Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 150 ods. 8 a § 161k zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov určil termíny a organizáciu internej časti maturitnej skúšky v stredných školách (ďalej len Rozhodnutie o termínoch a organizácii MS 2020).

Celý text aj s prílohami nájdete na stránkach ministerstva.

Sumár najdôležitejších častí:

Vyučovanie

 • Vyučovanie sa pre posledné ročníky v stredných školách končí 7. mája 2020.

Administratívna podoba skúšky

 • Interná časť maturitnej skúšky (okrem dobrovoľných predmetov) sa vykonáva administratívne = t.j. hodnotenie v predmete internej časti maturitnej skúšky sa získa ako aritmetický priemer známok z tohto predmetu alebo skupiny príbuzných predmetov. Do aritmetického priemeru známok sa započítajú koncoročné známky zo všetkých ročníkov a polročné známky z posledných dvoch ročníkov. V osemročnom vzdelávacom programe sa do aritmetického priemeru známok započítajú koncoročné známky z posledných štyroch ročníkov a polročné známky z posledných dvoch ročníkov.
 • Výsledné známky sprístupní škola plnoletému žiakovi alebo zákonnému zástupcovi neplnoletého žiaka do 12. mája 2020.
 • Ak plnoletý žiak alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka do 15. mája 2020 nevyjadrí svoj nesúhlas s výslednou známkou z niektorého predmetu internej časti maturitnej skúšky, stredná škola vystaví žiakovi maturitné vysvedčenie.
 • Ak plnoletý žiak alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka nesúhlasí s výslednou známkou z niektorého predmetu maturitnej skúšky a do 15. mája 2020 písomne oznámi nesúhlas strednej škole, žiak vykoná internú časť maturitnej skúšky.
 • Pri dobrovoľnom predmete si žiak musí vybrať, či zo skúšky odstúpi alebo ju vykoná podľa bodu 11 Rozhodnutia o termínoch a organizácii MS 2020. Známka sa administratívne neurčuje.

Interná časť maturitnej skúšky podľa bodu 11 Rozhodnutia o termínoch a organizácii MS 2020

 • Je určená žiakom, ktorí
  • nesúhlasia so známkou získanou z priemerov,
  • alebo chcú absolovať maturitnú skúšku z dobrovoľného predmetu.
 • Interná časť maturitnej skúšky je neverejná a môže sa konať aj dištančne (pomocou videokonferencie).
 • Žiak vykoná internú časť maturitnej skúšky zo všetkých predmetov spravidla v jeden deň, najviac však v priebehu dvoch pracovných dní.

Externá časť maturitnej skúšky z cudzieho jazyka

Žiak, ktorý má záujem vykonať externú časť maturitnej skúšky z cudzieho jazyka, postupuje nasledovne:

 1. Žiak sa prihlási na externú časť maturitnej skúšky do 30. júna 2020 na strednej škole, na ktorej vykonal maturitnú skúšku.
 2. Externá časť maturitnej skúšky z cudzieho jazyka sa koná 4. septembra 2020.
 3. Ak žiak z externej časti maturitnej skúšky získa úspešnosť viac ako 33 %, škola na žiadosť žiaka vydá potvrdenie o výsledku externej časti maturitnej skúšky z cudzieho jazyka.

Ako zmaturujem

Zdroj textu a infografiky: Rozhodnutie o termínoch a organizácii internej časti maturitnej skúšky v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020

Naša stránka používa cookies. Ak sa chcete o nich dozvedieť viac a prípadne aj ako ich odstrániť, prečítajte si zásady používania cookies..

Akceptujem cookies z tejto webovej lokality. Súhlasím.