Úvodná stránka

Gymcadca EDUPage

MOODLE

Student's Portal

 

Zásady ochrany pred požiarmi pre žiakov Gymnázia Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci

I.          Pravidlá prevencie v predchádzaní požiarom – žiaci sú povinní

 1. vo všetkých objektoch a priestoroch školy sa správať tak, aby nezapríčinili vznik požiaru,
 2. dodržiavať Vnútorný poriadok pre žiakov GJMH,
 3. v prípade vzniku požiaru riadiť sa požiarno-poplachovou smernicou,
 4. pri práci s horľavými látkami v laboratóriách postupovať podľa pokynov vyučujúceho a prísne dodržiavať pravidlá bezpečnosti pri práci,
 5. udržiavať v dobrom stave obsluhované zariadenia, prístroje, pomôcky,
 6. udržiavať čistotu a poriadok v učebniach, laboratóriách a ostatných priestoroch školy,
 7. po skončení práce alebo vyučovacej hodiny vypnúť všetky používané elektrické, plynové a iné tepelné spotrebiče,
 8. dodržiavať všetky nariadenia a plniť opatrenia určené na zabezpečenie účinnej prevencie vzniku požiaru vo vyučovacom procese,
 9. nedotýkať sa prístupných živých častí elektrických zariadení pod napätím,
 10. nepoužívať zariadenia, ktoré sú viditeľne poškodené, okamžite na ne upozorniť vyučujúceho,
 11. po skončení vyučovania vypnúť svietidlá, elektrické spotrebiče, zavrieť prívody plynových spotrebičov, a pod.)
 12. v záujme predchádzania vzniku požiaru informovať vyučujúcich o akýchkoľvek zistených závadách v zmysle požiarnej ochrany,
 13. podriaďovať sa nariadeniam požiarnej hliadky školy uvedenej na verejných výveskách na chodbách školy.

II.         Postup pri ohlasovaní požiaru a privolaní pomoci

 1. každý kto spozoruje požiar, sa ho pokúsi uhasiť dostupnými hasiacimi prostriedkami,
 2. ak požiar nemôže sám uhasiť, vyhlási požiarny poplach zvolaním HORÍ a ohlási miesto požiaru do ohlasovne požiaru, do kancelárie školy (je označená tabuľkou OHLASOVŇA POŽIAROV) alebo na vrátnici školy,
 3. v prípade vyhlásenia požiarneho poplachu sa zamestnanci školy a žiaci riadia textovým a grafickým požiarno-evakuačným plánom, ktorý je vyvesený na chodbách školy,
 4. na ohlasovanie požiaru (ale aj úrazu, násilného činu, vlámania, krádeže) používame jednotné číslo Integrovaného záchranného systému 112,
 5. volajúci sa predstaví, povie odkiaľ volá, z akého telefónneho čísla (ak ho pozná), oznámi čo horí a opíše rozsah požiaru, (opíše poranenie osoby, miesto vlámania, čo bolo ukradnuté),
 6. pri likvidácii požiaru sa zamestnanci školy a žiaci riadia sa pokynmi veliteľa požiarnej jednotky a dbajú na to, aby neprekážali pri zásahu,
 7. podľa požiarneho evakuačného plánu sa zhromaždia pred školou mimo dosahu požiaru a privolanej požiarnej techniky.

III.        Je prísne zakázané

 1. fajčiť a manipulovať s otvoreným ohňom vo všetkých priestoroch školy (§ 7 zákona č. 406/ 2009 Z. z.), 
 2. pohybovať sa v priestoroch, ktoré sú označené zákazom vstupu nepovolaným osobám,
 3. zatarasovať prístup k ručným hasiacim prístrojom, hydrantom, uzáverom plynu, vody a elektrickým rozvodným zariadeniam alebo bez povolenia vyučujúcich s nimi manipulovať,
 4. bezdôvodne manipulovať s tlačidlovými hlásičmi EPS (elektrickej požiarnej signalizácie) alebo ich úmyselne aktivovať,
 5. poškodzovať tabuľky a vývesky s informáciami o požiarnej ochrane.

 

Použité právne predpisy:

 1. Zákon NR SR č.199/ 2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 2. Zákon NR SR č. 406/ 2009 Z. z., §7, o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov