Všetci maturanti si do 30. septembra 2020 musia vypísať prihlášku na maturitnú skúšku a odovzdať ju svojmu triednemu učiteľovi. Ak žiak požaduje úľavy umožnené podľa § 14 Vyhlášky č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov, musí k prihláške priložiť žiadosť adresovanú riaditeľke školy, v ktrej špecifikuje zoznam požadovaných úľav a odborný posudok lekára, špeciálneho pedagóga alebo psychológa, ktorý má žiaka vo svojej odbornej starostlivosti.

Do 15. októbra 2020 môže žiak písomne oznámiť triednemu učiteľovi zmenu predmetov alebo spôsobu konania maturitnej skúšky. Po tomto termíne môže (ale nemusí) riaditeľka školy v osobitných prípadoch podľa zákona 245/2008 Z.z. v znení neskroších predpisov povoliť iný termín pre zmenu v prihláške; najneskôr však do 31. januára 2020.

Štvorročné a osemročné štúdium

Na prihlášku uvedú žiaci štvorročného a osemročného štúdia povinne 4 predmety a v prípade záujmu 1 alebo 2 dobrovoľné predmety. Poradie predmetov na prihláške musí spĺňať tieto podmienky:

 1. na prvom mieste musí byť uvedený slovenský jazyk a literatúra - žiak absolvuje aj externú časť a písomnú formu internej časti maturitnej skúšky,
 2. na druhom mieste musí byť uvedený cudzí jazyk na úrovni B2 - z tohto jazyka žiak absolvuje aj externú časť a písomnú formu internej časti maturitnej skúšky,
 3. na treťom mieste ďalší predmet, ktorého súhrnná časová dotácia za celé štúdium musí byť aspoň 6 hodín (počítajú sa aj súvisiace semináre). Tretím predmetom nesmie byť cudzí jazyk.
  Príklad: pre maturitu z informatiky sa sčítajú počty hodín za prvé tri ročníky: 2 hodiny v prvom ročníku + 1 hodina v druhom + 1 hodina v treťom. Tento počet nestačí na tretiu pozíciu, preto - ak má byť informatika na prihláške tretia v poradí - potrebuje žiak absolvovať aspoň 1 seminár z informatiky alebo programovanie s dotáciou 2 hodiny.
 4. na štvrtom mieste ľubovoľný z predmetov, ktoré žiak absolvoval počas štúdia a je z neho umožnená maturitná skúška. Zoznam týchto predmetov je vo vyššie uvedenej vyhláške. Môže tu byť uvedený aj ďalší cudzí jazyk na úrovni B2 alebo B1, pričom z neho žiak absolvuje len ústnu časť maturitnej skúšky.
 5. pre dobrovoľný predmet sú podmineky podobné ako pre štvrtý predmet.

Päťročné bilingválne štúdium

Na prihlášku uvedú žiaci 4. ročníka bilingválneho štúdia povinne 2 predmety:

 1. na prvom mieste musí byť uvedený slovenský jazyk a literatúra - žiak absolvuje aj externú časť a písomnú formu internej časti maturitnej skúšky,
 2. na druhom mieste musí byť uvedený anglický jazyk na úrovni C1 - z tohto jazyka žiak absolvuje aj externú časť a písomnú formu internej časti maturitnej skúšky.

 Žiaci 5. ročníka bilingválneho štúdia uvedú povinne 2 predmety a v prípade záujmu 1 až 4 dobrovoľné predmety, ktoré spĺňajú podmienky:

 1. na tretie miesto prihlášky predmet, ktorého súhrnná časová dotácia za celé štúdium musí byť aspoň 6 hodín (počítajú sa aj súvisiace semináre).
  Príklad: pre maturitu z informatiky sa sčítajú počty hodín za prvé dva ročníky: 2 hodiny v prvom ročníku + 2 hodiny v druhom. Tento počet nestačí na tretiu pozíciu, preto - ak má byť informatika na prihláške tretia v poradí - potrebuje žiak absolvovať aspoň 1 seminár z informatiky alebo programovanie s dotáciou 2 hodiny.
 2. na štvrtom mieste ľubovoľný z predmetov, ktoré žiak absolvoval počas štúdia a je z neho umožnená maturitná skúška. Zoznam týchto predmetov je vo vyššie uvedenej vyhláške. Môže tu byť uvedený aj ďalší cudzí jazyk na úrovni B2 alebo B1, pričom z neho žiak absolvuje len ústnu časť maturitnej skúšky.
 3. pre dobrovoľný predmet sú podmienky podobné ako pre štvrtý predmet.

Termíny častí MS 2021

Externá časť (EČ) MS 2021 je zrušená bez náhrady.

Písomná forma internej časti (PFIČ) MS 2021 sa koná v termíne po 12. apríle 2021 (presný termín určí MŠVVaŠ SR do 31. marca 2021).

Ústna forma internej časti (ÚFIČ) MS 2021 sa koná v období od 17. mája 2021 do 4. júna 2021 - termín musí určiť zriadovateľ, v našom prípade Okresný úrad Žilina, odbor školstva.

Naša stránka používa cookies. Ak sa chcete o nich dozvedieť viac a prípadne aj ako ich odstrániť, prečítajte si zásady používania cookies..

Akceptujem cookies z tejto webovej lokality. Súhlasím.