Kritériá prijímacích skúšok pre prijatie uchádzačov o štúdium pre školský rok 2018/2019 v súlade s ustanoveniami zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

7902 J  gymnázium OSEMROČNÉ ŠTÚDIUM

 1. Všetci uchádzači o štúdium konajú prijímacie skúšky.
 2. Uchádzači môžu na prijímacích skúškach získať maximálne 50 bodov za výsledky prijímacích skúšok (25 bodov zo SJL a 25 bodov z MAT).
 3. K bodovému zisku za prijímacie skúšky môžu žiaci získať bonus:
  1. 6 bodov - ak počas štúdia na ZŠ (druhý polrok aprvý polrok 5. ročníka spolu) dosiahli priemerný prospech do 1,00 vrátane
  2. 4 body - ak počas štúdia na ZŠ (druhý polrok a prvý polrok 5. ročníka spolu) dosiahli priemerný prospech do 1,1 vrátane
  3. 2 body - ak počas štúdia na ZŠ (druhý polrok a prvý polrok 5. ročníka spolu) dosiahli priemerný prospech do 1,3 vrátane
  4. 5 bodov - ak počas štúdia na ZŠ ( a 5. ročník ) boli víťazmi (1., 2. a 3. miesto)   vedomostných súťaží* okresného alebo krajského kola; maximálny zisk bodov za súťaže je 10 bodov

  * Vedomostnými súťažami sú iba jazykové, matematické a  prírodovedné súťaže

 4. Pri rovnosti súčtu bodov bude prednostne prijatý uchádzač:
  1. so zmenenou pracovnou schopnosťou pred uchádzačmi, ktorí rovnako vyhovujú kritériám prijímacieho konania (§ 67 ods. 3 cit. zákona), príslušné doklady je zákonný zástupca povinný doložiť s prihláškou na štúdium, inak nebudú akceptované;
  2. s vyšším súčtom bodov dosiahnutých z prijímacích skúšok;
  3. ktorý dosiahol lepšie výsledky vo vedomostných súťažiach.
 5. Prijímacia skúška
  1. Prijímacia skúška sa koná 14. mája 2018 (1. termín) a 17. mája 2018 (2. termín) z predmetov matematika a slovenský jazyk a literatúra.
  2. písomná skúška z matematiky trvá 60 minút,
  3. písomná skúška zo slovenského jazyka a literatúry trvá 60 minút.
 6. Úspešní uchádzači na prijímacej skúške budú zoradení podľa získaného najvyššieho súčtu bodov. Prijatých môže byť najviac 28 uchádzačov. Prijatí budú uchádzači, ktorí vyhoveli kritériám a ich počet neprevyšuje stanovený počet miest. Nebudí prijatí tí uchádzači, ktorí nevyhoveli kritériám úspešného vykonania prijímacej skúšky (nezískali viac ako 5 bodov z matematiky a slovenského jazyka a literatúry) a uchádzači, ktorí sa umiestnili na mieste, ktoré prevyšuje stanovený počet miest.
 7. Pre žiakov so zdravotným znevýhodnením sa forma prijímacej skúšky určí s prihliadnutím na ich zdravotné znevýhodnenie (§ 65 ods. 2 cit. zákona) na základe vyjadrenia Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie. Príslušné doklady je zákonný zástupca povinný doložiť s prihláškou na štúdium, inak nebudú akceptované.
 8. Ak sa prijatý uchádzač nezapíše na štúdium v určenom termíne, rozhodnutie, ktorým bol uchádzač prijatý na štúdium na strednej škole, je neplatné.
 9. Dokladom o umiestnení v súťaži je originál diplomu alebo jeho kópia overená základnou školou a priložená k prihláške na štúdium.

V Čadci dňa 24.01.2018

Mgr. Ingrid Mikovčáková
riaditeľka školy

Naša stránka používa cookies. Ak sa chcete o nich dozvedieť viac a prípadne aj ako ich odstrániť, prečítajte si zásady používania cookies..

Akceptujem cookies z tejto webovej lokality. Súhlasím.