Úvodná stránka

Gymcadca EDUPage

MOODLE

Student's Portal

 

Platba za stravné na jún 2015

14máj 2015

Preplatky, ktoré vzniknú stravníkovi z odhlásenia stravy sa prenášajú do nasledujúceho mesiaca a prihlasujú sa z nich obedy alebo raňajky v nasledujúcom mesiaci. Stravník, ktorý nechodí na stravu sa musí odhlasovať inak má z preplatkov prihlásené raňajky, alebo obedy.

  1. Bezhotovostne -  cez internetbanking

 

  1. Poštovou poukážkou  - úhrada stravného do 20. dňa v mesiaci, ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa strava uhrádza.

         Platby na jún  –   poštovou poukážkou, alebo cez internetbanking

 

         Internát raňajky             0,71 x 21    - 14,91 €

         Internát obedy               1,19 x 21     - 24,99 €

         Internát spolu                                     39,90 €

        

          Obedy  – 11 - 15 r.        1,09 x 21    -  22,89 €

                         15 – 19 r.        1,19 x 21    -  24,99 €

                        

                        Zamestnanci    0,93 x 21    -  20,46 €

                        Cudzí               2,46 x 21    -  51,66 €

                        HN                   0,09 x 21    -    1,89 €

 

Poštové poukážky si môžete vyzdvihnúť v kancelárii Školskej jedálne  v čase od 11.30 hod. do 14.45 hod.

 

  1. Bezhotovostne – zadaním trvalého príkazu z Vášho účtu na účet školskej jedálne IBAN : SK68 8180 0000 0070 0012 3846 – uskutočňuje sa formou paušálneho preddavku /trvalý príkaz na úhradu obmedzený na čas od augusta do mája /         Výška mesačnej platby stravného je stanovená na sumu  zodpovedajúcu 20 stravných dní a príslušná veková skupina  stravníka.        

Pred uskutočnením 1.bezhotovostnej platby je potrebné vyžiadať si od  vedúcej školskej jedálne variabilný symbol. Termín realizácie platby je  najneskôr do 25. dňa v mesiaci,  ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu,   za ktorý sa strava uhrádza.

         Internát raňajky             0,71 x 20    -  14,20 €

         Internát obedy               1,19 x 20    -  23,80 €

         Internát spolu                                   -  38,00 €

        

          Obedy  – 11 - 15 r.       1,09 x 20    -  21,80 €

                         15 – 19 r.       1,19 x 20    -  23,80 €

                         

                        Zamestnanci    0,93 x 20    -  18,60 €

                        Cudzí              2,46 x 20     -  49,20 €

                        HN                  0,09 x 20     -    1,80 €

 

Uprednostnite možnosť bezhotovostných platieb formou trvalých  platobných príkazov, je to pre Vás najjednoduchšia forma úhrady.

Vyúčtovanie preplatkov sa uskutoční 1 x ročne na účet stravníka.

Odhlasovanie  zo stravy :  do 14.45 hod. deň vopred

  • v jedálni pri boxe / počítač/
  • telefonicky  na č. t. 041/4334581 / deň vopred /
  • prostredníctvom internetu  na stránke www.strava.cz – treba požiadať o prístup vedúcu ŠJ.