Úvodná stránka

Gymcadca EDUPage

MOODLE

Student's Portal

 

Ďalší úspech Moniky Odrobiňákovej

2apríl 2012

Dňa 29.marca 2012 sa na Katolíckej univerzite v Ružomberku konal 2.ročník Študentskej vedeckej konferencie s názvom „Zem je dar“. Prehliadka dobrých nápadov ako pomôcť planéte Zem a ľuďom, ktorí na nej žijú. Konferencia sa konala pod záštitou dekana PF KU doc. PaedDr. Tomáša Jablonského PhD., m. prof. KU. Okrem študentov PF KU sa konferencie zúčastnili aj študenti zo stredných škôl žilinského kraja, ktorí sa na krajskom kole Geografickej olympiády  umiestnili na prvých troch miestach.

 Ciele konferencie:

  1.  Vytvoriť možnosť stretávania mladých ľudí na KU v Ružomberku s pozitívnymi a prospešnými oblasťami záujmu.
  2. Vytvoriť možnosť aktivizovať stredoškolákov v kooperácii so študentskými vedeckými konferenciami na katedrách KU a tak si budovať kvalitných budúcich záujemcov o štúdium.
  3. Vytvoriť súťažné a vzory poskytujúce prostredie pre hľadanie, rozvoj a zapojenie talentov v oblasti vedeckého a pedagogického výskumu a aplikácie poznania v praxi.

 Program konferencie:

  1. Najprv sme sa zúčastnili s prof. PaedDr. Miroslavom Truchlikom na prednáške  prof. RNDr. Petra SPIŠIAKA, CSc.: Rurálne štruktúry Slovenska - minulosť, súčasnosť, perspektívy.
  2. Registrácia
  3. Slávnostné otvorenie Študentskej vedeckej konferencie „Zem je dar“.
  4. Súťažná prehliadka

Súťažiť sme mohli v 5-tich kategóriách:

 A -  Historicko-spoločensky zamerané témy

B -  Prírodovedne zamerané témy

C -  Technicky zamerané témy

D -  Témy zamerané na vzdelávanie a výchovu

E -  Spoločensko-politické problémy súčasného sveta

 Zúčastnila som sa kategórie E – Spoločensko-politické problémy súčasného sveta. Prezentovala som prácu Rómovia -  najdynamickejšia menšina na Slovensku. Moju prácu som musela prispôsobiť konferencii. V mojej komisii som mala napr.  RNDr. Ivanu Tomčíkovú, PhD.. Slávnostné vyhodnotenie a udelenie cien mali všetky kategórie v spoločnej miestnosti. Všetci v miestnosti sme boli netrpezliví a plní očakávania.

 Výsledky Študentskej vedeckej konferencie:

 Kategória E - 1.miesto: Monika Odrobiňáková, 3.B

 Taktiež aj na konferencii sa udeľovali ceny. Získala som knižku Vihorlat a rôzne školské pomôcky.

 Monika Odrobiňáková, 3.B