V pondelok 22. marca 2021 bolo zverejnené Rozhodnutie ministra o termínoch a organizácii internej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2020/2021 (plné znenie uvidíte po kliknutí na odkaz) - ďalej len Rozhodnutie, ktoré upravuje ukončenie štúdia na strednej škole a konanie maturitných skúšok v školskom roku 2020/2021.

Sumár najdôležitejších častí:

Vyučovanie

  • Vyučovanie sa pre posledné ročníky v stredných školách končí 14. mája 2021.

Administratívna podoba skúšky

  • Písomná ani ústna forma maturitnej skúšky z povinných predmetov sa nekoná okrem výnimiek vymenovaných v Rozhodnutí.
  • Interná časť maturitnej skúšky (okrem dobrovoľných predmetov) sa vykonáva administratívne = t.j. hodnotenie v predmete internej časti maturitnej skúšky sa získa ako aritmetický priemer známok z tohto predmetu alebo skupiny príbuzných predmetov. Do aritmetického priemeru známok sa započítajú koncoročné známky zo všetkých ročníkov a polročné známky z posledných dvoch ročníkov. V osemročnom vzdelávacom programe sa do aritmetického priemeru známok započítajú koncoročné známky z posledných štyroch ročníkov a polročné známky z posledných dvoch ročníkov.
  • Predmet cudzí jazyk je hodnotený na jazykovej úrovni, v ktorej bol žiak vzdelávaný v poslednom ročníku. Ak je žiak prihlásený na maturitnú skúšku z cudzieho jazyka na vyššej jazykovej úrovni ako bol vzdelávaný v poslednom ročníku, maturitnú skúšku vykoná postupom podľa bodu 6 Rozhodnutia.
  • Výsledné známky sprístupní škola plnoletému žiakovi alebo zákonnému zástupcovi neplnoletého žiaka do 19. mája 2021.
  • Plnoletý žiak alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka môže do 21. mája 2021 písomne požiadať z niektorého predmetu o vykonanie ústnej formy internej časti maturitnej skúšky postupom podľa bodu 6 Rozhodnutia.
  • Administratívne vykonanie internej časti maturitnej skúšky sa nevzťahuje na predmet dobrovoľnej maturitnej skúšky. Žiadosť o uskutočnenie internej časti maturitnej skúšky z dobrovoľného predmetu môže plnoletý žiak alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka písomným oznámením zrušiť do 30. apríla 2021, inak sa interná časť maturitnej  skúšky z dobrovoľného predmetu vykonáva postupom podľa bodu 6 Rozhodnutia.

Celý text rozhodnutia si môžete tiež stiahnuť ako PDF (verzia zverejnená 22.3.2021, veľkosť 196 kB).

Naša stránka používa cookies. Ak sa chcete o nich dozvedieť viac a prípadne aj ako ich odstrániť, prečítajte si zásady používania cookies..

Akceptujem cookies z tejto webovej lokality. Súhlasím.