Mgr. Ľudovít Bohinský

Ľudovít Bohinský - školský digitálny koordinátor

Konzultačné hodiny (2023/2024):

 • pondelok: 13:40 - 14:25 hod.
 • štvrtok: 09:50 - 10:35 hod. a 10:55 - 11:40 hod.
 • piatok: 13:40 - 14:25 hod.

V prípade záujmu o konzultáciu ozvite sa školskému digitálnemu koordinátorovi prostredníctvom správy cez Edupage.

Rada školy pri Gymnáziu Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci pre školský rok 2023/2024

 

 

Meno a priezvisko

Zvolený (delegovaný) zástupca

 1.  

Mgr. Gabriela Chalupková

zvolený zástupca pedagogických zamestnancov školy

 1.  

Mgr. Mária Hnidková

zvolený zástupca pedagogických zamestnancov školy

 1.  

Mgr. Ľubica Serafínová

zvolený zástupca nepedagogických zamestnancov školy

 1.  

Ing.  Jana Jarošová

zvolený zástupca za rodičov

 1.  

Mgr. Lýdia Stehurová

zvolený zástupca za rodičov

 1.  

MUDr. Alena Potanková

zvolený zástupca za rodičov

 1.  

Jakub Gavlas

zvolený zástupca za žiakov

 1.  

JUDr. Mgr. Lucia Kyselová

delegovaný zástupca za Regionálny úrad školskej správy v Žiline

 1.  

PhDr. Janka Eldesová

delegovaný zástupca za Regionálny úrad školskej správy v Žiline

 1.  

Ing. Marianna Bartošová

delegovaný zástupca za Regionálny úrad školskej správy v Žiline

 1.  

Ing. Ján Polák

delegovaný zástupca za Regionálny úrad školskej správy v Žiline

 

Školský rok 2016/2017

Preambula

V zmysle ustanovenia § 26 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa vydáva tento štatút žiackej školskej rady.

Článok I.
Základné ustanovenie

 1. Žiacka školská rada pri Gymnáziu Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci (ďalej len žiacka školská rada)
 2. Gymnázium Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci, Ul. 17. Novembra 1296, 022 01 Čadca

Článok II.
Pôsobnosť a poslanie žiackej školskej rady

 1. Žiacka školská rada je ustanovená podľa § 26 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 2. Žiacka školská rada je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý sa vyjadruje k otázkam výchovy a vzdelávania.
 3. Žiacka školská rada je najvyšším orgánom žiackej samosprávy na škole.
 4. Činnosť žiackej školskej rady je rešpektovaná ostatnými radami školy a zamestnancami školy.
 5. Činnosť žiackej školskej rady nesmie byť v rozpore s mravným, spoločenským alebo morálnym poslaním školy!
 6. Aktivity žiackej školskej rady schvaľuje/neschvaľuje riaditeľ školy a následne sú schválené/neschválené žiackou školskou radou.

Článok III.
Činnosť žiackej školskej rady

 1. Žiacka školská rada:
  1. sa vyjadruje ku všetkým závažným skutočnostiam, ktoré sa vzťahujú k práci
  2. školy,
  3. sa vyjadruje sa k návrhom a opatreniam školy v oblasti výchovy a vzdelávania,
  4. podáva návrhy na mimoškolské činnosti a podujatia.
 2. Žiacka školská rada rieši problémy a sťažnosti žiakov s vedením školy. Zastupuje žiakov vo vzťahu k riaditeľovi školy a vedeniu školy, predkladá im svoje stanoviská a návrhy, zastupuje žiakov aj navonok.
 3. Žiacka školská rada prijíma, konzultuje a iniciuje návrhy na zveľadenie priestorov školy.
 4. Žiacka školská rada sa podieľa na tvorbe a dodržiavaní školského poriadku.
 5. Žiacka školská rada volí a odvoláva predsedu žiackej školskej rady.
 6. Žiacka školská rada volí a odvoláva zástupcu žiakov do rady školy.
 7. Žiacka školská rada schvaľuje Plán práce žiackej školskej rady na prvom zasadnutí v danom školskom roku.

