebol zmenený.

Ťažiskom všeobecne prospešných služieb Neziskovej organizácie je prispievať k vytvoreniu vhodných podmienok pre kvalitný výchovnovzdelávací proces na Gymnáziu J. M. Hurbana v Čadci.

Zo získaných prostriedkov prispieva Nezisková organizácia k obmedzeným zdrojom prostriedkov získavaným zo štátneho rozpočtu,  na modernizáciu a inováciu školských  priestorov, na ich materiálno-technické  vybavenie výchovno-vzdelávacieho procesu, na získavanie moderných učebných pomôcok, na obstarávanie nových učebných programov a metód a tiež na finančnú podporu výchovnovzdelávacej činnosti  a organizovanej mimoškolskej činnosti.

Naša nezisková organizácia spĺňa zákonné podmienky na prijatie 2 % podielu zaplatenej dane podľa § 50 Zákona č. 595/2003 Z. z. o daniach z príjmov v znení neskorších noviel. Preto bola dňom 10.12.2019 registrovaná v Notárskom centrálnom registri určených právnických osôb pod spisovou značkou NCRpo 11783/2019.

Ako môžem prispieť?

Prvou možnosťou je poukázanie 2% zaplatenej dane z príjmu. Ak ste zamestnanec a ročné zúčtovanie dane za Vás vykonal zamestnávateľ, stačí vyplniť tlačivo, ktoré si stiahnete z tejto stránky a odovzdať na daňovom úrade podľa Vášho bydliska. Ak ste rodičom nášho žiaka, vyplnené tlačivo môžete odovzdať triednemu učiteľovi prostredníctvom Vášho dieťaťa. Vyplnené tlačivá hromadne odovzdáme na príslušnom daňovom úrade.

Ak ste samostatne zárobkovo činná osoba alebo si vykonávate ročné zúčtovanie dane na príslušnom daňovom úrade, treba doplniť len v časti daňového priznania „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov právnickej osoby“ naše identifikačné údaje:

IČO: 37977725
právna forma: nezisková organizácia
obchodné meno: Nezisková organizácia pri Gymnáziu J. M. Hurbana v Čadci
sídlo: Čadca, Ulica 17. novembra 1296

Za účelom poznania našich podporovateľom Vás prosíme, aby ste v príslušnom tlačive zaškrtli súhlas so zaslaním Vašich údajov prijímateľovi (meno a adresa, NIE však poukázaná suma).

Informácie nájdete aj v ozname Dve percentá.

Druhou možnosťou je priamy príspevok na účet našej organizácie:

Nezisková organizácia pri Gymnáziu J. M. Hurbana v Čadci
IBAN: SK73 0900 0000 0003 1234 5964
SWIFT/BIC: GIBASKBX
Číslo účtu: 0312345964/0900
IČO: 37977725  

Za Vašu podporu Vám vopred ďakujeme.

Naša stránka používa cookies. Ak sa chcete o nich dozvedieť viac a prípadne aj ako ich odstrániť, prečítajte si zásady používania cookies..

Akceptujem cookies z tejto webovej lokality. Súhlasím.