Úvodná stránka

Gymcadca EDUPage

MOODLE

Student's Portal

 

Vnútorný poriadok pre žiakov Gymnázia Jozefa Miloslava Hurbana

22september 2014

I. časť

Základné ustanovenia

Článok 1

 1. Školský poriadok Gymnázia Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci (ďalej len „školský poriadok“) je vydaný v súlade s § 153 zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 245/2008 Z. z.“) a je záväzný pre žiakov Gymnázia Jozefa Miloslava Hurbana, 17. novembra 1296, 022 01 Čadca (ďalej len „škola“) počas vyučovania a všetkých aktivít organizovaných školou.

II. časť

Práva a povinnosti

Článok 2

Práva a povinnosti žiakov

 1. Žiak má právo na:
  1. bezplatné vzdelanie,
  2. slobodne vyjadrovať svoje názory vo všetkých záležitostiach, ktoré sa ho v súvislosti s výchovno-vzdelávacím procesom dotýkajú. Toto právo však musí rešpektovať práva iných. Žiadny prejav nesmie byť vulgárny ani urážlivý a musí byť v súlade s etickými normami. Žiaci v škole nesmú rozširovať petície a dokumenty, ktoré nesúvisia s činnosťou školy,
  3. individuálny prístup rešpektujúci jeho schopnosti a možnosti, nadanie a zdravotný stav v rozsahu ustanovenom zákonom,
  4. úctu k jeho vierovyznaniu, svetonázoru, národnostnej a etnickej príslušnosti,
  5. poskytovanie poradenstva a služieb spojených s výchovou a vzdelávaním,
  6. výchovu a vzdelávanie v bezpečnom a hygienicky vyhovujúcom prostredí,
  7. organizáciu výchovy a vzdelávania primeranú jeho veku, schopnostiam, záujmom, zdravotnému stavu a v súlade so zásadami psychohygieny,
  8. žiak má právo na odpočinok, preto v čase prázdnin nemôže byť povinne poverený školskými úlohami,
  9. úctu k svojej osobe a zabezpečenie ochrany proti fyzickému a psychickému násiliu,
  10. slobodnú voľbu voliteľných predmetov v súlade so svojimi záujmami a možnosťami školy,
  11. zúčastňovať sa na záujmových aktivitách organizovaných školou v čase mimo vyučovania, prípadne aj organizovať školskú akciu za predpokladu, že táto bude zaradená do plánu činnosti školy,
  12. spravodlivé hodnotenie a klasifikáciu v súlade s Metodickým pokynom č. 21/2011 na hodnotenie a klasifikáciu žiakov stredných škôl,
  13. informácie týkajúce sa jeho výchovno-vzdelávacích výsledkov a na odôvodnenie jeho hodnotenia a klasifikácie,
  14. individuálne vzdelávanie za podmienok ustanovených zákonom,
  15. žiak (alebo zákonný zástupca žiaka) má právo v prípade pochybnosti o správnosti klasifikácie na konci prvého a druhého polroka do troch pracovných dní odo dňa získania výpisu klasifikácie prospechu a správania žiaka za prvý polrok alebo do troch pracovných dní odo dňa vydania vysvedčenia požiadať riaditeľa školy o vykonanie komisionálnej skúšky; ak je vyučujúcim riaditeľ školy, o preskúšanie žiaka možno požiadať príslušný orgán miestnej štátnej správy v školstve.
 2. Žiak je povinný:
  1. neobmedzovať svojím konaním práva ostatných osôb zúčastňujúcich sa výchovy a vzdelávania,
  2. dodržiavať školský poriadok a ďalšie vnútorné predpisy školy,
  3. pravidelne sa zúčastňovať na výchove a vzdelávaní (vrátane triednických hodín) a riadne sa vzdelávať,
  4. konať tak, aby neohrozoval svoje zdravie a bezpečnosť, ako aj zdravie a bezpečnosť ďalších osôb zúčastňujúcich sa na výchove a vzdelávaní,
  5. ctiť si ľudskú dôstojnosť svojich spolužiakov a zamestnancov školy, dodržiavať pravidlá slušného správania (napr. pozdraviť zamestnancov i návštevníkov školy),
  6. rešpektovať pokyny zamestnancov školy, ktoré sú v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, vnútornými predpismi školy a dobrými mravmi,
  7. na vyučovaní sedieť podľa zasadacieho poriadku určeného triednym učiteľom, prípadne vyučujúcim daného predmetu,
  8. zaznamenávať všetky dôvody svojej neprítomnosti v škole výlučne v študentskom preukaze a bezodkladne ich predložiť triednemu učiteľovi,
  9. oznámiť(ak je plnoletý) škole/triednemu učiteľovi bez zbytočného odkladu (zvyčajne telefonicky) príčinu svojej neprítomnosti na výchove a vzdelávaní v škole,
  10. po príchode do školy sa prezuť v šatni do zdravotne bezpečnej obuvi a byť prezutý počas celého vyučovania, obuv a oblečenie zamknúť do šatňovej skrinky,
  11. mať vypnuté všetky osobné elektronické zariadenia (napr. mobilný telefón, tablet, notebook, prehrávač a pod.) počas vyučovania,
  12. používať informačné a komunikačné technológie, internet a akékoľvek elektronické zariadenia počas vyučovania len so súhlasom vyučujúceho daného predmetu,
  13. rešpektovať zákaz zhotovovania foto, audio a video záznamov v školskom areáli a na akciách realizovaných školou bez predchádzajúceho súhlasu kompetentnej osoby (napr. organizátor akcie, vedenie školy, vyučujúci danej hodiny a pod.),
  14. dodržiavať „Pravidlá používania internetu v škole“.

