Úvodná stránka

Gymcadca EDUPage

MOODLE

Student's Portal

 

Európsky učiteľ jazykov roka a Európska značka pre jazyky

30september 2010

EU učiteľ jazykovPrínos škôl a učiteľov v oblasti vyučovania cudzích jazykov dnes 24. septembra 2010 ocenili v Bratislave v rámci iniciatív Európskej komisie Európsky učiteľ jazykov roka a Európska značka pre jazyky.
Spomedzi jazykárov vybrala hodnotiaca komisia v 6. ročníku súťaže učiteľku biológie a chémie v anglickom jazyku Ivanu Zemiakovú z Gymnázia Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci. Certifikát Európska značka pre jazyky získala za projekt v nemeckom jazyku Partnerstvo medzi školami Prievidza - Hartberg  Stredná odborná škola obchodu a služieb v Prievidzi. Rovnaké ocenenie si prevzali aj zástupcovia Súkromnej základnej školy na Starozagorskej ulici v Košiciach za projekt v anglickom jazyku Progresívne prístupy vo výučbe cudzích jazykov.      
Certifikáty, ktoré si ocenení dnes prevzali, podpísala členka Európskej komisie zodpovedná za vzdelávanie, kultúru, viacjazyčnosť a mládež  Androulla Vassiliou a minister školstva, vedy, výskumu a školstva SR (MŠVVaŠ SR) Eugen Jurzyca.  Za MŠVVaŠ SR oceneným pedagógom zablahoželal vedúci služobného úradu Miroslav Siváček, ktorý sa im vo svojom príhovore poďakoval za ich inovatívny prístup k práci a súčasne ocenil zvyšujúcu sa úroveň jazykového vzdelávania na Slovensku.  
     Národným koordinátorom oboch súťaží je SAAIC - Národná agentúra Programu celoživotného vzdelávania pod záštitou MŠVVaŠ SR. Slávnostné odovzdanie certifikátov sa uskutočnilo ako súčasť osláv Európskeho dňa jazykov, ktorý pripadá na 26. septembra. V už tradičnej Uličke jazykov na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave sa návštevníci môžu opäť zoznámiť s činnosťou zahraničných kultúrnych inštitútov, Zastúpenia Európskej komisie v SR či Informačnej kancelárie Rady Európy.

EU učiteľ jazykov

EU učiteľ jazykov

EU učiteľ jazykov

EU učiteľ jazykov

EU učiteľ jazykov

zdroj foto a text: http://www.minedu.sk/index.php?lang=sk&rootId=6954