Úvodná stránka

Gymcadca EDUPage

MOODLE

Student's Portal

 

Krajské kolo geografickej olympiády 2011/2012 - Ružomberok

26marec 2012

Geografická olympiáda (GO) je určená žiakom základných škôl, osemročných gymnázií a stredných škôl so záujmom o geografiu. Organizuje sa v 4 kolách – školskom, okresnom, krajskom a celoštátnom.

 V súčasnosti sa v Geografickej olympiáde na stredných školách vypisujú témy súťažných písomných prác v štyroch kategóriách:

„A“ – Aktuálne problémy z regionálnej geografie sveta (okrem SR)

„B“ – Aktuálne problémy z geografie SR

„C“ – Geoekologické a environmentálne problémy

„D“ – Voľná téma

V školskom roku 2011/2012 som sa rozhodla zapojiť do Geografickej olympiády. Vybrala som si kategóriu „B“ . Z aktuálnych problémov z geografie SR som napísala prácu s názvom „Rómovia – najdynamickejšia menšina na Slovensku“, kde som sa zamerala na výskyt Rómov v oblasti Kysúc. S touto prácou som vyhrala školské a okresné kolo. Konzultantom mojej práce bol PaedDr. Miroslav Truchlik.

Dňa 22.3.2012 sa na Katolíckej univerzite v Ružomberku konalo krajské kolo. Olympiáda sa niesla v príjemnej atmosfére, pretože to bol jej 40. ročník.

Po slávnostnom otvorení sme písali test z geografie. Otázky v testoch si vyžadovali prípravu, ktorá rozširovala vedomostný obzor a samotná účasť v súťaži cibrila sústredenosť a schopnosť zvládať stresové situácie. Potom som dostala Posudok, ktorý zahŕňal formálnu a obsahovú náplň, štruktúru práce, tvorivý prístup, prílohy, použitú literatúru a po jeho prečítaní nasledovala obhajoba práce. Mala som dvoch oponentov práce, ktorí do mňa „hustili“.  Pri obhajobe mojej práce som si pomáhala prezentáciou. Po skvelom obede sa konalo vyhlásenie výsledkov. Všetci v miestnosti sme boli netrpezliví a plní očakávania.

Výsledky krajského kola

Kategória B - 3.miesto: Monika Odrobiňáková, III. B

 Samozrejme, za umiestnenie sú aj ceny! Za 3.miesto som vyhrala reproduktory k PC a SIM card copier. Čím lepšie umiestnenie, tým lepšie ceny!

 Monika Odrobiňáková, III. B

Geografická olympiáda 2011/2012 - diplom Moniky Odrobiňákovej