Výsledky prijímacieho konania po prvom kole bývajú zverejnené na výveske školy a na webovom sídle školy. Oficiálne výsledky spolu s rozhodnutím dostane každý uchádzač písomne. Žiaci majú právo podať prihlášky na dve stredné školy, resp. dva odbory tej istej školy (okrem odborov, ktoré vyžadujú talentové skúšky). Následný postup sa preto môže líšiť.

Prvou možnosťou je, že uchádzač bol úspešný na oboch prijímacích skúškach. V takom prípade sa musí rozhodnúť, na ktorej škole, resp. odbore bude študovať a toto potvrdiť písomne zápisom. Druhej škole by mal čo najskôr nahlásiť, že neakceptuje ponuku na prijatie. Tým uvoľní svoje miesto a pomôže menej úspešným uchádzačom, ktorí sa ocitli tzv. „pod čiarou“ - na uvoľnené miesto môže byť prijatý uchádzač , ktorý bol úspešný pri prijímacom konaní, no pôvodne naň nevyšlo miesto limitované tzv. plánom výkonov.

Ďalšou možnosťou je, že uchádzač bol prijatý len na jednu z dvoch škôl, resp. odborov. Ak má o štúdium na nej záujem, tak sa na vybranú strednú školu v určenom termíne zapíše. Ak bol prijatý na školu, ktorú mal len v zálohe môže, podať odvolanie na školu, na ktorú nebol prijatý a dúfať, že pri posúvaní čiary sa dostane medzi prijatých. V takom prípade musí zrušiť zápis na škole, na ktorú bol prijatý a zapísať sa na školu, na ktorú bol prijatý v rámci odvolacieho konania.

Môže nastať aj situácia, že uchádzač nebol prijatý ani na jednu strednú školu. Ak prijímacie skúšky urobil  úspešne a nebol prijatý pre nedostatok miesta, môže zákonný zástupca uchádzača podať odvolanie v lehote do piatich dní odo dňa doručenia rozhodnutia. V škole sa totiž postupne uvoľňujú miesta po prijatých uchádzačoch, ktorí si vybrali inú školu, respektíve zrušili zápis. Odvolanie sa adresuje riaditeľovi strednej školy a podáva sa v lehote do piatich dní odo dňa doručenia rozhodnutia. Ak sa uchádzač proti neprijatiu neodvolá, považuje sa to za súhlas s neprijatím a prijímacie konanie je pre neho ukončené.

Len uchádzač, ktorý nebol prijatý ani po odvolaní na žiadnu strednú školu, môže podať prihlášku na štúdium v druhom kole (na strednú školu, ktorá organizuje 2. kolo prijímacích skúšok).

Tento text má len informatívny charakter a nepredstavuje právne záväzný dokument

Naša stránka používa cookies. Ak sa chcete o nich dozvedieť viac a prípadne aj ako ich odstrániť, prečítajte si zásady používania cookies..

Akceptujem cookies z tejto webovej lokality. Súhlasím.