Úvodná stránka

Gymcadca EDUPage

MOODLE

Student's Portal

 

Platba za stravné na september 2015

12august 2015

V školskej jedálni je nainštalovaný elektronický systém výdaja a objednávania stravy  s využitím identifikačných čipov, autobusových kariet, ktoré nahradili stravné lístky, a tieto je potrebné identifikovať v kancelárii Školskej jedálne.

Kto ešte nemá identifikované autobusové  karty, kúpené čipy, alebo nemá šeky na platby stravného môže tak urobiť v čase /ide hlavne o nových stravníkov/:

 • od  17.8.2015 - do 20.8.2015 v kancelárii školy v čase od 9.30 – 11.30 hod.  
 • od  24.8.2015 - do 28.8. 2015 v kancelárii škols. jedálne  od 10.00 –12.00 hod.
 • a od 2.9.2015 v kancelárii Školskej jedálne.

Šeky na platbu stravného je potrebné si vyzdvihnúť skôr spolu s prideleným variabilným symbolom, bez ktorého nebude platba za stravné  priradená.

Žiadame budúcich prvákov, aby tak urobili čo najskôr, aby mali zaplatené obedy a nemali problémy s obedmi  prvé dni mesiaca.

 

Platba za stravné

Výška mesačnej platby stravného je stanovená na sumu zodpovedajúcu 20 stravných dní a príslušná veková skupina stravníka.

Pred uskutočnením 1.bezhotovostnej platby je potrebné vyžiadať si od vedúcej školskej jedálne variabilný symbol. Termín realizácie platby je najneskôr do 20. dňa v mesiaci,  ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa strava uhrádza.

Platba na September 2015:

 1. Bezhotovostne – zadaním trvalého príkazu z Vášho účtu na účet školskej jedálne IBAN : SK68 8180 0000 0070 0012 3846 – uskutočňuje sa formou paušálneho preddavku /trvalý príkaz na úhradu obmedzený na čas od augusta do mája/

  Internát

  raňajky

  0,71x 19

  13,49 €

  obedy

  1,19 x 19

  22,61 €

  spolu

  -

  36,10 €

  Obedy

  11 - 15 r.

  1,09 x 19

  20,71 €

  15 – 19 r.

  1,19 x 19

  22,61 €

  Zamestnanci

  0,93 x 20

  18,60 €

  Cudzí

  2,46 x 19

  46,74 €

  HN

  0,09 x 19

  1,71 €

 2. Bezhotovostne -  cez internetbanking
 3. Poštovou poukážkou  - úhrada stravného do 20. dňa v mesiaci, ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa strava uhrádza.

Uprednostnite možnosť bezhotovostných platieb formou trvalých platobných príkazov, je to pre Vás najjednoduchšia forma úhrady.

Vyúčtovanie preplatkov sa uskutoční 1 x ročne na účet stravníka.

Odhlasovanie  zo stravy: do 14.45 hod. deň vopred, a to

 • v jedálni pri boxe / počítač/
 • telefonicky  na č. t. 041/4334581 / deň vopred /
 • prostredníctvom internetu  na stránke www.strava.cz – treba požiadať o prístup vedúcu ŠJ.