Článok IV.
Zloženie žiackej školskej rady a spôsob voľby a odvolávania jej členov

 1. Žiacka školská rada má 58 členov – 56 zástupcov tried, 1 predsedu a 1 podpredsedu.
 2. Členom žiackej školskej rady je zvolený zástupca za každú triedu, pričom každá trieda má v žiackej školskej rade dvoch svojich zástupcov – predovšetkým predsedu a podpredsedu triedy, v prípade ich neprítomnosti trieda vyberie dvoch žiakov na zasadnutie žiackej školskej rady.
 3. Každá trieda si svojho zástupcu v rade žiakov zvolí sama ľubovoľným spôsobom.
 4. Zástupcovia tried tvoria žiacku školskú radu. Spravidla sú to predseda a podpredseda triedy.
 5. Členovia žiackej školskej rady si spomedzi seba zvolia predsedu hlasovaním.
 6. Voľbu nového predsedu žiackej školskej rady vyhlási odchádzajúci predseda žiackej školskej rady minimálne mesiac pred skončením svojho funkčného obdobia. Voľba nového predsedu sa musí uskutočniť ešte pred skončením funkčného obdobia odchádzajúceho predsedu žiackej školskej rady a to nasledovným spôsobom: Záujemcovia o funkciu predsedu žiackej školskej rady vhodným spôsobom kontaktujú aktuálneho predsedu žiackej školskej rady, ktorý vo vhodnom termíne zvolá zasadnutie žiackej školskej rady, na ktorom bude zvolený nový predseda žiackej školskej rady. Koordinátor žiackej školskej rady vyzve aktuálneho predsedu o posledný príhovor a následne vyzve uchádzačov o túto funkciu, aby vyjadrili svoje názory, plány, vízie, ktoré chcú dokázať vo funkcii predsedu žiackej školskej rady. Uchádzača o funkciu predsedu žiackej školskej rady môže navrhnúť aj vedenie školy, prípadne koordinátor žiackej školskej rady ale zvoliť ho môže iba žiacka rada školy! Potom nasleduje hlasovanie podľa článku 5 odseku 2 tohto štatútu. Hlasovanie môže byť tajné alebo verejné a to isté platí aj o spôsobe hlasovania. O tom rozhodne žiacka rada školy podľa článku 5 odseku 5 tohto štatútu.
 7. Predsedom žiackej školskej rady sa stáva žiak, ktorý v hlasovaní získa najväčší počet hlasov.
 8. Predseda žiackej školskej rady má možnosť vymenovať prípadne odvolať svojho podpredsedu a člena Výboru žiackej rady pri Gymnáziu Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci. Pokiaľ tak neurobí, podpredsedu a výbor žiackej rady zvolí hlasovaním žiacka rada.
 9. Koordinátor Žiackej rady pri Gymnáziu Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci následne oznámi meno nového predsedu žiackej školskej rady vedeniu školy.
 10. Členstvo v žiackej školskej rade zaniká:
  1. vzdaním sa členstva,
  2. odvolaním v dôsledku neplnenia si svojich povinností, po návrhu niektorého z členov žiackej školskej rady,
  3. ukončením štúdia na Gymnáziu Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci,
  4. ak trieda, za ktorú je člen žiackej školskej rady delegovaný do žiackej školskej rady vymenuje nových členov do žiackej školskej rady.

Článok V.
Rokovací poriadok žiackej školskej rady

 1. Predseda a podpredseda žiackej školskej rady sú nezávislí a nestranní. Predseda ani podpredseda žiackej školskej rady nemôže pri hlasovaniach hlasovať v prospech triedy, ktorú zastupuje v žiackej školskej rade ani nijakým iným spôsobom svoju triedu uprednostňovať na úkor iných tried.
 2. Predsedu a podpredsedu žiackej školskej rady volia a odvolávajú členovia žiackej školskej
 3. rady nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov žiackej školskej rady.
 4. Predsedu alebo podpredsedu žiackej školskej rady pri Gymnáziu Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci môže odvolať len žiacka školská rada rady pri Gymnáziu Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci. Na podnet Rady školy pri Gymnáziu Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci, Pedagogickej rady pri Gymnáziu Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci alebo Rady rodičov pri Gymnáziu Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci je povinná ho odvolať.
 5. Predsedu alebo podpredsedu žiackej školskej rady môže žiacka školská rada odvolať, ak:
  1. koná v rozpore so štatútom žiackej školskej rady,
  2. nie je schopný zo zdravotných dôvodov vykonávať túto funkciu dlhšie ako 3 po sebe nasledujúce mesiace v kalendárnom roku. V tomto prípade žiacka školská rada postupuje podľa článku 4 odseku 5 tohto štatútu.
 6. Predseda alebo podpredseda sa môže vzdať funkcie ústnym vyhlásením pred žiackou školskou radou, alebo písomným vyhlásením o vzdaní sa funkcie doručeným riaditeľovi školy.
 7. Žiacka školská rada je schopná uznášať sa, ak je na jej zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov. Na platné uznesenie žiackej školskej rady je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov žiackej školskej rady. Na platné uznesenie žiackej školskej rady vo veci voľby a odvolania zástupcu žiakov do rady školy je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov žiackej školskej rady, to isté platí pri voľbe predsedu žiackej školskej rady.
 8. Žiacka školská rada sa schádza aspoň trikrát za školský polrok.
 9. Zasadnutie žiackej školskej rady sa uskutočňuje v konferenčnej miestnosti, ak nie je stanové inak.
 10. Zasadnutie žiackej školskej rady zvoláva predseda, v jeho neprítomnosti podpredseda.
 11. Zasadnutia žiackej školskej rady vedie predseda alebo v jeho neprítomnosti podpredseda.
 12. Zasadnutie žiackej školskej rady je verejné, ak žiacka školská rada dvojtretinovou väčšinou nerozhodne inak.
 13. Z každého rokovania sa vyhotoví zápisnica, ktorej prílohou bude prezenčná listina a ktorej kópia bude odovzdaná riaditeľovi školy, predsedovi žiackej školskej rady a bude zverejnená na webovej stránke školy v sekcii Žiacka školská rada a na nástenke žiackej školskej rady.