Článok 3

Práva a povinnosti zákonných zástupcov

 1. Zákonný zástupca žiaka má právo:
  1. žiadať, aby sa v rámci výchovy a vzdelávania v škole poskytovali žiakom informácie a vedomosti objektívne v súlade so súčasným poznaním sveta a v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania podľa zákona,
  2. oboznámiť sa so školským vzdelávacím programom a školským poriadkom,
  3. byť informovaný o výchovno-vzdelávacích výsledkoch svojho dieťaťa a na ochranu týchto informácií pred zverejnením,
  4. na poskytnutie poradenských služieb vo výchove a vzdelávaní svojho dieťaťa,
  5. zúčastňovať sa výchovy a vzdelávania po predchádzajúcom súhlase riaditeľky školy,
  6. vyjadrovať sa k výchovno-vzdelávacej činnosti školy prostredníctvom orgánov školskej samosprávy, voliť a byť volený do rady školy a podieľať sa na jej činnosti,
  7. v prípade pochybností o správnosti klasifikácie žiadať (do troch pracovných dní po vydaní vysvedčenia) o komisionálne preskúšanie a byť prítomný na komisionálnom preskúšaní svojho dieťaťa po predchádzajúcom súhlase riaditeľa školy.
 2. Zákonný zástupca žiaka je povinný:
  1. vytvoriť pre dieťa podmienky na prípravu na vzdelávanie v škole a na plnenie školských povinností a zabezpečiť jeho pravidelnú dochádzku na vyučovanie,
  2. podieľať sa na výchove a vzdelávaní dieťaťa a robiť preň len to najlepšie (Dohovor o právach dieťaťa, článok 18),
  3. informovať školu o všetkých podstatných okolnostiach, ktoré majú vplyv na výchovu a vzdelávanie žiaka (napr. o zmene zdravotnej spôsobilosti),
  4. vytvoriť pre dieťa podmienky na prípravu na vzdelávanie v škole a na plnenie školských povinností a zabezpečiť jeho pravidelnú dochádzku na vyučovanie,
  5. dodržiavať podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu svojho dieťaťa určené školským poriadkom,
  6. dbať na sociálne a kultúrne zázemie dieťaťa a rešpektovať jeho špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby,
  7. informovať školu o zmene zdravotnej spôsobilosti jeho dieťaťa, jeho zdravotných problémoch alebo iných závažných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na priebeh výchovy a vzdelávania,
  8. nahradiť škodu, ktorú žiak úmyselne zavinil,
  9. oznámiť škole/triednemu učiteľovi bez zbytočného odkladu (zvyčajne telefonicky) príčinu neprítomnosti žiaka na výchove a vzdelávaní v škole,
  10. poskytnúť škole na spracovanie v súlade so zákonom č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov svoje meno a priezvisko, adresu, a telefónny kontakt, (po prípadnom rozvode manželstva predložiť kópiu súdneho rozhodnutia o zverení dieťaťa do jeho starostlivosti) a nasledovné osobné údaje dieťaťa:
   1. meno a priezvisko
   2. dátum a miesto narodenia
   3. bydlisko
   4. rodné číslo
   5. štátna príslušnosť
   6. národnosť

III. časť

Prevádzka a vnútorný režim školy

Článok 4

Organizácia vyučovania

 1. Žiaci prichádzajú na vyučovanie včas, upravení v súlade s hygienickými požiadavkami. Na kultúrne a spoločenské podujatia a maturitné skúšky prichádzajú v spoločenskom oblečení.
 2. Školskú budovu otvára školník o 7.00 hod., v prípade potreby sa žiak pri vstupe preukazuje žiackym preukazom.
 3. Žiak môže mať v jednom dni bez obedňajšej prestávky najviac 6 výnimočne 7 vyučovacích hodín. Obedňajšia prestávka pre každého žiaka, ktorý má 8. vyučovaciu hodinu je 35 min. a je určená rozvrhom hodín. Začiatok vyučovania, vyučovacie hodiny a prestávky sú upravené takto:

Riadne vyučovanie

vyučovacia hodina

od

do

Prestávka

od - do

dĺžka (v min.)

1.

08:00

08:45

08:45 - 08:55

10

2.

08:55

09:40

09:40 - 09:50

10

3.

09:50

10:35

10:35 - 10:55

20

4.

10:55

11:40

11:40 - 11:50

10

5.

11:50

12:35

12:35 - 12:45

10

6.

12:45

13:30

13:30 - 13:40

10

7.

13:40

14:25

14:25 - 15:00

35

8.

