Úvodná stránka

Gymcadca EDUPage

MOODLE

Student's Portal

 

Platba za stravné na december 2014

12november 2014

 1. Bezhotovostne - cez internetbanking
 2. Poštovou poukážkou - úhrada stravného do 20. dňa v mesiaci, ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa strava uhrádza.

  Platby na december – poštovou poukážkou, alebo cez internetbanking

  Úhrada stravného do 20. dňa v mesiaci, ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa strava uhrádza.

  • Internát
   • Internát raňajky 0,71x 15 - 10,65 €
   • Internát obedy 1,19 x 15 - 17,85 €
   • Internát spolu - 28,50 €
  • Obedy
   • 11 - 15 r. 1,09 x 15 - 16,35 €
   • 15 – 19 r. 1,19 x 15 - 17,85 €
  • Zamestnanci 0,93 x 15 - 13,95 €
  • Cudzí 2,46 x 15 - 36,90 €
  • HN 0,09 x 15 - 1,35 €

  Poštové poukážky si môžete vyzdvihnúť v kancelárii Školskej jedálne v čase od 11.15 hod. – do 14.45 hod.

 3. Bezhotovostne – zadaním trvalého príkazu z Vášho účtu na účet školskej jedálne IBAN : SK68 8180 0000 0070 0012 3846 – uskutočňuje sa formou paušálneho preddavku /trvalý príkaz na úhradu obmedzený na čas od augusta do mája /

  Výška mesačnej platby stravného je stanovená na sumu zodpovedajúcu 20 stravným dňom a príslušnej vekovej skupine stravníka.

  Pred uskutočnením 1.bezhotovostnej platby je potrebné vyžiadať si od vedúcej školskej jedálne variabilný symbol. Termín realizácie platby je najneskôr do 25. dňa v mesiaci, ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa strava uhrádza.

  • Internát
   • Internát raňajky 0,71x 20 - 14,20 €
   • Internát obedy 1,19 x 20 - 23,80 €
   • Internát spolu - 38,00 €
  • Obedy
   • 11 - 15 r. 1,09 x 20 - 21,80 €
   • 15 – 19 r. 1,19 x 20 - 23,80 €
  • Zamestnanci 0,93 x 20 - 18,60 €
  • Cudzí 2,46 x 20 - 49,20 €
  • HN 0,09 x 20 - 1,80 €

Pozor na platby za december

Kto zaplatí platbu v novembri na december a nechodí ešte na stravu, obedy mu budú prihlásené po nabehnutí platby a to môže byť už v novembri, preto si stravník musí sledovať, odkedy má prihlásené obedy.

Uprednostnite možnosť bezhotovostných platieb formou trvalých platobných príkazov, je to pre Vás najjednoduchšia forma úhrady.

Vyúčtovanie preplatkov sa uskutoční 1 x ročne na účet stravníka.

Odhlasovanie zo stravy :

 • do 14.45 hod. deň vopred
 • v jedálni pri boxe (počítač)
 • telefonicky na č. t. 041/4334581 (deň vopred)
 • prostredníctvom internetu na stránke www.strava.cz – treba požiadať o prístup vedúcu ŠJ

Kto si ešte nevyzdvihol preplatky zo starého programu za predchádzajúce obdobie, môže tak urobiť v čase od 11.15 – 14.45 hod. v kancelárii Školskej jedálne. Preplatky sa neprenášajú do nového programu.