Úvodná stránka

Gymcadca EDUPage

MOODLE

Student's Portal

 

Platba za stravné na marec 2016

15február 2016

Preplatky, ktoré vzniknú stravníkovi z odhlásenia stravy sa prenášajú do nasledujúceho mesiaca a prihlasujú sa z nich obedy alebo raňajky v nasledujúcom mesiaci. Stravník, ktorý nechodí na stravu sa musí odhlasovať inak má z preplatkov prihlásené raňajky, alebo obedy.

  1. Bezhotovostne – zadaním trvalého príkazu z Vášho účtu na účet školskej jedálne IBAN : SK68 8180 0000 0070 0012 3846 – uskutočňuje sa formou paušálneho preddavku /trvalý príkaz na úhradu obmedzený na čas od augusta do mája/. Výška mesačnej platby stravného je stanovená na sumu zodpovedajúcu 20 stravných dní a príslušnej vekovej skupine stravníka.
  2. Bezhotovostne -  cez internetbanking
  3. Poštovou poukážkou  - úhrada stravného do 20. dňa v mesiaci, ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa strava uhrádza. Poštové poukážky si môžete vyzdvihnúť v kancelárii Školskej jedálne v čase od 11.30 hod. – do 14.45 hod.

Platby na marec

Poštovou poukážkou alebo cez internetbanking

Internát

raňajky

0,71x 15

10,65 €

obedy

1,19 x 15

17,85 €

spolu

-

28,50 €

Obedy

11 - 15 r.

1,09 x 15

16,35 €

15 – 19 r.

1,19 x 15

17,85 €

Zamestnanci

0,93 x 15

13,95 €

Cudzí

2,46 x 15

36,90 €

HN

0,09 x 15

1,35 €

Trvalým príkazom

Internát

raňajky

0,71x 20

14,20 €

obedy

1,19 x 20

23,80 €

spolu

-

38,00 €

Obedy

11 - 15 r.

1,09 x 20

21,80 €

15 – 19 r.

1,19 x 20

23,80 €

Zamestnanci

0,93 x 20

18,60 €

Cudzí

2,46 x 20

49,20 €

HN

0,09 x 20

1,80 €

Uprednostnite možnosť bezhotovostných platieb formou trvalých platobných príkazov, je to pre Vás najjednoduchšia forma úhrady.

Pred uskutočnením 1.bezhotovostnej platby je potrebné vyžiadať si od vedúcej školskej jedálne variabilný symbol. Termín realizácie platby je  najneskôr do 20. dňa v mesiaci,  ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa strava uhrádza.

Vyúčtovanie preplatkov sa uskutoční 1 x ročne na účet stravníka.

Odhlasovanie  zo stravy: do 14.45 hod. deň vopred, a to

  • v jedálni pri boxe / počítač/
  • telefonicky  na č. t. 041/4334581 / deň vopred /
  • prostredníctvom internetu  na stránke www.strava.cz – treba požiadať o prístup vedúcu ŠJ.