15:00

15:45

 

 

 

 

 

 

 

 1. Žiaci prechádzajú do odborných učební cez prestávku. Na vyučovanie v odborných učebniach žiaci čakajú vyučujúceho pred učebňou.
 2. Za priaznivého počasia cez veľkú prestávku môžu žiaci vychádzať na školský pozemok.
 3. Voľné hodiny využívajú žiaci na prípravu na vyučovanie. Zdržiavajú sa v priestoroch školy, ktoré sú na to vyhradené, správajú sa disciplinovane, aby nerušili vyučovací proces, čo kontroluje určený zamestnanec školy.
 4. Na obed žiakov je vyčlenený čas po vyučovaní alebo cez obedňajšiu prestávku po 7. vyučovanej hodine. Prestávka na obed sa považuje za prerušenie vyučovania, v tomto čase škola neberie zodpovednosť za žiakov, ktorí opustia priestory školy.
 5. Triedne podujatia po skončení vyučovania (napr. nácvik kultúrnych programov) sa môžu organizovať so súhlasom riaditeľky školy a len s dozorom učiteľa.
 6. Športové a iné podujatia v telocvični sa môžu po vyučovaní konať len so súhlasom riaditeľky školy a len s dozorom učiteľa. Za prístup do areálu školy a zamykanie vchodu je zodpovedný určený učiteľ.
 7. Odborné exkurzie zahrnuté v časovo-tematických sa organizujú v súlade s plánom exkurzií schváleným riaditeľkou školy. Školské výlety sa môžu organizovať jeden raz v školskom roku a trvajú najviac dva vyučovacie dni.

Článok 5

Dochádzka do školy

 1. Účasť na vyučovaní je pre žiakov povinná. Žiak je povinný dochádzať do školy pravidelne a včas podľa rozvrhu hodín najneskôr 10 minút pred prvou vyučovacou hodinou a zúčastňovať sa na vyučovaní všetkých povinných a voliteľných vyučovacích predmetov, ktoré si zvolil a nepovinných vyučovacích predmetov, ktoré si zvolil.
 2. Prítomnosť žiaka kontroluje učiteľ hneď na začiatku vyučovacej hodiny. Neskorý príchod žiaka na vyučovanie vyrušuje učiteľa i žiakov pri práci a štúdiu, a preto je považovaný za nevhodný. Ospravedlnenie neskorého príchodu žiaka na vyučovaciu hodinu je v kompetencii triedneho učiteľa.

Článok 6

Neprítomnosť žiaka na vyučovaní

 1. Na evidenciu prítomnosti žiaka na vyučovaní a pre sprehľadnenie a zjednodušenie komunikácie s rodičmi škola žiakovi vydá žiacky preukaz, ktorý obsahuje meno žiaka, fotografiu žiaka, názov, adresu a pečiatku školy, meno triedneho učiteľa, označenie triedy, školský rok. Žiakom, ktorí dovŕšili 18 rokov a žiakom maturitného ročníka škola vydá žiacky preukaz s rovnakými údajmi.
 2. Žiacky preukaz slúži na zapisovanie žiadosti rodičov o uvoľnenie žiaka z vyučovania, o ospravedlnenie neprítomnosti žiaka na vyučovaní a na potvrdenia lekára na ospravedlnenie neprítomnosti žiaka.
 3. Počas vyučovania môže neplnoletý žiak opustiť budovu školy len na základe žiadosti zákonného zástupcu žiaka zapísanej v žiackom preukaze, plnoletý žiak na jeho požiadanie, čo mu triedny učiteľ potvrdí podpisom v žiackom preukaze. V prípade neprítomnosti triedneho učiteľa, žiak si vyžiada písomný súhlas vyučujúceho nasledujúcej hodiny alebo zastupujúceho triedneho učiteľa.
 4. Žiak pri odchode zo školy ukáže žiacky preukaz školníčke školy. Školníčka zaznamená meno odchádzajúceho žiaka a čas jeho odchodu zo školy do dokumentácie na to určenej. Triedny učiteľ si v nej môže overiť absenciu žiakov triedy.
 5. Ak sa žiak v čase vyučovania zúčastní aktivít organizovaných školou alebo reprezentuje školu, jeho neprítomnosť na vyučovaní sa zaznamenáva v triednej knihe, ale nezapočítava sa do jeho celkovej absencie.
 6. Učiteľ, ktorý pripravuje žiaka na reprezentáciu školy môže dohodnúť s triednym učiteľom uvoľnenie žiaka na 1 deň pred súťažou (na prípravu na súťaž) a 1 deň po súťaži v prípade neskorého návratu.
 7. Neprítomnosť na vyučovaní nemusí byť ospravedlnená, ak triedny učiteľ neuzná dôvody alebo spôsob ospravedlnenia.
 8. Absencia na vyučovacej hodine dlhšia ako 20 minút sa považuje za absenciu na celej vyučovacej hodiny. Tri absencie na vyučovacej hodine kratšie ako 20 minút sa považujú za absenciu na jednej celej vyučovacej hodine. Toto platí aj pre neospravedlnenú absenciu.

