Pozor - 30.4.2020 sa v materiáloch na stránke ministerstva niektoré časti doplnili a spresnili. Dnes (29.4.2020) zverejnilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Rozhodnutie o termínoch, organizácii a hodnotení prijímania na vzdelávanie v stredných školách v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020 (ďalej len Rozhodnutie) - rozkliknutím sa dostanete ku všetkým dôležitým informáciám. .

Na jeho základe zostaví naša škola nové kritériá prijímacích skúšok pre štvorročnú a päťročnú bilingválnu formu štúdia a zverejní ich do 7. mája 2020.

Z rozhodnutia vyplývajú tieto základné fakty o prijímacích skúškach (je to len výťah z textu, odporúčame si prejsť celým Rozhodnutím a pripojenými materiálmi):

 • Prijímacie konanie do prvého ročníka štvorročných a päťročných vzdelávacích programov sa koná od 19. mája 2020 do 30. júna 2020.
 • Prijímacie skúšky nebudú mať prezenčnú formu (čiže žiadne testy riešené v škole alebo online) - výsledok sa vypočíta na základe nasledujúcich kritérií:
  1. študijné výsledky
   • zo slovenského jazyka a literatúry a matematiky za 8. a 9. ročník (30.4.2020 - pridané aj pravidlo pre žiakov podávajúcich prihlášku z ôsmeho ročníka: "v prípade žiakov, ktorí sú v 8. ročníku, z koncoročnej klasifikácie zo 7. ročníka a z polročnej klasifikácie z 8. ročníka")
   • 3 profilové predmety určené strednou školou,
   • maximálne 5 doplnkových predmetov.
    Presné vzorce pre výpočet počtu bodov sú v Rozhodnutí.
  2. prospech - ak žiak dosiahol v posledných troch školských rokoch vzdelávania stupeň 1 - výborný zo všetkých predmetov, do celkového hodnotenie sa započíta 5 bodov za každý školský rok,
  3. ďalšie kritériá podľa profilácie strednej školy - predmetové olympiády z vybraných predmetov, športové súťaže alebo výkonnosť, umelecký výkon, celonárodné a medzinárodné umiestnenia, jedno vlastné kritérium strednej školy,
 • Postupové kritériá pre prípad rovnakého počtu bodov
  1. Podľa § 67 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bude prednostne prijatý uchádzač, ktorý má podľa rozhodnutia posudkovej komisie sociálneho zabezpečenia zmenenú pracovnú schopnosť,
  2. získal väčší počet bodov za bod č. 3 Ďalšie kritéria,
  3. dosiahol väčší počet z určeného profilového predmetu školy.

Vzhľadom na určené kritériá odporúčame uchádzačom a ich rodičom, aby doposlali diplomy

 • o účasti na vedomostných súťažiach špecifikovaných v bode 3.1 prílohy č. 2 Rozhodnutia (okresné, krajské, celoslovenské, medzinárodné kolo),
 • o účasti na športových súťažiach a tých súťažiach, ktoré nie sú vymenované v bode 3.1 prílohy č. 2 Rozhodnutia (celoslovenské a medzinárodné kolo).

Naša stránka používa cookies. Ak sa chcete o nich dozvedieť viac a prípadne aj ako ich odstrániť, prečítajte si zásady používania cookies..

Akceptujem cookies z tejto webovej lokality. Súhlasím.