1. Wi-Fi sieť umožňuje prístup k internetovým službám prostredníctvom bezdrôtového pripojenia do počítačovej siete nachádzajúcej sa v budovách školy a jej blízkom okolí.
 2. Wi-Fi sieť smú používať len zamestnanci a žiaci Gymnázia Jozefa Miloslava Hurbana.
 3. Prístupové informácie nesmie používateľ poskytnúť neoprávneným osobám.
 4. Škola nemá povinnosť poskytnúť služby Wi-Fi siete a môže aktívne brániť používaniu jednotlivcovi alebo skupine užívateľov.
 5. Škola nezodpovedá za prípadnú stratu, poškodenie alebo zneužitie používateľských údajov ani pripojených zariadení.
 6. Škola má právo monitorovať činnosť jednotlivých používateľov siete.
 7. Používatelia nesmú používať Wi-Fi sieť pre činnosti, ktoré:
  1. porušujú práva duševného vlastníctva
  2. môžu viesť k zneužitiu siete pre komerčnú, náboženskú alebo rasovú agitáciu, prípadne pre iné aktivity, ktoré sú v rozpore s platnou legislatívou SR
  3. vedú k akejkoľvek manipulácií s objektmi, súbormi a www stránkami, ktoré obsahujú tematiku erotickú, pornografickú, nacistickú, propagujúcu násilie, vedúcu k hanobeniu národnosti, rasy a presvedčenia
  4. obmedzujú súkromie používateľov, a to aj v prípadoch, kedy používatelia svoje údaje explicitne nechránia
  5.  ničia integritu informácií uložených na počítačoch a ostatných častiach siete
  6. umožňujú získať neoprávnený prístup ku zdrojom pripojeným k sieti alebo súvisia s odpočúvaním sieťovej prevádzky
  7. nepriaznivo pôsobia na prevádzku siete alebo jej jednotlivých služieb, bránia používateľom v prístupe k týmto službám, ohrozujú činnosť siete alebo nadmerne obmedzujú  jej výkon či plytvajú kapacitou siete
  8. umožnia prevádzkovať akékoľvek serverové aplikácie na pripojenom zariadení bez súhlasu správcu siete (www server, ftp server, herný server a pod.)
 8. Porušenie týchto pravidiel bude považované za porušenie Školského poriadku, podľa ktorého  môže byť žiak postihnutý výchovným opatrením až po vylúčenie zo štúdia.

Mgr. Ingrid  Mikovčáková
riaditeľka školy

 

Školský vzdelávací program

PDF Školský vzdelávací program Gymnázia Jozefa Miloslava Hurbana (3163 kB) s aktualizáciami platnými od školského roku 2023/2024

Ďalšie dokumenty školy

PDF

Školský poriadok Gymnázia Jozefa Miloslava Hurbana (platný od školského roku 2023/2024)

PDF

Komisionálne skúšky

PDF

Vnútorný metodický pokyn o postupe pri oslobodení od povinnej telesnej a športovej výchovy a telesnej výchovy a zaradení žiaka do zdravotnej telesnej výchovy

Link

Dokumenty internátu

Správy

PDF

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Gymnázia Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci za školský rok 2021/2022

PDF

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Gymnázia Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci za školský rok 2020/2021
Príloha č. 1
Príloha č. 2

PDF

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Gymnázia Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci za školský rok 2019/2020

PDF

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Gymnázia Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci za školský rok 2018/2019

PDF

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Gymnázia Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci za školský rok 2017/2018

PDF

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Gymnázia Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci za školský rok 2016/2017

PDF

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Gymnázia Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci za školský rok 2015/2016

Naša stránka používa cookies. Ak sa chcete o nich dozvedieť viac a prípadne aj ako ich odstrániť, prečítajte si zásady používania cookies..

Akceptujem cookies z tejto webovej lokality. Súhlasím.