Článok 7

Ospravedlňovanie neprítomnosti žiaka na vyučovaní

 1. Neprítomnosť žiaka na vyučovaní kontroluje a eviduje triedny učiteľ.
 2. Ospravedlňovanie vopred známej neprítomnosti na vyučovaní
  1. Každú neprítomnosť žiaka na vyučovaní, ktorá je vopred známa alebo plánovaná, ospravedlňuje zákonný zástupca žiaka alebo plnoletý žiak sám vopred písomne. Inak je neprítomnosť považovaná za neospravedlnenú.
  2. Žiak nemôže opustiť školu počas vyučovania bez toho, aby sa na ďalších vyučovacích hodinách v danom dni ospravedlnil. Neprítomnosť na jednotlivých vyučovacích hodinách sa nedá dodatočne ospravedlniť.
  3. O uvoľnenie žiaka z vyučovania
   1. počas jednej alebo dvoch vyučovacích hodín žiada zákonný zástupca žiaka alebo žiak (ak je plnoletý) vyučujúceho príslušného predmetu,
   2. na tri vyučovacie hodiny až dva vyučovacie dni žiada zákonný zástupca žiaka alebo žiak (ak je plnoletý) triedneho učiteľa,
   3. na viac ako dva dni žiada zákonný zástupca žiaka alebo žiak (ak je plnoletý) riaditeľku školy, resp. poverenú zástup. riaditeľky školy, písomne.
 3. Ospravedlňovanie neúčasti na vyučovaní z nepredvídateľných dôvodov
  1. Ak sa žiak nemôže zúčastniť na výchove a vzdelávaní v škole zákonný zástupca alebo plnoletý žiak je povinný oznámiť škole (triednemu učiteľovi alebo na sekretariát školy) jeho neprítomnosť bez zbytočného odkladu (§144 školského zákona). Neprítomnosť žiaka, ktorá trvá najviac 3 po sebe nasledujúce vyučovacie dni, ospravedlňuje zákonný zástupca alebo plnoletý žiak. Vo výnimočných prípadoch môže škola vyžadovať lekárske potvrdenie alebo iný doklad potvrdzujúci odôvodnenosť neprítomnosti (§144 školského zákona).
  2. Pri návrate na vyučovanie je neplnoletý žiak povinný predložiť triednemu učiteľovi ospravedlnenie podpísané zákonným zástupcom do dvoch dní od návratu na vyučovanie. Plnoletý žiak sa písomne ospravedlní sám. Ak v stanovenej lehote žiak alebo rodič absenciu neospravedlní, považuje sa absencia za neospravedlnenú.
  3. Ak neprítomnosť z dôvodu ochorenia trvá dlhšie ako 3 po sebe nasledujúce vyučovacie dni, žiak alebo jeho zákonný zástupca predloží triednemu učiteľovi potvrdenie od lekára.
 4. Neospravedlnená absencia u školopovinných žiakov
  1. Triedny učiteľ po vykázaní neospravedlnenej absencie už od 1 hodiny oboznámi rodičov. O danej skutočnosti triedny učiteľ informuje na najbližšej pedagogickej rade.
  2. Pri neospravedlnenej absencii 7 vyučovacích hodín alebo jedného súvislého dňa oznámi túto skutočnosť triedny učiteľ výchovnej poradkyni. Výchovná poradkyňa pozve zákonného zástupcu žiaka na pohovor. O danej skutočnosti triedny učiteľ informuje na najbližšej pedagogickej rade.
  3. 15 hodín neospravedlnenej neúčasti žiaka na vyučovaní v jednom mesiaci sa považuje za zanedbávanie plnenia povinnej školskej dochádzky pre účely zastavenia prídavku na dieťa zákonnému zástupcovi a počet 60 hodín v jednom mesiaci neospravedlnenej neúčasti žiaka na vyučovaní sa považuje za zanedbávanie plnenia školskej dochádzky pre účely podnetu na začatie priestupkového konania v zmysle platnej legislatívy.
  4. Neospravedlnená absencia 15 vyučovacích hodín v jednom mesiaci sa považuje za zanedbávanie plnenia povinnej školskej dochádzky pre účely zastavenia prídavku na dieťa zákonnému zástupcovi. Triedny učiteľ oznámi túto skutočnosť výchovnej poradkyni. Výchovná poradkyňa písomne oznámi absenciu úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.
  5. Neospravedlnená absencia 60 vyučovacích hodín sa považuje za zanedbávanie plnenia školskej dochádzky pre účely podnetu na začatie priestupkového konania v zmysle platnej legislatívy. Riaditeľka školy na podnet výchovnej poradkyne začne voči zákonným zástupcom priestupkové konanie.
  6. Pri neospravedlnenej absencii 100 vyučovacích hodín podá riaditeľka školy trestné oznámenie na zákonných zástupcov žiaka.