Článok VI.
Práva a povinnosti člena žiackej školskej rady

 1. Člen má právo:
  1. voliť a byť volený,
  2. navrhovať kandidátov na funkciu predsedu žiackej školskej rady, Žiacka školská rada pri Gymnáziu Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci,
  3. byť informovaný o všetkých skutočnostiach, ktoré sú predmetom rokovania žiackej školskej rady a slobodne sa k nim vyjadrovať,
  4. podľa zákonných možností byť informovaný o aktuálnych otázkach v Rade školy pri Gymnáziu Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci,
  5. hlasovať ku všetkým uzneseniam žiackej školskej rady,
  6. predkladať na rokovanie žiackej školskej rady vlastné námety, prípadne materiály.
 2. Člen žiackej školskej rady je povinný sa zúčastňovať na jej zasadnutí. Neospravedlnená účasť na troch po sebe nasledujúcich zasadnutiach sa hodnotí ako nezáujem o výkon funkcie a neplnenie povinností člena žiackej školskej rady podľa tohto štatútu. Návrh na odvolanie takéhoto člena žiackej školskej rady predkladá predseda žiackej školskej rady žiackej školskej rade na najbližšom zasadnutí.
 3. Člen žiackej školskej rady je povinný zabezpečiť ochranu osobných údajov chránených všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Článok VII.
Práva a povinnosti predsedu žiackej školskej rady

 1. Predseda žiackej školskej rady je štatutárnym orgánom, ktorý riadi činnosť žiackej školskej rady a koná v jej mene vo všetkých veciach.
 2. Predseda žiackej školskej rady zvoláva, pripravuje a riadi zasadnutia žiackej školskej rady.
 3. Predseda žiackej školskej rady (ďalej len predseda) dohliada na plnenie uznesení a informuje členov žiackej školskej rady.
 4. Predseda zastupuje Gymnázium Jozefa Miloslava Hurbana navonok.
 5. Predseda sa usiluje o dobré meno školy.
 6. Predseda komunikuje s vedením školy.
 7. Predseda komunikuje s médiami, ak sa rieši činnosť žiackej školskej rady.
 8. Predseda komunikuje a spolupracuje s koordinátorom žiackej školskej rady.
 9. Predseda sa za svoje konanie zodpovedá vedeniu školy a žiackej školskej rade.
 10. Predseda pozýva riaditeľa školy alebo ním poverenú osobu na zasadnutia žiackej školskej rady.
 11. Ak predseda zo závažných dôvodov nemôže vykonávať svoje práva a povinnosti v zmysle tohto štatútu, prechádzajú tieto práva a povinnosti na podpredsedu.

Článok VIII.
Funkčné obdobie predsedu žiackej školskej rady

 1. Funkčné obdobie predsedu žiackej školskej rady (ďalej len predsedu) trvá dva školské roky.
 2. Funkčné obdobie predsedu automaticky vzniká ihneď po jeho zvolení žiackou školskou radou.
 3. Funkčné obdobie predsedu automaticky zaniká po zvolení nového predsedu žiackou školskou radou alebo po jeho odvolaní. Tým zaniká aj funkčné obdobie podpredsedu žiackej školskej rady a Výbor žiackej školskej rady pri Gymnáziu Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci.
 4. Nový predseda vymenuje nového podpredsedu žiackej školskej rady a nový Výbor žiackej školskej rady pri Gymnáziu Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci.

