Úvodná stránka

Gymcadca EDUPage

MOODLE

Student's Portal

 

Platba za stravné na Október 2014

17september 2014

 1. Bezhotovostne – zadaním trvalého príkazu z Vášho účtu na účet školskej jedálne IBAN : SK68 8180 0000 0070 0012 3846 – uskutočňuje sa formou paušálneho preddavku /trvalý príkaz na úhradu obmedzený na čas od augusta do mája /

  Výška mesačnej platby stravného je stanovená na sumu zodpovedajúcu 20 stravných dní a príslušná veková skupina stravníka.

  Pred uskutočnením 1.bezhotovostnej platby je potrebné vyžiadať si od vedúcej školskej jedálne variabilný symbol. Termín realizácie platby je najneskôr do 25. dňa v mesiaci, ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa strava uhrádza.

  • Internát raňajky 0,71x 20 - 14,20 €
  • Internát obedy 1,19 x 20 - 23,80 €
  • Internát spolu - 38,00 €
  • Obedy – 11 - 15 r. 1,09 x 20 - 21,80 €
  • 15 – 19 r. 1,19 x 20 - 23,80 €
  • Zamestnanci 0,93 x 20 - 18,60 €
  • Cudzí 2,46 x 20 - 49,20 €
  • HN 0,09 x 20 - 1,80 €
 2. Bezhotovostne - cez internetbanking
 3. Poštovou poukážkou - úhrada stravného do 20. dňa v mesiaci, ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa strava uhrádza.

Platby na Október – poštovou poukážkou, alebo cez internetbanking

 • Internát raňajky 0,71x 21 - 14,91 €
 • Internát obedy 1,19 x 21 - 24,99 €
 • Internát spolu - 39,90 €
 • Obedy – 11 - 15 r. 1,09 x 21 - 22,89 €
 • 15 – 19 r. 1,19 x 21 - 24,99 €
 • Zamestnanci 0,93 x 21 - 19,53 €
 • Cudzí 2,46 x 21 - 51,66 €
 • HN 0,09 x 21 - 1,89 €

Poštové poukážky si môžete vyzdvihnúť v kancelárii Školskej jedálne v čase od 11.15 hod. – do 14.45 hod.

Pozor na platby za Október :

Kto zaplatí platbu v septembri na október a nechodí ešte na stravu, obedy mu budú prihlásené po nabehnutí platby a to môže byť už v septembri, preto si stravník musí sledovať, odkedy má prihlásené obedy.

Uprednostnite možnosť bezhotovostných platieb formou trvalých platobných príkazov, je to pre Vás najjednoduchšia forma úhrady.

Vyúčtovanie preplatkov sa uskutoční 1 x ročne na účet stravníka.

Odhlasovanie zo stravy :

 • do 14.45 hod. deň vopred
 • v jedálni pri boxe / počítač/
 • telefonicky na č. t. 041/4334581 / deň vopred /
 • prostredníctvom internetu na stránke www.strava.cz – treba požiadať o prístup vedúcu ŠJ

 Kto si ešte nevyzdvihol preplatky zo starého programu za predchádzajúce obdobie, môže tak urobiť v čase od 11.15 – 14.45 hod. v kancelárii Školskej jedálne . Preplatky sa neprenášajú do nového programu.