Článok 8

Opatrenia vo výchove

 1. Opatrenia vo výchove stanovuje zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a školský zákon č. 245/2008 (§ 58).
 2. Za vzorné správanie, vzorné plnenie povinností, mimoriadny prejav aktivity a iniciatívy, dlhodobú svedomitú prácu, výrazne prosociálne správanie, ktoré pozitívne ovplyvňuje sociálnu klímu v triede a v škole a záslužný alebo statočný čin, možno žiakovi udeliť pochvalu alebo iné ocenenie.
 3. Pochvalu alebo iné ocenenie udeľuje žiakovi triedny učiteľ alebo riaditeľ.
 4. Návrhy na udelenie pochvaly alebo iného ocenenia sa prerokujú v pedagogickej rade. Pochvala alebo iné ocenenie sa udeľuje spravidla na zhromaždení triedy alebo školy.
 5. Na posilnenie disciplíny, za menej závažné, závažnejšie alebo opakované previnenia voči školskému poriadku, zásadám spolunažívania, ľudským právam, mravným normám spoločnosti alebo ak žiak narúša činnosť kolektívu, možno žiakovi uložiť napomenutie alebo pokarhanie nasledovne:
  1. napomenutie od triedneho učiteľa,
  2. pokarhanie od triedneho učiteľa,
  3. pokarhanie od riaditeľa.
 6. Ak žiak splnil povinnú školskú dochádzku, možno mu uložiť za závažné alebo opakované previnenia voči školskému poriadku, zásadám spolunažívania, ľudským právam alebo mravným normám spoločnosti
  1. podmienečné vylúčenie zo štúdia,
  2. vylúčenie zo štúdia.
 7. Žiakovi je možné uložiť opatrenia vo výchove po prerokovaní v pedagogickej rade do dvoch mesiacov odo dňa, keď sa o previnení žiaka dozvedel pedagogický zamestnanec školy, najneskôr však do jedného roka odo dňa, keď sa žiak previnenia dopustil. Za jedno previnenie sa ukladá len jedno opatrenie vo výchove.
 8. Pred uložením opatrenia vo výchove treba previnenie žiaka objektívne prešetriť. Podľa potreby, najmä pri posudzovaní závažného alebo opakovaného previnenia, sa na jeho prerokovanie za účasti žiaka prizve zákonný zástupca žiaka, prípadne i delegovaný zástupca rady školy.
 9. Napomenutie a pokarhanie sa oznamuje žiakovi spravidla pred kolektívom triedy alebo školy.
 10. V rozhodnutí o podmienečnom vylúčení zo štúdia určí riaditeľ skúšobnú lehotu, a to najdlhšie na jeden rok. Ak sa podmienečne vylúčený žiak v skúšobnej lehote osvedčil, riaditeľ upustí od vylúčenia. Ak sa žiak v tejto lehote dopustí ďalšieho závažného previnenia, riaditeľ žiaka vylúči zo štúdia.
 11. Proti rozhodnutiu riaditeľa o pokarhaní a podmienečnom vylúčení zo štúdia sa nedá odvolať.
 12. Pri neospravedlnenej absencii môže triedny učiteľ navrhnúť niektoré z výchovných opatrení a žiak môže byť hodnotený zníženou známkou zo správania v súvislosti s okolnosťami, za akých k neospravedlnenej absencii došlo. Pri neospravedlnenej absencii vyššej ako 10 vyučovacích hodín za polrok sa žiak zvyčajne klasifikuje zo správania stupňom 2, a vyššej ako 20 neospravedlnených hodín stupňom 3.
 13. Ak žiak svojím správaním a agresivitou ohrozuje bezpečnosť a zdravie ostatných žiakov, ostatných účastníkov výchovy a vzdelávania alebo narúša výchovu a vzdelávanie do takej miery, že znemožňuje ostatných účastníkov výchovy a vzdelávania vzdelávanie, riaditeľ školy alebo školského zariadenia, okrem špeciálnych výchovných zariadení, môže použiť ochranné opatrenia, ktorým je okamžité vylúčenie žiaka z výchovy a vzdelávania, umiestnením žiaka do samostatnej miestnosti za prítomnosti pedagogického zamestnanca. Zainteresovaný pedagóg bezodkladne privolá zákonného zástupcu, zdravotnú pomoc, policajný zbor, danú skutočnosť oznámi vedeniu školy. Ochranné opatrenia slúžia na upokojenie žiaka. O dôvodoch a priebehu ochranného opatrenia vyhotoví poverený zamestnanec školy alebo školského zariadenia písomný záznam. (§ 58 školského zákona).
 14. Opatrenie vo výchove sa zaznamenáva do katalógového listu žiaka. Opatrenie vo výchove udelené, resp. uložené neplnoletému žiakovi oznamuje výchovný poradca zákonnému zástupcovi žiaka preukázateľným spôsobom.
 15. Za porušenie školského poriadku sa považuje aj spáchanie priestupku alebo trestného činu (na základe právoplatného rozhodnutia).

