1. Wi-Fi sieť umožňuje prístup k internetovým službám prostredníctvom bezdrôtového pripojenia do počítačovej siete nachádzajúcej sa v budovách školy a jej blízkom okolí.
 2. Wi-Fi sieť smú používať len zamestnanci a žiaci Gymnázia Jozefa Miloslava Hurbana.
 3. Prístupové informácie nesmie používateľ poskytnúť neoprávneným osobám.
 4. Škola nemá povinnosť poskytnúť služby Wi-Fi siete a môže aktívne brániť používaniu jednotlivcovi alebo skupine užívateľov.
 5. Škola nezodpovedá za prípadnú stratu, poškodenie alebo zneužitie používateľských údajov ani pripojených zariadení.
 6. Škola má právo monitorovať činnosť jednotlivých používateľov siete.
 7. Používatelia nesmú používať Wi-Fi sieť pre činnosti, ktoré:
  1. porušujú práva duševného vlastníctva
  2. môžu viesť k zneužitiu siete pre komerčnú, náboženskú alebo rasovú agitáciu, prípadne pre iné aktivity, ktoré sú v rozpore s platnou legislatívou SR
  3. vedú k akejkoľvek manipulácií s objektmi, súbormi a www stránkami, ktoré obsahujú tematiku erotickú, pornografickú, nacistickú, propagujúcu násilie, vedúcu k hanobeniu národnosti, rasy a presvedčenia
  4. obmedzujú súkromie používateľov, a to aj v prípadoch, kedy používatelia svoje údaje explicitne nechránia
  5.  ničia integritu informácií uložených na počítačoch a ostatných častiach siete
  6. umožňujú získať neoprávnený prístup ku zdrojom pripojeným k sieti alebo súvisia s odpočúvaním sieťovej prevádzky
  7. nepriaznivo pôsobia na prevádzku siete alebo jej jednotlivých služieb, bránia používateľom v prístupe k týmto službám, ohrozujú činnosť siete alebo nadmerne obmedzujú  jej výkon či plytvajú kapacitou siete
  8. umožnia prevádzkovať akékoľvek serverové aplikácie na pripojenom zariadení bez súhlasu správcu siete (www server, ftp server, herný server a pod.)
 8. Porušenie týchto pravidiel bude považované za porušenie Školského poriadku, podľa ktorého  môže byť žiak postihnutý výchovným opatrením až po vylúčenie zo štúdia.

Mgr. Ingrid  Mikovčáková
riaditeľka školy

 

Naša stránka používa cookies. Ak sa chcete o nich dozvedieť viac a prípadne aj ako ich odstrániť, prečítajte si zásady používania cookies..

Akceptujem cookies z tejto webovej lokality. Súhlasím.