Úvodná stránka

Gymcadca EDUPage

MOODLE

Student's Portal

 

Platba za stravné na máj 2015

13apríl 2015

     Preplatky, ktoré vzniknú stravníkovi z odhlásenia stravy sa prenášajú

     do nasledujúceho mesiaca a prihlasujú sa z nich obedy alebo raňajky

     v nasledujúcom mesiaci. Stravník, ktorý nechodí na stravu sa musí

      odhlasovať inak má z preplatkov prihlásené raňajky, alebo obedy.

 

  1. Bezhotovostne -  cez internetbanking

 

  1. Poštovou poukážkou  - úhrada stravného do 20. dňa v mesiaci, ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa strava uhrádza.

         Platby na Máj  –   poštovou poukážkou, alebo cez

                                        internetbanking

 

         Internát raňajky             0,71 x 19    - 13,49 €

         Internát obedy               1,19 x 19     - 22,61 €

         Internát spolu                                     36,10 €

        

          Obedy  – 11 - 15 r.        1,09 x 19    -  20,71 €

                         15 – 19 r.        1,19 x 19    -  22,61 €

                        

                        Zamestnanci    0,93 x 19    -  17,67 €

                        Cudzí               2,46 x 19    -  46,74 €

                        HN                   0,09 x 19    -    1,71 €

 

 

  Poštové poukážky si môžete vyzdvihnúť v kancelárii Školskej  

  jedálne  v čase od 11.30 hod. – do 14.45 hod.

 

  1. Bezhotovostne – zadaním trvalého príkazu z Vášho účtu na účet školskej jedálne IBAN : SK68 8180 0000 0070 0012 3846 – uskutočňuje sa formou paušálneho preddavku /trvalý príkaz na úhradu obmedzený na čas od augusta do mája /         Výška mesačnej platby stravného je stanovená na sumu         zodpovedajúcu 20 stravných dní a príslušná veková skupina         stravníka.        

 

 Pred uskutočnením 1.bezhotovostnej platby je potrebné vyžiadať si od          vedúcej školskej jedálne variabilný symbol. Termín realizácie platby je  najneskôr do 25. dňa v mesiaci,  ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu,   za ktorý sa strava uhrádza.      

 

         Internát raňajky             0,71 x 20    -  14,20 €

         Internát obedy               1,19 x 20    -  23,80 €

         Internát spolu                                   -  38,00 €

        

          Obedy  – 11 - 15 r.       1,09 x 20    -  21,80 €

                         15 – 19 r.       1,19 x 20    -  23,80 €

                         

                        Zamestnanci    0,93 x 20    -  18,60 €

                        Cudzí              2,46 x 20     -  49,20 €

                        HN                  0,09 x 20     -    1,80 €

 

 

     Uprednostnite možnosť bezhotovostných platieb formou trvalých

     platobných príkazov, je to pre Vás najjednoduchšia forma úhrady.

 

Vyúčtovanie preplatkov sa uskutoční 1 x ročne na účet stravníka.

 

 

  Odhlasovanie  zo stravy :  do 14.45 hod. deň vopred

 

  -  v jedálni pri boxe / počítač/

  -  telefonicky  na č. t. 041/4334581 / deň vopred /

  -  prostredníctvom internetu  na stránke www.strava.cz – treba požiadať

     o prístup vedúcu ŠJ