Článok 9

Hodnotenie a klasifikácia

 1. Hodnotenia a klasifikáciu žiakov určuje Metodický pokyn č. 21/2011 na hodnotenie a klasifikáciu žiakov stredných škôl vydaný MŠVVaŠ SR účinný od 1. mája 2011.
 2. Súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu na strednej škole je systematické hodnotenie žiaka. Predmetom hodnotenia je úroveň dosiahnutých vedomostí a zručností podľa platných učebných osnov a vzdelávacích štandardov. Hodnotenie a klasifikácia preukázaného výkonu žiaka v príslušnom predmete nemôže byť znížená na základe správania žiaka.
 3. Žiak má právo
  1. vedieť, čo sa bude hodnotiť a akým spôsobom,
  2. dozvedieť sa výsledok každého hodnotenia,
  3. na objektívne hodnotenie.
 4. Vo výchovno-vzdelávacom procese sa uskutočňuje priebežná a súhrnná klasifikácia. Priebežná klasifikácia sa uplatňuje pri hodnotení čiastkových výsledkov a prejavov žiaka. Súhrnná klasifikácia sa vykonáva na konci každého polroka.
 5. Pri hodnotení, priebežnej i súhrnnej klasifikácii sa uplatňuje primeraná náročnosť a pedagogický takt voči žiakovi, jeho výkony sa hodnotia komplexne, berie sa do úvahy vynaložené úsilie žiaka a v plnej miere sa rešpektujú jeho ľudské práva. Hodnotenie sa považuje za akt objektívnej spätnej väzby, motivačný a výchovný prostriedok, ako aj prostriedok pozitívneho podporovania zdravého seba obrazu žiaka.
 6. V záujme poskytnutia objektívnej spätnej väzby a poukázania na rozvojové možnosti žiaka v danej oblasti učiteľ pri písomných prácach doplní klasifikáciu známkou o slovný komentár, v ktorom vysvetlí nedostatky a zdôrazní pozitíva písomnej práce.
 7. Podklady na hodnotenie a klasifikáciu výchovno-vzdelávacích výsledkov žiaka získava učiteľ najmä týmito metódami, formami a prostriedkami:
  1. sledovaním stupňa rozvoja individuálnych osobnostných predpokladov a talentu,
  2. sústavným sledovaním výkonov žiaka a jeho pripravenosti na vyučovanie,
  3. rôznymi druhmi skúšok (písomné, ústne, grafické, praktické, pohybové), didaktickými testami,
  4. analýzou výsledkov rôznych činností žiaka, vrátane aplikovania osobných a sociálnych kompetencií pri činnosti a jeho prosociálneho správania,
  5. konzultáciami s ostatnými pedagogickými zamestnancami a podľa potreby aj s výchovným poradcom, alebo odbornými zamestnancami pedagogicko-psychologických či špeciálnopedagogických poradní,
  6. rozhovormi so žiakom a zákonnými zástupcami žiaka.
 8. Metódy, formy a prostriedky hodnotenia ako i časový plán sú súčasťou ročných tematických plánov. Stanovuje ich učiteľ každého predmetu po dohode v predmetovej komisii.
 9. Učiteľ vedie evidenciu o každej klasifikácii žiaka v klasifikačnom hárku. V priebehu školského roka zaznamenáva výsledky žiaka a jeho prejavy najmä preto, aby mohol žiakovi poskytovať spätnú väzbu a usmerňovať výchovno-vzdelávací postup žiaka v zmysle jeho možností rozvoja a informovať zákonných zástupcov žiaka.
 10. Žiak by mal byť v priebehu polroka vyskúšaný z jedného vyučovacieho predmetu s hodinovou dotáciou jedna hodina týždenne minimálne dvakrát, z toho aspoň raz ústne. Z vyučovacieho predmetu s hodinovou dotáciou vyššou ako jedna hodina týždenne by mal byť žiak v priebehu polroka vyskúšaný minimálne trikrát, z toho aspoň raz ústne.
 11. Učiteľ oznámi žiakovi výsledok každého hodnotenia a klasifikácie. Po ústnom vyskúšaní oznámi učiteľ výsledok hodnotenia ihneď. Výsledky hodnotenia písomných skúšok a prác aj praktických činností oznámi žiakovi a predloží k nahliadnutiu najneskôr do 14 dní.
 12. Počet kontrolných písomných prác stanovujú učebné osnovy. Jednotlivé druhy písomných skúšok rozvrhne učiteľ rovnomerne na celý školský rok, aby sa nadmerne nehromadili v určitých obdobiach. Termín kontrolnej písomnej práce učiteľ konzultuje s triednym učiteľom, ktorý koordinuje plán skúšania. V jednom dni môžu žiaci písať len jednu skúšku uvedeného druhu.
 13. Pri určovaní stupňa prospechu v jednotlivých predmetoch na konci klasifikačného obdobia sa hodnotí kvalita práce a učebné výsledky, ktoré žiak dosiahol počas celého klasifikačného obdobia. Pritom sa prihliada na systematickosť v práci žiaka, na jeho prejavované osobné a sociálne kompetencie ako je zodpovednosť, snaha, iniciatíva, ochota a schopnosť spolupracovať, a to počas celého klasifikačného obdobia. Stupeň prospechu sa neurčuje na základe priemeru známok získaných v danom klasifikačnom období, prihliada sa k dôležitosti a váhe jednotlivých známok. Rovnako sa zohľadňuje prítomnosť žiaka na vyučovaní, vo vzťahu k možnosti získať a preukázať jednotlivé kompetencie, osobitne na predmetoch, ktoré vyžadujú komunikáciu, praktické cvičenia,...
 14. Primerané ciele predmetu sa zvyčajne nedajú dosiahnuť pri absencii nad 25 % odučených vyučovacích hodín v danom predmete a žiak by mal byť hodnotený stupňom nedostatočný.
 15. Na základe odporúčania pedagogickej rady riaditeľ školy môže zmierniť tvrdosť tohto hodnotenia nariadením komisionálnej skúšky.
 16. V prípade, že žiak síce vykáže absenciu na vyučovaní vyššiu ako 25%, ale svojou usilovnosťou vymeškané učivo dobehne, po dohode s učiteľom absolvuje predpísané výstupy predmetu, učiteľ žiaka riadne hodnotí na konci príslušného klasifikačného obdobia.
 17. Ak nemožno žiaka vyskúšať a klasifikovať v riadnom termíne v prvom polroku, žiak sa za prvý polrok neklasifikuje; riaditeľka školy určí na jeho vyskúšanie a klasifikovanie náhradný termín, a to spravidla tak, aby sa klasifikácia mohla uskutočniť najneskôr do dvoch mesiacov po skončení prvého polroka.
 18. Ak nemožno žiaka vyskúšať a klasifikovať v riadnom termíne v druhom polroku, žiak je skúšaný aj klasifikovaný za toto obdobie spravidla v poslednom týždni augusta a v dňoch určených riaditeľkou školy.
 19. Ak žiak alebo zákonný zástupca žiaka požiada o preskúšanie žiaka riaditeľ školy určí termín tak, aby sa skúška uskutočnila bezprostredne po požiadaní, najneskôr do 15. februára za 1. polrok a do 15. júla za 2. polrok.
 20. Ak žiak má na konci druhého polroka prospech nedostatočný najviac z dvoch povinných vyučovacích predmetov, môže jeho zákonný zástupca alebo on osobne (ak je plnoletý) písomne požiadať riaditeľku školy a na základe jej rozhodnutia vykonať z týchto predmetov opravnú skúšku.
 21. Ak bol žiak na konci druhého polroka hodnotený stupňom prospechu nedostatočný alebo dosiahol neuspokojivé výsledky z viac ako dvoch povinných vyučovacích predmetov môže zákonný zástupca žiaka alebo plnoletý žiak sám písomne požiadať o povolenie opakovať ročník. Opakovať ročník môže žiak na základe rozhodnutia vydaného riaditeľkou školy.
 22. Podmienkou pre absolvovanie povinne voliteľného predmetu etická a náboženská výchova je pravidelná účasť žiaka na vyučovaní. V prípade absencie na týchto hodinách vyššej ako 25% žiak spracuje tému určenú vyučujúcim predmetu a prezentuje ju na vyučovacej hodine.

