Úvodná stránka

Gymcadca EDUPage

MOODLE

Student's Portal

 

Hudba doznela, no dôvod na oslavu je stále ...

19február 2013

Novoročný koncert Gymnázia Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci sa už niekoľko rokov radí medzi kultúrne udalosti mesta i regiónu. Novoročný koncert, ktorého každoročná repríza je neopakovateľnou premiérou, vytvára tradíciu, ku pokračovaniu ktorej sa s radosťou hlásime.

V školskom roku 2012/2013 sa naša radosť násobí hrdosťou, ktorá pramení z dôvodov meniacich tradičný koncert na výnimočný. Výnimočný prítomnosťou významných hostí, a výnimočný výročiami, ktorým bol venovaný.

Oslavy 20. výročia otvorenia 8-ročného gymnaziálneho štúdia a 10. výročia otvorenia 5-ročného bilingválneho štúdia v slovensko-anglickej bilingválnej sekcii školy ponúkli možnosť privítať na pôde Gymnázia Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci takých hostí, akými boli  vedúca oddelenia odborných a metodických činností odboru školstva Obvodného úradu v Žiline RNDr. Dana Čuláková, primátor mesta Čadca Ing. Milan Gura,  podpredseda správnej rady Kysuckej kultúrnej nadácie pán ThDr. Ladislav Ostrak, PhDr. Marta Lacková z katedry jazykov Žilinskej univerzity, členky manažérskeho tímu Projektu Gymnázium bilingválne Višegrádskej štvorky v Čadci PhDr. Darina Kostelná a PaedDr. Danica Lauková, riaditeľ partnerskej školy v Českom Tešíne  RNDr.Tomáš Hudec, pani Mária Ščuryová z vydavateľstva Magma, predsedníčka Rady školy  Mgr.Gabriela Chalupková, predsedníčka Rady rodičov Ing.Marta Zajacová a mnohí iní z  rodičov, absolventov a priateľov školy.

Príhovor zástupkyne riaditeľky školy Mgr. Ingrid Mikovčákovej

Novoročný koncert svojím príhovorom otvorila riaditeľka školy, RNDr. Anna Čerchlová, členka manažérskeho tímu Projektu Gymnázium bilingválne Višegrádskej štvorky v Čadci. Hosťom priblížila priekopnícku prácu v oblasti rozvoja nových foriem vzdelávania, ktoré našli priaznivú pôdu pre svoj vznik práve na čadčianskom gymnáziu.  Predstavila školu ocenenú certifikátom Európska značka 2005 za inovačné iniciatívy v jazykovom vzdelávaní ako modernú, v európskom priestore výnimočnú školu, ktorá poskytuje 4-ročné štúdium, od roku 1992 8-ročné štúdium a posledných 10 rokov aj 5-ročné bilingválne vzdelávanie realizované ako slovensko-anglická bilingválna sekcia v rámci Projektu Gymnázium bilingválne Višegrádskej štvorky v Čadci.

Novoročný koncert prezentujúci talenty spomedzi žiakov 4-ročného gymnaziálneho štúdia, 8-ročného gymnaziálneho štúdia i 5-ročného bilingválneho štúdia  školy sa tak stal vhodnou príležitosťou na pozastavenie sa, rekapituláciu i oslavu.

Umelecké slovo, hudba, tanec a spev tu dotvárali legendu, s ktorou sa v poeticko-hudobnom pásme snúbilo stvorenie a poznanie, láska a sen, tajomstvo a zázrak, priateľstvo a radosť. Záverečný aplauz však nepatril len účinkujúcim. Program vyvrcholil obrovským až dojímavým poďakovaním študentov riaditeľke školy.

Novoročný koncert 2013

Čarovný ešte novoročný podvečer v slávnostne vyzdobenej aule školy bol zároveň vernisážou nového kalendára školy, tradične mapujúceho jej školské i mimoškolské aktivity, po ktorej kultúrny program vystriedal neformálny priateľský rozhovor na  recepcii podfarbenej ľudovou hudbou, kde slávnostný večer zavŕšil a duchovný rozmer mu svojím príhovorom dodal ThDr. Ladislav Ostrak.

Príhovor ThDr. Ladislava Ostraka

Mgr. Ingrid Mikovčáková, zást. riaditeľky školy