Článok IX.
Výbor žiackej školskej rady pri Gymnáziu Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci

 1. Výbor žiackej školskej rady pri Gymnáziu Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci (ďalej len výbor) je orgánom žiackej samosprávy na škole, ktorý sa za svoju činnosť zodpovedá žiackej školskej rade.
 2. Výbor sa aktívne zapája do organizovania akcií na škole a činností žiackej školskej rady.
 3. Výbor nesie zodpovednosť za organizovanie činností žiackej školskej rady a iných školských aj mimoškolských akcií ak je koordinátorom žiackej školskej rady alebo vedením školy ich organizovaním poverený.
 4. Organizovaním činnosti žiackej školskej rady môže byť poverená aj ľubovoľná trieda, ktorá prejaví vážny záujem o jej organizovanie. Žiacka školská rada rozhodne hlasovaním podľa článku 5 tohto štatútu, či zverí prípravu a realizáciu činnosti tejto triede. V prípade súhlasného stanoviska žiackej školskej rady je za prípravu a realizáciu činnosti zodpovedná táto trieda. Ak prejaví záujem o organizovanie určitej činnosti žiackej školskej rady väčší počet tried, organizácia činnosti bude zverená triede, ktorá získa od členov žiackej školskej rady najväčší počet hlasov. Pred hlasovaním každá takáto trieda žiackej školskej rade predloží svoj krátky plán na organizovanie akcie, napríklad návrhy a podobne.
 5. Členov výboru vymenúva alebo odvoláva predseda žiackej školskej rady, pričom ich počet môže byť rôzny.
 6. Výbor zaniká ukončením funkčného obdobia predsedu žiackej školskej rady.
 7. Predsedom výboru je predseda žiackej školskej rady.
 8. Zasadnutia výboru sú neriadené a neformálne, avšak dopredu oznámené riaditeľovi školy a koordinátorovi žiackej školskej rady.
 9. V prípade neprítomnosti predsedu výboru výbor nezasadá.
 10. O organizovaní každej akcie predseda výboru podá správu vedeniu školy a žiackej školskej rade, ktorá môže byť aj s príslušnými fotografiami uverejnená na internete.

Článok X.
Koordinátor žiackej školskej rady

 1. Koordinátorom žiackej školskej rady je osoba poverená vedením školy vykonávať túto funkciu.
 2. Koordinátor zodpovedá za činnosť orgánov žiackej samosprávy na škole.
 3. Koordinátor sa nezapája do žiadneho hlasovania žiackej školskej rady ani ho nijakým spôsobom neovplyvňuje!

Článok XI.
Hospodárenie žiackej školskej rady

 1. Žiacka školská rada zabezpečuje svoju činnosť z prostriedkov rozpočtu školy na tento účel vyčlenených po dohode s riaditeľom školy.
 2. Žiacka školská rada môže o finančný príspevok požiadať rodičovské združenie alebo iných sponzorov.

Článok XII.

Tento štatút bol prerokovaný a schválený na zasadnutí žiackej školskej rady dňa 28. septembra 2015 a od tohto dňa nadobúda účinnosť. Meniť tento štatút môže iba žiacka rada školy podľa článku 5 odseku 5 tohto štatútu. Vo výnimočných prípadoch môže riaditeľ školy tento štatút zmeniť, musí o tom však upovedomiť žiacku radu školy.

Patrícia Chnúruková, predseda ŽŠR

Mgr. Gabriela Chalupková, koordinátorka ŽŠR

Mgr. Ingrid Mikovčáková, riaditeľka školy

Zloženie rady žiakov v školskom roku 2023/2024

Predseda školského parlamentu: Jakub Gavlas – III. F

Členovia:

 1. Anna Mária Janetková – IV. F
 2. Matúš Adámek – IV. F
 3. Laura Marcineková – II. F
 4. Agáta Kavalierová – Oktáva A
 5. Simona Uherčíková – II. F
 6. Vladimír Hudák – Kvinta A
 7. Benjamín Boris – IV. E
 8. Chiara Hrdiňáková – IV. E
 9. Karin Čarnecká – IV. E
 10. Timea Strkáčová – II. F
 11. Nataša Krasňanová – II. D
 12. Katarína Witosová – II. D
 13. Barbora Rybáriková – IV. G
 14. Simona Gužíková – III. C
 15. Miroslava Hlaváčová – III. C
 16. Sebastián Ďurica – II. G

Naša stránka používa cookies. Ak sa chcete o nich dozvedieť viac a prípadne aj ako ich odstrániť, prečítajte si zásady používania cookies..

Akceptujem cookies z tejto webovej lokality. Súhlasím.