Článok 10

Prerušenie štúdia a absolvovanie časti štúdia v zahraničí

 1. Žiakovi, ktorý splnil povinnú školskú dochádzku, môže riaditeľka školy na žiadosť jeho zákonného zástupcu alebo na jeho vlastnú žiadosť plnoletého žiaka povoliť prerušenie štúdia najviac na tri roky. Riaditeľka školy na základe žiadosti žiačky alebo jej zákonného zástupcu preruší štúdium pre tehotenstvo a materstvo alebo žiačke povolí štúdium podľa individuálneho učebného plánu.
 2. Na žiadosť zákonného zástupcu žiaka alebo na vlastnú žiadosť plnoletého žiaka môže riaditeľka školy po posúdení učebných plánov a prerokovaní v pedagogickej rade povoliť absolvovať časť štúdia na obdobnej škole v zahraničí. Štúdium v zahraničí môže povoliť aj opakovane, ale vtedy len po úspešnom ukončení ročníka. V prípade potreby uloží žiakovi povinnosť vykonať skúšky najviac z troch predmetov, pričom rozdielová skúška z vyučovacieho jazyka je povinná.

Článok 11

Individuálne štúdium nadaných žiakov

 1. Riaditeľ školy umožní na žiadosť žiaka, a ak ide o neplnoletého so súhlasom zákonného zástupcu, mimoriadne nadanému a talentovanému žiakovi prípravu a vykonanie skúšok podľa individuálneho študijného plánu.

IV. časť

Článok 12

Žiacka samospráva

 1. Vo vzťahu k vedeniu školy záujmy žiakov zastupuje žiacka školská rada, ktorá sa riadi svojím štatútom a tvoria ju zástupcovia jednotlivých tried, jej prostredníctvom majú žiaci možnosť ovplyvňovať život školy a podieľať sa na tvorbe vnútorných predpisov školy. Koordinátorkou žiackej školskej rady je výchovná poradkyňa. V triedach sa môže vytvoriť spravidla trojčlenná samospráva, ktorá riadi život triedy a vystupuje ako hovorca záujmov triedy.

V. Časť

Ochrana majetku

Článok 13

Ochrana majetku žiaka

 1. Žiak nenosí do školy veci, ktoré nesúvisia s vyučovaním, väčšie sumy peňazí a cenné predmety. Za stratu peňazí a cenných vecí sa neposkytuje náhrada.
 2. Odcudzenie vecí žiak nahlási ihneď triednemu učiteľovi, v prípade jeho neprítomnosti na sekretariáte školy. Vlastníctvo odcudzenej veci je povinný preukázať.
 3. Nájdené osobné veci žiakov sa ukladajú na sekretariáte alebo školníčky.

Článok 14

Podmienky nakladania s majetkom školy

 1. Žiak je povinný šetriť školské zariadenie, šetrne nakladať s energiou, vodou a učebnými pomôckami. Ak svojou nedbanlivosťou alebo úmyselne spôsobí vecnú škodu škole, spolužiakom, zamestnancom školy alebo iným osobám v škole, musí ju odstrániť alebo nahradiť.
 2. Všetky učebnice, ktoré žiak dostáva každoročne bezplatne, je povinný chrániť pred poškodením a na konci školského roka vrátiť.
 3. Zistené havárie a poškodenia majetku žiak hlási sekretariáte školy, resp. školníčky.

