Milí žiaci, dávame vám k dispozícii aktuálny zoznam krúžkov, ktoré môžu byť otvorené tento školský rok. Ak máte o niektorý z ich záujem, môžete naň prispieť odovzdaním vzdelávacieho poukazu, ktorý ste dostali od svojich triednych učiteľov. Poukaz by ste mali odovzdať do 30. septembra 2016 - ceruzkou na zadnú stranu uveďte názov krúžku, ktorý plánujete navštevovať.

Číslo Meno a priezvisko Názov krúžku
1. Babušík Dušan Internetový klub
2. Babušík Dušan Stolný tenis
3. Fides Anton Kalokagatia
4. Fides Anton Strelecký krúžok
5. Harvaníková Jana Zmaturuj z angličtiny
6. Jurga Lukáš Biologické praktiká
7. Jurga Lukáš Geologický krúžok
8. Körmendyová Eva Aplikovaná chémia-výpočty
9. Körmendyová Eva Chémia na prijímacie skúšky
10. Kubalová Eva Art-fórum
11. Nemcová Alena Tvorivé písanie
12. Nemcová Alena Žurnalistický krúžok
13. Ondruška Roman Florbal – junior
14. Ondruška Roman Florbal – senior
15. Ondruška Roman Basketbal
16. Pagáčová Kristína Francúzština pre všetkých
17. Patyková Michala Easy English (3.-4.roč.)
18. Poláčková Eva Čítame anglickú literatúru
19. Poláčková Eva Dejiny vo filme
20. Rovňaníková Mária Fyzika – príprava na VŠ
21 Rovňaníková Mária Matematický krúžok
22 Sekáčová Anna Internet pre každého
23. Slaziníková Vlasta Matematika hrou
.24. Straková Zuzana Biologická olympiáda
25. Straková Zuzana Zážitkové čítanie v knižnici
26. Štrbáková Mária Klub FRJ pre pokročilých
27. Švancár Slavomír Bedminton
28. Švancár Slavomír Futsal
29. Truchlík Miroslav Geografia hrou
30. Truchlík Miroslav Tvorivá dielňa
31. Vagáňová Tatiana Spevácky zbor
32. Zatloukalová Rebecca Hovoríme anglicky
33. Chmúrová Beáta Klub nemeckého jazyka
34. Hnidková Mária Po nemecky s úsmevom
35. Kocifajová Danka Klub angličtinárov