Článok 15

Povinnosti týždenníkov

 1. Triedny učiteľ určuje každý týždeň dvom žiakom triedy službu týždenníkov. Žiaci, ktorých triedny učiteľ poverí službou týždenníkov, vykonávajú týždennícke práce podľa organizačných pokynov triedneho učiteľa a ostatných vyučujúcich. Rozpis týždenníckych služieb bude zverejnený v každej triede vhodným spôsobom.
 2. Týždenníci sú povinní:
  1. dozerať na poriadok a čistotu v triede, dbať o šetrenie elektrickou energiou a vodou, cez prestávky vyvetrať triedu otvorením okien,
  2. zabezpečiť pred každou vyučovacou hodinou umytie tabule, kriedu alebo fixy na písanie na tabuľu, podľa potreby a pokynov vyučujúcich aj pomôcky na vyučovanie,
  3. pred zazvonením zistiť chýbajúcich žiakov triedy a na začiatku každej hodiny vyučujúcemu nahlásiť mená neprítomných žiakov,
  4. v prípade meškania vyučujúceho na hodinu (10 minút) nahlásiť jeho neprítomnosť vedeniu školy,
  5. dbať o to, aby učebňa po vyučovaní zostala v poriadku – vyložené stoličky, zatvorené okná, zotrená tabuľa, zhasnuté svetlá, zatvorená voda, smeti v koši, v prípade separovaného odpadu v nádobách na triedený odpad,
  6. nahlásiť akékoľvek poškodenie inventáru učebne, stien, okien alebo iného zariadenia vyučujúcemu, triednemu učiteľovi, prípadne vedeniu školy.
  7. nosiť triednu knihu na delené hodiny.

VI. časť

Bezpečnosť a ochrana zdravia

Článok 16

Bezpečnosť žiakov a ochrana ich zdravia

 1. Žiaci sú povinní dodržiavať predpisy a pokyny školy o bezpečnosti a ochrane zdravia a požiarnej ochrane, s ktorými boli oboznámení preukázateľným spôsobom na začiatku školského roka a pred konaním aktivít organizovaných mimo budovy školy.
 2. Počas vyučovania žiak nesmie svojvoľne opustiť budovu školy, v prípade porušenia tohto zákazu škola neberie zodpovednosť za bezpečnosť žiaka.
 3. V záujme ochrany zdravia a bezpečnosti žiakov je zabezpečený pedagogický dozor počas celého vyučovania a počas školských akcií.
 4. Žiaci, ktorí sa stravujú v školskej jedálni, v čase obedňajšej prestávky určenej rozvrhom dbajú pri individuálnom presune tam i späť na dodržiavanie pravidiel cestnej premávky. V školskej jedálni sa žiak riadi pokynmi pedagogického dozoru.
 5. Žiakom je v celom areáli školy a pri činnostiach organizovaných školou zakázané fajčiť a požívať alkohol, prípadne iné škodlivé a návykové látky. Do školy a na školské akcie nie je dovolené nosiť predmety a látky nebezpečné pre zdravie a život.
 6. V záujme ochrany zdravia a života je žiak povinný nahlásiť prítomnosť návykových látok v škole a osoby pod ich vplyvom. Zistené prípady bude škola riešiť s rodičmi, prípadne odborníkmi z oblasti zdravotníctva a policajným zborom.
 7. Úrazy žiakov sa riadne evidujú a registrujú poverenou osobou. Žiaci sú povinní hlásiť neodkladne každý úraz alebo nebezpečnú udalosť a ublíženie na zdraví, ku ktorému došlo počas vyučovania a mimoškolských aktivít organizovaných školou dozor konajúcemu pedagogickému zamestnancovi. Ak to žiakovi zdravotný stav nedovoľuje, urobí to jeho spolužiak. O každom úraze sa spisuje záznam, ku ktorému sa vyjadruje a podpisuje ho zákonný zástupca žiaka.
 8. Žiak má ochraňovať všetky pozitívne hodnoty v škole a zároveň musí byť chránený školou od zastrašovania, vydierania, šikanovania a iných foriem násilia, preto žiaci nesmú byť ľahostajní k akejkoľvek forme psychického a fyzického šikanovania a ponižovania seba alebo svojich spolužiakov. Pri zistení prejavov takéhoto správania bezodkladne prípad oznámia triednemu učiteľovi alebo výchovnému poradcovi. Všetky prejavy takéhoto negatívneho správania budú oznamované zákonným zástupcom žiaka, prípadne policajnému zboru a prísne trestané.
 9. Školské lekárničky sú na sekretariáte školy, v kabinete chémie, v kabinete biológie, v kabinete fyziky, v telocvičniach, v kancelárii zástupkyne bilingválnej sekcie a v školskom internáte.
 10. Žiakom nie je povolené používať v škole rýchlovarné kanvice.
 11. Žiakom nie je povolené dobíjanie vlastných elektronických zariadení v priestoroch školy.
 12. Žiaci majú zakázané nosiť do školy veci nesúvisiace s výchovno-vzdelávacím procesom.